Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

Zagospodarowanie przestrzenne
 

UCHWAŁA NR XX/134/2004

RADY GMINY PABIANICE

z dnia 28 kwietnia 2004 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Pabianice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622 z 1997 r Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 z 2000r. Nr 26 poz. 306 Nr 48 poz.552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009, Nr 95 poz. 1041 z 2001 r. Nr 45 poz. 497 Nr 89 poz. 971) na podstawie art. 7,10, 26, 28, 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139  Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136,  Nr 109, poz. 1157,  Nr 120, poz. 1268, oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42,  Nr 14, poz. 124,  Nr 100, poz. 1085) i art. 85 ust.2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z 2003 r. Nr 80, poz. 717). Rada Gminy Pabianice uchwala, co następuje:

              CZĘŚĆ A.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.                        

1.         Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice.

2.         Obszar planu, określony uchwałą Nr XXXIV/313/2002 Rady Gminy Pabianice z dnia
26 kwietnia 2002 r w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice, wyznaczają granice administracyjne gminy.

3.         Ustalenia planu stanowią treść uchwały, której integralną częścią jest rysunek planu
 w skali 1:10 000, będący załącznikiem graficznym do uchwały.

 

§ 2.                        

1.    Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)                                 planie - należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice, stanowiący przepis gminny,

2)                                 rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali  1 : 10 000,

3)                                 obszarze - należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem,
w granicach przedstawionych na rysunku planu,

4)                                 obrębie wiejskim - należy przez to rozumieć obszar wsi w granicach administracyjnych, oznaczonych na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały pełnymi nazwami,

5)                                 terenie - należy przez to rozumieć najmniejszą wydzieloną jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym, dla której ustalono przepisy szczegółowe,

 

6)                                 działce budowlanej  - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, przeznaczoną w planie pod zabudowę, której wielkość, kształt, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z ustaw i  ustaleń planu,

7)                                 dostępie do drogi publicznej - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp przez drogę wewnętrzną dojazdową lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności  drogowej,

8)                                 wtórnym podziale działki - należy przez to rozumieć taki geodezyjny podział działki,
w wyniku którego każda z nowopowstałych działek będzie spełniać warunki zagospodarowania i użytkowania,  zgodne z wymogami planu i przepisami szczegółowymi,

9)                                 przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony
w planie rodzaj przeznaczenia, które obejmuje nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na poszczególnych działkach w danym terenie,

10)                      dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć ciągi komunikacyjne i dojazdy, zieleń i elementy małej architektury oraz określone rodzaje przeznaczenia w zakresie ustalonym w rozdz. III  - Przepisy szczegółowe dla poszczególnych terenów,

11)                             powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć część  działki budowlanej na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo
w głąb gruntu, na nim oraz nad nim, nie stanowiąca nawierzchni dojazdów i dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo,

12)                             towarzyszących usługach – należy przez to rozumieć nieuciążliwe usługi
z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła i innych, których celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb miejscowej ludności, a które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi i nie powodują nadmiernej generacji ruchu,

13)                             nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy
z zakazem przekroczenia jej obiektami kubaturowymi, o funkcji chronionej,

14)                             budynkach adaptowanych – należy przez to rozumieć budynki istniejące,
w których dopuszcza się działania modernizacyjne,

15)                             budynkach przebudowywanych i  rozbudowywanych – należy przez to rozumieć budynki istniejące, w których zmienia się układ funkcjonalno – konstrukcyjny a także formę architektoniczna, powiększa się  ich kubaturę i liczbę kondygnacji; dla wymienionych działań, poprzedzonych wydaniem decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, obowiązują ustalenia jak dla budynków nowych,

16)                             przemyśle, usługach rzemiosła i drobnej wytwórczości - rozumie się przez to usługi
z grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

§ 3.                        

1.   Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1)              ustalenie zasad udostępniania nowych terenów pod zabudowę,

2)              uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego na terenach istniejącej zabudowy,

3)              ochrona istniejących walorów przyrodniczych

przy minimalizacji sytuacji kolizyjnych wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań.  
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 12:59:10 Informację zaktualizowano 2004-08-26 13:00:10, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

CZĘŚĆ B.  USTALENIA PLANU

 

              ROZDZIAŁ I  Ustalenia ogólne

§ 4.              

1.    Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice,
o którym mowa w
§ 1 niniejszej uchwały, dotyczą całej gminy oraz poszczególnych terenów położonych w granicach obrębów wiejskich, określonych w treści niniejszej uchwały i na rysunku planu.

 

§ 5.              

1.  Dla obszaru, o którym mowa w § 1 plan  ustala między innymi:

1)               przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, 

2)               zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

3)               lokalne warunki, zasady i standarty kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

4)               szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

5)               zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w tym komunikacji.

 

§ 6.                        

1.         Następujące oznaczenia, przedstawione graficzne na rysunku planu, o którym mowa
w § 1, ust. 3, są ustaleniami obowiązującymi

1)                   granice administracyjne gminy – granice obszaru objętego planem;

2)                   granice obrębów wiejskich;

3)                   linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

4)                   linie rozgraniczające dróg publicznych,

5)                   prawnie chronione obszary  elementy środowiska przyrodniczego:

a) granica obszaru chronionego krajobrazu istniejącego,

b) granica obszaru chronionego krajobrazu projektowanego,

c) granica zespołu przyrodniczo – krajobrazowego, projektowanego,

d) pomniki przyrody,

6)                   ochrona konserwatorska:

a) strefa „B” ochrony konserwatorskiej układu parku w Porszewicach, wpisanego do rejestru zabytków,

b) strefa ochrony ekologicznej i widokowej parku w Porszewicach,

c) strefa „K” ochrony krajobrazu parku w Piątkowisku,

d) strefa „E” ochrony ekspozycji kościoła w Górce Pabianickiej,

e) stanowiska archeologiczne;

7)                   przeznaczenie terenów,

8)                    granica obszaru ograniczonego użytkowania dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM

9)                   uzbrojenie magistralne wraz ze strefą bezpieczeństwa,

10)               wyznaczone trasy ścieżek rowerowych,

11)               tereny objęte zatwierdzonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

 

§ 7                 

1. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą plan wyodrębnia tereny, będące przedmiotem przepisów ogólnych i szczegółowych, w których lokalizuje funkcje, oznaczone na rysunku planu symbolami, o następującym podstawowym przeznaczeniu terenu:

1)                                 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2)                                 tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolem MR;

3)                                 tereny zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku planu symbolem ML;

4)                                 tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U, w tym:

a)                                            UO                – usługi oświaty,

b)                                            UK                – usługi kultury,

c)                                             US                – usługi sportu,

d)                                            UZ                 – usługi zdrowia,

e)                                            UH                – usługi handlu;

5)                                 tereny remiz ochotniczej straży pożarnej, oznaczone na rysunku planu symbolem OSP,

6)                                 tereny przemysłu i działalności produkcyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem P,

7)                                 tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,

8)                                 tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem ZC, w tym zamkniętych ZCz,

9)                                 tereny lasów, w tym: ALP,  pozostałych lasów i proponowanych  zalesień, 

10)                            tereny upraw rolnych oznaczone na rysunku planu symbolem RP,

11)                            tereny ogrodów działkowych , oznaczone na rysunku planu symbolem ZD,

12)                            tereny użytków zielonych i obniżeń terenowych, oznaczone na rysunku planu symbolem RZ,

13)                            tereny obiektów związanych z uzbrojeniem, oznaczone na rysunku planu symbolami EG, WZ, NO,

14)                            tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KS, KGP, KG, KZ, KL, KD,

15)                            teren kolejowy, oznaczony na rysunku planu symbolem KK.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 13:36:45, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

ROZDZIAŁ II   Przepisy ogólne dla całego obszaru.

 

§ 8.                       Plan ustala następujące warunki w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:

1.                              Na całym obszarze plan zakazuje:

1)               realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych, za wyjątkiem terenów oznaczonych w planie symbolami  P, U,  RPO, NO, NU oraz za wyjątkiem dróg, realizacji zespołów zabudowy mieszkaniowej o powierzchni ponad 2 ha, wyznaczonych na rysunku planu sztucznych zbiorników wodnych, cmentarzy, urządzeń infrastruktury technicznej i innych zgodnie z aktualnymi przepisami. 

2)                                       wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

3)                  lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej
 i wytwórczej  mogącej powodować:

a)         emisję do powietrza zanieczyszczeń, w tym o charakterze odorowym, oraz emisję niezorganizowaną (szczególnie pyły), z wyjątkiem przedsięwzięć
o których mowa w pkt. 1 tj. Grupowej Oczyszczalni Ścieków, lagun osadu, składowiska piasku i skratek, stacji zlewnej nieczystości ciekłych oraz instalacji do odbioru i oczyszczania osadów z wpustów ulicznych, obiektów Kompostowni Odpadów Roślinnych.

b)         wytwarzanie odpadów, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowić mogą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska,

c)         powodujących drgania i wibracje, niekorzystne efekty termiczne lub uciążliwe promieniowanie elektromagnetyczne w ilościach bądź stężeniach przekraczających dopuszczalne poziomy,

4)                                                     lokalizowania obiektów kubaturowych na terenach nie posiadających zgody na zmianę przeznaczenia z użytkowania rolniczego i leśnego za wyjątkiem zabudowy zagrodowej, ośrodków produkcji rolnej i obiektów obsługi gospodarki leśnej. 

 

2.         Plan ustala, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, ochronę akustyczną terenów:

1)                     MN, MR, jako terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,

2)                  UO i UZ, jako terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem ludzi,

3)                  ML, jako terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe poza miastem.

Dla w/w rodzajów terenów obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie
z przepisami szczególnymi.

3                    Budynki mieszkalne budownictwa jednorodzinnego oraz budynki użyteczności publicznej muszą być usytuowane poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości wynikających ze szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektromagnetycznych, hałasu i wibracji, zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wód oraz poza zasięgiem obszarów zalewowych osuwiskowych i szkód górniczych.

 

4.      W całym obszarze plan ustala obowiązek:

1)              docelowo - ogrzewania lokalnego budynków ze źródeł ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej opałowy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne ekologiczne nośniki energii); plan dopuszcza zastosowanie tradycyjnych źródeł energii,

2)              docelowo - gromadzenia i selekcji odpadów na posesjach
w  urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym w gospodarce komunalnej gminy,

3)                  w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowić mogą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska, obowiązek czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie działki
i transportowania do zakładów przetwórczych, a części nie nadające się do wykorzystania na miejsce składowania specjalnie dla tych odpadów wyznaczonych,

4)                  ochrony istniejących pomników przyrody, oznaczonych na rysunku planu, podlegających ochronie na podstawie odrębnych aktów prawnych,

5)      zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdującej się na terenie działek, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz zieleni łęgowej; obowiązuje zakaz wycinania drzew, oprócz przypadków bezpośredniego zagrożenia lub w zarysie lokalizacji obiektów liniowych
i kubaturowych.

5.      Plan utrzymuje zasady ochrony i zagospodarowania terenów wchodzących w obręb Obszaru Chronionego Krajobrazu, określonych w Uchwale nr XXVI/56/87 RN m. Łodzi z dnia 25 maja 1987 r. i  uwzględnia postulowane w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego:

-          projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu

-          projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Doliny Neru i  Dobrzynki

6.                                                                       Plan utrzymuje ustalenia Rozporządzenia Nr 6/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 sierpnia 2003 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej – zgodnie z rysunkiem planu

7.                  Na terenach zmeliorowanych plan ustala obowiązek dokonania, przed realizacją zabudowy, odpowiednich zabezpieczeń lub przebudowy, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemu na terenach sąsiednich w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych jako prowadzącym ewidencję tych urządzeń,

8.                  Na terenach lasów plan ustala obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego oraz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi.

9.                  Plan ustala możliwość przeznaczania gruntów rolnych klasy VI lub V do zalesienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, z możliwością dolesienia enklaw gleb wyższych klas znajdujących się w obrębie klas VI i V, z wyłączeniem dolin rzecznych w zasięgu zlewni wielkiej wody,

10.              Plan zaleca wzbogacanie terenu zielenią (zadrzewianie, zalesianie, dolesianie).

                                              

    § 9.       Plan ustala następujące warunki w zakresie ochrony dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:

1.         Pełnej ochronie konserwatorskiej podlega Park w Porszewicach, wpisany do rejestru zabytków – Nr rejestru 305 z dnia 06.12.1984r.

2.         Dla parku plan wyznacza:

1)                   strefę „B” ochrony konserwatorskiej układu parku, obejmującą całość założenia parkowo-leśnego (przebieg granicy strefy, jak na rysunku planu),

2)                   strefę ochrony ekologicznej i widokowej obejmującej przyległe tereny lasów i pól (przebieg granicy strefy, jak na rysunku planu).

Ochronie podlega istniejący drzewostan i warunki ekspozycji istniejących domów (dawnego dworu i dawnych domów letniskowych).

Ustala się obowiązek rekonstrukcji parku w nawiązaniu do założeń historycznych oraz pełną ochronę walorów florystycznych.

Wszelkie prace w parku powinny być prowadzone pod fachowym nadzorem, za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora przyrody. Na etapie decyzji. WKZ wydaje wytyczne i uzgadnia wyburzenia.

W strefie ochrony ekologicznej i widokowej należy ograniczyć agresywne widokowo
i uciążliwe inwestowanie. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy w strefie wynosi dwie kondygnacje, pełne, bezpieczne ekologicznie uzbrojenie.

3.       Zgodnie ze spisem Zabytków Architektury i Budownictwa w Polsce (tom 24, woj. Miejskie łódzkie, wyd.: Ośrodek Dokumentacji Zabytków, W-wa 1998r.) ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty i budynki wpisane do ewidencji, w tym:

1)                   Bychlew:

a)              dom Nr 22, wł. Feliks Klimek                                                drewniany, początek XX wieku;

b)              dom Nr 25, wł. Jan Błoch                                                       drewniany, początek XX wieku;

c)               dom Nr 31, wł. Łukasz Pietryka                                             drewniany, początek XX wieku;

d)              dom Nr 33,       drewniany, koniec XIX wieku;

e)              dom Nr 34, wł. Mateusz Błoch                                               drewniany, koniec XIX wieku;

f)                 dom Nr 70, wł. Jan Kaźmierczak                                          drewniany, koniec XIX wieku;

g)              dom Nr 71, wł. Antoni Tłoczek                                               drewniany, koniec XIX wieku;

2)                                 Górka Pabianicka

a)              kościół          murowany, 1872-1875, odn. 1960r;

b)              plebania        murowana, 1890r;

c)               dom parafialny          murowany, koniec XIX wieku;

3)                                 Pawlikowice:

a)              dom Nr 18, wł. Bronisław Brzozowski           drewniany, 1936r;

b)              dom Nr 30, wł. W. Jarmakowski     drewniany, 1 ćw. XX wieku;

c)               dom Nr 31, wł. Kazimierz Jakubczak         drewniany, 4 ćw. XIX wieku;

d)              dom Nr 32, wł. Jarmakowski           drewniany, 4 ćw. XIX wieku;

4)                Piątkowisko:

a)              dom Nr 50, wł. Józef Jaksa drewniany, 3 ćw. XIX wieku;

5)                                 Porszewice:

a)              dom Steinerta, („Lipy”)         drewniany, 1 ćw. XX wieku;

b)              dom Steinerta, („Lipy”)         szachulcowy, 1 ćw. XX wieku;

6)                                 Rydzyny:

a)              zagroda Nr 94, wł. Kazimierz Matejko

-           dom      drewniany, początek XX wieku;

-           budynek gospodarczy drewniany, 1 ćw. XX wieku;

b)              dom Nr 55, wł. Jan Szewski            drewniany, początek XX wieku;

c)               dom Nr 56, wł. Kazimierz Grelus    drewniany, 3 ćw. XIX wieku;

d)              dom Nr 59, wł. Antoni Pasejna        drewniany, 4 ćw. XIX wieku;

e)              dom Nr 62, wł. Henryk Bujnowicz   drewniany, 1 ćw. XX wieku;

f)                 dom Nr 66, nie użytkowany drewniany, 4 ćw. XIX wieku;

g)              dom Nr 75, wł. Mirosław Nowak      murowany, koniec XIX wieku;

7)                                 Żytowice:

a)              dom Nr 5 wł. Kazimierz Kałużny                  murowany, 1 ćw. XX wieku;

4.         Proponuje się objąć ochroną konserwatorską:

1)                                w Porszewicach -  pozostałe istniejące na terenie Parku w Porszewicach domy – zw. Leśniak, Orlęta, Zgoda, Jutrzenka, Jaskółka i dawny dwór,

2)                                w Piątkowisku - wille (dom mieszkalny) wraz z parkiem,

2)                                 w  Szynkielewie - młyn (murowany) d. wodny na rzece Dobrzynce wraz
z zagrodą młynarza.

5.         Dla obiektów o których mowa w ust. 3 i 4 , na etapie wydania decyzji, należy zwrócić się do WKZ o zajęcie stanowiska.

6.         Plan wyznacza strefę ochrony krajobrazu „K”, obejmującą park w Piątkowisku. Ochronie podlega istniejąca zieleń oraz warunki ekspozycji istniejącej willi. WKZ uzgadnia wszelkie zmiany zagospodarowania w strefie.

7.         Plan wyznacza granice strefy ochrony ekspozycji „E” kościoła parafialnego w Górce Pabianickiej; w strefie obowiązuje ograniczenie nowej zabudowy i zwartych nasadzeń wysoką roślinnością, postulowane, docelowe skablowanie istniejących linii energetycznych.

8.         Ochronie konserwatorskiej podlegają wszystkie cmentarze, w tym zamknięte. Ochronie podlegają: zachowany układ przestrzenny, stare groby, zieleń.

9.         Na obszarach stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu „W” plan ustala obowiązek uzgadniania z WKZ wszelkich planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, liniowych – związanych z uzbrojeniem terenu, i innych naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej t.j. głębiej niż. 30 cm, po wykonaniu badań sondażowych, z rygorem ich zmiany na archeologiczne badania wykopaliskowe.

10.    Plan ustala strefę obserwacji i nadzoru archeologicznego w promieniu 150 m od granic stanowisk archeologicznych, w przypadku stwierdzenia lokalizacji stanowiska wymagane jest wykonanie archeologicznych badań ratowniczych, na koszt inwestora.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 13:40:45 Informację zaktualizowano 2004-08-26 13:41:31, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

11.         Na całym obszarze gminy obowiązuje ponadto:

1)                                zachowanie i eksponowanie walorów środowiska kulturowego,

2)                                konserwacja i przywracanie do stanu właściwego zasobów, składników i walorów środowiska kulturowego,

3)                                kształtowanie harmonijnego, współczesnego krajobrazu kulturowego
z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i regionalnych.

 

§ 10.                     Plan ustala następujące warunki w zakresie zagospodarowania i użytkowania przestrzeni:

1.    obowiązek:

1)               zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym  z  przestrzeni i obiektów
o charakterze publicznym, ogólnodostępnym,

2)               lokalizowania ogrodzeń ażurowych o maks. wysokości 1,8 m,
z dopuszczeniem ogrodzeń na podmurówce o nieprzekraczalnej wysokości 60 cm, bezpośrednio w liniach rozgraniczających dróg, z zakazem realizacji pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych w części frontowej działki na terenach budownictwa mieszkaniowego,. Dopuszcza się ogrodzenia pełne na terenach bezpośrednio sąsiadujących z drogami: wojewódzką , krajową
i projektowanymi drogami ekspresowymi.

3)                rozwiązania potrzeb parkingowych wynikających ze sposobu użytkowania działki lub zespołu działek w granicach nieruchomości objętych inwestycją,
z wyłączeniem terenu znajdującego się w liniach rozgraniczających dróg;

2.         na terenach przewidywanych do zabudowy o przeznaczeniu podstawowym mieszkalnym oraz na terenach do zabudowy o funkcji użyteczności publicznej należy przewidzieć stosowne przedsięwzięcia w zakresie obrony cywilnej.

3.         plan dopuszcza na działkach o szerokości mniejszej niż 20 m oraz w sytuacjach uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem sytuowanie nowej zabudowy w granicy
z sąsiadem lub w odległości mniejszej niż 3m oraz realizację zabudowy z dachem jednospadowym.

4.         na terenach z funkcją usługową plan dopuszcza lokalizację drobnych usług na małej powierzchni działki uzasadnioną planem zagospodarowania działki.

 

§ 11.                     Plan ustala następujące warunki w zakresie podziału i scalania istniejących działek:

 

1.         Wydzielenie działki budowlanej winno spełniać warunki zawarte w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

2.         Działki budowlane, powstałe w wyniku wtórnego podziału lub scalenia działek istniejących muszą mieć zapewnioną obsługę komunikacyjną kołową, zgodną
z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami i warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3.         W przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, podział wtórny lub scalenie, są możliwe pod warunkiem realizacji drogi wewnętrznej z dostępem do drogi publicznej lub ustanowienia innych służebności gruntowych.

 

§ 12.                     Plan ustala następujące warunki w zakresie układu komunikacyjnego:

1.       Powiązanie komunikacyjne gminy z obszarem zewnętrznym za pośrednictwem dróg:

1)              krajowej Nr 71, (odcinek Pabianice – Konstantynów)

2)              wojewódzkiej o znaczeniu regionalnym Nr 485,

3)              powiatowych: Nr 24181, Nr 24182, Nr 24176, Nr 24177  i  Nr 24178,

2.       Plan ustala przebieg projektowanych dróg ekspresowych S-14 i S-8 wraz z lokalizacją węzłów i dojazdów,  zgodnie z rysunkiem planu.

3.       Obsługę komunikacyjną terenów, o których mowa w części C z przyległych dróg istniejących i projektowanych (zbiorcze, lokalne, dojazdowe) określonych niniejszym planem

4.       Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania, położonych  w sąsiedztwie dróg ekspresowych, krajowej i wojewódzkiej klasy „S”, „GP”, „G” obowiązuje zakaz obsługi komunikacyjnej zjazdami bezpośrednio z tych dróg; dostępność do wymienionych dróg tylko w wyznaczonych węzłach i skrzyżowaniach.

5.       Klasyfikację funkcjonalno – techniczną z podziałem na klasy dróg: „S”, „GP”, „G”, „Z”, „L”,”D” dla terenów dróg publicznych wyznaczonych w planie i  oznaczonych na rysunku  planu symbolami literowymi :

1)              KS           – droga ekspresowa

2)              KGP        -  droga główna ruchu przyspieszonego

3)              KG          – droga główna,

4)              KZ           – droga zbiorcza,

5)              KL           – droga lokalna,

6)              KD          – droga dojazdowa,

dla których ustalenia szczegółowe określono w § 39.

6.       Parametry techniczne dróg powinny spełniać wymagania ustalone w odrębnych przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

7.       Plan dopuszcza, w obrębie terenów zainwestowanych, mniejsze szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających, niż podane w Rozdziale XVII, pod warunkiem gdy:

1)               uzasadnia to istniejący stan zagospodarowania lub trudne warunki terenowe,

2)               istnieje możliwość wzajemnego rozmieszczenia elementów drogi oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej, odwodnienia drogi i jej wysokościowego rozwiązania

8.       Na  terenach dróg, w obrębie linii rozgraniczających, plan zakazuje lokalizacji budynków
i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego,
z wyjątkiem zieleni i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem uwzględnienia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz uzgodnienia z zarządcą drogi. Dla dróg krajowych infrastruktura techniczna może być zlokalizowania na obrzeżach linii rozgraniczających (w pasie drogowym).

9.      Plan dopuszcza możliwość pozostawienia w pasie drogowym istniejących budynków
i urządzeń nie związanych z drogami i ich obsługą pod warunkiem, że:

1)               nie powodują zagrożenia i utrudnień dla ruchu drogowego i pieszego oraz nie zakłócają wykonywania zadań zarządu drogi,

2)               nie kolidują z zakładaną siecią infrastruktury technicznej

3)               uzyskania zgody zarządcy drogi na ich przebudowę lub remont.

 

10.  Plan ustala trasy ścieżek rowerowych zgodnie z rysunkiem planu oraz dopuszcza
w terenach dróg, w obrębie linii rozgraniczających lokalizację ścieżek rowerowych,
z uwzględnieniem przepisów szczególnych i w porozumieniu z zarządcą drogi;

11.  Ogrodzenia działek budowlanych i innych nieruchomości nie mogą przekraczać wyznaczonych linii rozgraniczających dróg, z zastrzeżeniem ust.7.

 

12.  Nieprzekraczalne linie zabudowy o funkcjach chronionych (mieszkaniowej
i przeznaczonej na stały pobyt ludzi)  dla poszczególnych klas dróg na terenach wolnych,  przeznaczonych do zabudowy :

1)               GP             35 m od projektowanej linii rozgraniczającej

2)               G                20 m od projektowanej linii rozgraniczającej

3)               Z                10 m od projektowanej linii rozgraniczającej

4)               L, D               5 m od projektowanej linii rozgraniczającej.

 

13.     Dla dróg ekspresowych plan ustala bazową strefę uciążliwości, około 110 m od linii rozgraniczającej drogi, jako nieprzekraczalną linię zabudowy dla funkcji chronionych.

 

14.     Obowiązujące linie zabudowy frontowej , dla nowych obiektów lokalizowanych na terenach zainwestowanych , wzdłuż dróg, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy (w linii wytyczonej przez obiekty istniejące).                               

15.     Dla dróg nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych
i przeznaczonych pod zabudowę plan ustala:

1)                   dla dróg klasy „L” (lokalnych) - szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających  min. 12,0 m,

 

2)                   dla dróg klasy „D” (dojazdowych) - szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających min. 10,0 m,

3)                   w przypadku włączeń do układu podstawowego (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) konieczność uzgodnienia z zarządcą drogi.

16.     W zakresie obsługi komunikacją zbiorową - utrzymanie istniejących linii i tras komunikacji autobusowej z zaleceniem ich rozwoju w nawiązaniu do potrzeb
i możliwości układu drogowego.

17     Dla terenu kolejowego oznaczonego na rysunku planu symbolem KK plan ustala zachowanie istniejącej linii kolejowej relacji Łódź – Wrocław, przewiduje się podniesienie parametrów linii,

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 13:42:51 Informację zaktualizowano 2004-08-26 13:46:37, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

§ 13.                     Plan ustala następujące warunki w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1.         Zaopatrzenie gminy z  wodociągów wiejskich, zrealizowanych  w oparciu o ujęcia wód podziemnych i łączonych w systemy grupowe o następujących zasięgach:

1.      wodociąg GÓRKA PABIANICKA – ŻYTOWICE  -  ( obsługa wsi: Żytowice, Janowice, Wysieradz, Wola Żytowska, Konin, Wysieradz, Kudrowice, Petrykozy,  Górka Pabianicka, Świątniki, Porszewice, Gorzew, Okołowice  oraz  część Szynkielewa i Piątkowisko,

2.      wodociąg RYDZYNY    (obsługa zespołu wsi  Rydzyny oraz: Jadwinin, Władysławów, Pawlikowice i południowa część Bychlewa.

2.         Zaopatrzenie w wodę z  wodociągu komunalnego Pabianic mieszkańców  Bychlewa, Hermanowa, Szynkielewa i Piątkowiska.

3.         Przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących ujęć i sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

4.         Plan ustala konieczność  zapewnienia ochrony ujęć wodociągów wiejskich przez wyznaczenie stref ochrony pośredniej, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w sprawie zasad wyznaczania stref ochronnych źródeł i ujęć wody,

5.         Ochronie, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami szczególnymi podlegają również studnie  komunalnego ujęcia wody „Hermanów”.

6.         Jako uzupełnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę plan dopuszcza, przejściowo ujęcia indywidualne.

 

 

§ 14.                     Plan ustala  następujące warunki w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

1.         Odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych,  z terenów wsi  o zabudowie zwartej  i wsi rozwojowych, docelowo w systemie kanalizacji zbiorczych:

1)               do  kanalizacji komunalnej Pabianic i kolektora Pabianice - GOS, z miejscowości: Gorzew, Górka Pabianicka, Kudrowice, Petrykozy, Piątkowisko, Bychlew, Jadwinin, Hermanów, Pawlikowice i Szynkielew,

2)               do lokalnych oczyszczalni mechaniczno-biologicznych, wyznaczonych  planem  w miejscowościach: Bychlew, Majówka, Żytowice, Janowice i Rydzyny – z terenów pozostałych  wsi,  jeśli będzie to uzasadnione stanem  stanem istniejącego lub projektowanego zainwestowania . Odbiornikami oczyszczonych ścieków będą cieki powierzchniowe w zlewni rzeki Wierzejki, Pisi i Dobrzynki,

3)      do kanalizacji m. Konstantynowa  lub na lokalną oczyszczalnię ścieków w rejonie Okołowic odprowadzane będą ścieki z terenów strefy aktywności gospodarczej na terenie wsi  Okołowice -  Porszewice,

2.         Do czasu wyposażenia obszaru gminy w sieć kanalizacji sanitarnej plan dopuszcza rozwiązania indywidualne i odprowadzanie ścieków zbiorników bezodpływowych na działkach, z zapewnieniem ich opróżniania i oczyszczania stosownie do odrębnych przepisów.

3.         W miejscowościach nie objętych systemem kanalizacji zbiorczych, plan ustala kanalizację indywidualną i lokalną:

1)               wszędzie, gdzie istnieją odpowiednie warunki gruntowo-wodne dopuszcza się  budowę przydomowych i przyobiektowych oczyszczalni mechaniczno-biologicznych, z odprowadzaniem oczyszczonych  ścieków do gruntu, na warunkach wynikających z przepisów szczególnych,

2)               w obiektach działalności gospodarczej i produkcyjnej, wytwarzających ścieki technologiczne należy zapewnić ich oczyszczanie i odprowadzanie zgodnie z obowiązującymi  przepisami szczególnymi,

3)               w pozostałych przypadkach ścieki należy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych na terenie nieruchomości i okresowo je wywozić do punktów zlewnych ścieków, wskazanych przez gminę.

 

§ 15.                     Plan ustala na całym obszarze następujące warunki w zakresie odprowadzania wód opadowych:

1.                Dla terenów zabudowy mieszkaniowej (zagrodowej, jednorodzinnej i letniskowej) plan dopuszcza powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych wg. rozwiązań indywidualnych, z obowiązkiem zagospodarowania tych wód w granicach własnych działek. 

2.                Dla terenów z których spływ ścieków opadowych może stanowić zagrożenie dla środowiska przyrodniczego (drogi, stacje paliw, parkingi, tereny przemysłowo – magazynowe itp.) plan ustala obowiązek wyposażenia ich w lokalne, zorganizowane systemy odwodnienia (sieciowe lub powierzchniowe),

3.                Odbiornikami ścieków opadowych z terenów o których mowa ust.1) i 2) mogą być cieki i rowy melioracyjne (grunt) i przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów szczególnych,

4.                Warunki wprowadzenia ścieków deszczowych do odbiornika oraz wymagany stopień ich oczyszczania  określi organ władający wodami oraz wydający pozwolenie  wodno-prawne.

 

§ 16.                     Plan ustala następujące warunki w zakresie elektroenergetyki:

1.                  jako podstawowe źródło zasilania w energię elektryczną -  stacje transformatorowo-rozdzielcze:

a)                             220/110/15 kV  „Rypułtowice”

b)                            2 stacje 110/15 kV zlokalizowane na terenie miasta Pabianic: RPZ „PZPB” i RPZ „Pabianice – Wschód”,

2.                  zasadę zasilania w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci napowietrzno – kablowej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia; bezpośredni dosył energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia,

3.                  budowę, przebudowę i modernizację sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych prowadzoną w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym,

4.                  budowę liniowych odcinków sieci średniego i niskiego napięcia w liniach rozgraniczających dróg,

5.                  możliwość przebiegu napowietrznych sieci średniego i niskiego napięcia poza liniami rozgraniczającymi dróg pod warunkiem zapewnienia służebności gruntowej dla tej sieci

6.                  lokalizowanie nowych stacji transformatorowych 15/04 kV wnętrzowych i słupowych poza liniami rozgraniczającymi dróg (ulic),

7.                  plan dopuszcza lokalizowanie stacji transformatorowych słupowych 15/04 kV w liniach rozgraniczających dróg,

8.                  następujące maksymalne szerokości stref bezpieczeństwa dla tras przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych:

a)                           dla linii 15 kV      -  12 m,

b)                           dla linii 110 kV    -  40 m,

c)                           dla linii 220 kV    -  60 m;

9.                  w strefach plan ustala:

a)                           zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt stały ludzi  i innych funkcji chronionych,

b)                           możliwość lokalizacji innych obiektów po uzyskaniu opinii Zakładu Energetycznego;

10.              przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej, która koliduje z planowaną zabudową i układem komunikacyjnym, może być realizowana jedynie przez właściciela sieci (Przedsiębiorstwo Energetyczne) na koszt podmiotu, który tę zmianę w planie powoduje, po zawarciu stosownej umowy o przebudowę sieci.

 

§ 17.                   Plan ustala zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej
z lokalnych źródeł ciepła, z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych; plan dopuszcza zastosowanie tradycyjnych źródeł energii.

 

§ 18.                     Plan ustala następujące warunki w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1)                                 jako źródło zasilania:

a)                   dla północnej części gminy: stacje redukcyjno-pomiarowe pierwszego stopnia zlokalizowane we wsi Szynkielew oraz w mieście Pabianice przy ul.Widzewskiej ,

b)                   dla południowej części gminy: sieć rozdzielcza średniego ciśnienia wybudowana w mieście Pabianice,

2)                                 rozbudowę sieci średniego ciśnienia prowadzoną w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez właściwy Zakład Gazowniczy,

3)                                 zasady lokalizacji gazociągów w liniach rozgraniczających dróg (ulic) zgodne z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, określającym warunki techniczne jakim powinny odpowiadać sieci gazowe,

4)                                 lokalizację szafek gazowych (otwieranych na zewnątrz od strony ulicy) na terenach zabudowy jednorodzinnej, w granicy ogrodzeń; linia ogrodzeń powinna przebiegać minimum 0,5 m od gazociągu,

5)                                 dostawę gazu ziemnego dla nowych odbiorców po spełnieniu kryteriów ekonomicznych oraz zawarciu odpowiednich porozumień z odbiorcami,

dla gazociągu wysokiego ciśnienia obowiązują normatywne odległości od obrysów obiektów terenowych (strefy ochronne),  zgodnie z Dz. U. Nr 139 z 17.listopada 1994 r. 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 13:47:56, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

§ 19.                     Plan ustala następujące warunki w zakresie zaopatrzenia w łącza telefoniczne:

1)                                 pełną obsługę telekomunikacyjną poprzez centralę elektroniczną w Pabianicach i powiązany z nią koncentrator w Bychlewie z istniejącej i projektowanej sieci w liniach rozgraniczających dróg  na warunkach określonych przez zarządcę drogi;

2)                                 możliwość przebiegu linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczającymi dróg (ulic) pod warunkiem zapewnienia służebności gruntowej dla tej sieci;

3)                                 bezpośrednią obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego,

4)                                 lokalizowanie w trybie decyzji administracyjnej, stacji bazowych telefonii komórkowej.

 

§ 20.                     Plan dopuszcza realizacje elementów sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg pod warunkiem zapewnienia tytułu prawnego na cele budowlane .

 

ROZDZIAŁ III      Przeznaczenie podstawowe terenów w poszczególnych obrębach wiejskich   (w kolejności alfabetycznej)

 

  § 21.     Plan ustala następujące przeznaczenie podstawowe terenów:

W obrębie BYCHLEW:

1 UO                                      usługi oświaty (szkoła podstawowa),

2 UK,US                                 – usługi kultury, usługi sportu(Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka, klub LZS z boiskiem

3 ML                                       zabudowa letniskowa,

4 MR,MN,U do 9 MR,MN,U   – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi,

10 NO                                     – oczyszczalnia scieków

 

MR/MN                             – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zatwierdzone zmiany planu ogólnego)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie GORZEW:

1 OSP                               siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej (remiza),

2MR,MN,U i 3 MR,MN,U   – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie GÓRKA PABIANICKA:

1 UK                                       – usługi kultury (kościół),

2 OSP                                    siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej (remiza),

3 MR,MN,U do 7 MR,MN,U    – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi,

8 MN,U                                  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

9 WZ                                      stacja wodociągowa

10 ZC                                        cmentarz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie HERMANÓW:

1 MN,U do 4 MN,U                           zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

5 MR,MN,U do 11 MR,MN,U             – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi,

12 MR,MN                                         – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

13 WZ, 14 WZ, 15 WZ            tereny ujęć wody (studnie głębinowe)

 

MN                             – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zatwierdzone zmiany planu)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie JADWININ:

1 MR,MN,U do 8 MR,MN,U             – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi,

 

MR,MN                     – zabudowa zagrodowa, zabudowa  mieszkaniowa jednorodzinna (zatwierdzone zmiany planu ogólnego)

ZL                             - zalesienie na podstawie decyzji administracyjnej

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie JANOWICE:

1OSP                                        – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej (remiza),

2 ML,MN  i 3ML, MN                  zabudowa letniskowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

4ML                                           - zabudowa letniskowa

5 MR,MN,U do 17 MR,MN,U    – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi,

18 P,U                                          produkcja, usługi,

19 NO                                        – oczyszczalnia ścieków

 

MN,U                                      – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

 (zatwierdzone zmiany planu ogólnego)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie KONIN

1 OSP                                    – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej (remiza),

2 MR,MN,U i 3 MR,MN,U     – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa    jednorodzinna, usługi

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie KUDROWICE:

1 UO                                      usługi oświaty (zespół szkolno – przedszkolny)

2 OSP                                    – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej (remiza),

3 MN, 4 MN, 5MN                 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

6MN,U                                               - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi

7 MR,MN,U do 11 MR,MN,U           – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa    jednorodzinna, usługi,

12 ZCz                                     cmentarz (zamknięty).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie MAJÓWKA

1 MR,MN,U i 2 MR,MN,U    – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa    jednorodzinna, usługi,

3 NO                                       – oczyszczalnia ścieków

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie OKOŁOWICE:

1 ML i 2 ML                           zabudowa letniskowa,

3 MR                                      – zabudowa zagrodowa,

4 MN                                      – zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna

5 NO - GOŚ                                      Grupowa Oczyszczalnia Ścieków,

6 NU  - GOŚ                                      – laguny osadu, GOŚ.

 

P,H,U – U,M                        przemysł, handel, usługi (strefa ekonomiczna); usługi
 i zabudowa mieszkaniowa – ośrodek rekolekcyjny,
 (zatwierdzone zmiany planu ogólnego)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie PAWLIKOWICE:

1 UO                                       usługi oświaty (szkoła podstawowa)

2 UK                                       – usługi kultury (kościół),

3 OSP                                     – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej (remiza),

4 MN do 8 MN                       zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

9 ML, MN i 10 ML, MN            zabudowa letniskowa , zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

11 ZD i 12 ZD                         – ogrody działkowe,

13 MR,MN,U do 23 MR,MN,U– zabudowa zagrodowa, zabudowa
mieszkaniowa   jednorodzinna, usługi,

24 ZC                                       cmentarz.

 

MN         – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  (zatwierdzone zmiany planu ogólnego)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie PETRYKOZY:

1 UO                                       usługi oświaty (szkoła podstawowa)

2 UZ                                       – usługi zdrowia (ośrodek zdrowia, przychodnia),

3 MR,MN,U do 5 MR,MN,U  – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa   jednorodzinna, usługi,

 

MN; MN,U; MN,RO – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi  (zatwierdzony szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego „Petrykozy – Osiedle”)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 13:49:37 Informację zaktualizowano 2004-08-26 14:42:36, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie PIĄTKOWISKO:

1 UK                                       – usługi kultury (kościół),

2 OSP                                     – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej (remiza),

3 MR,MN,U do 7 MR,MN,U    – zabudowa zagrodowa, zabudowa
mieszkaniowa   jednorodzinna, usługi,

8 MN                                      zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

9 MN,U                                  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi,

10 P,U, MN                             – produkcja, usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

11 ZP,US                               zieleń parkowa, usługi sportu,

12 ZP                                       zieleń parkowa.

 

MN                – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  (zatwierdzone miejscowe plany szczegółowe zagospodarowania przestrzennego)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie PORSZEWICE:

1 U                                         – usługi (Dom Dziecka),

2 ZP(ZL),MN                           zieleń parkowa (park leśny), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

3 MR,MN,U do 6 MR,MN,U    – zabudowa zagrodowa, zabudowa
mieszkaniowa   jednorodzinna, usługi,

7 P,U                                       – produkcja, usługi,

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie RYDZYNY:

1 OSP,U                                  – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej (remiza), usługi,

2 MN,U do 4 MN,U,P                        zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi, produkcja,

5 ML, MN i 6 ML, MN            zabudowa letniskowa , zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

7 ML                                       zabudowa letniskowa,

 

7.1 ML,MN i 7.2 MN                  - zabudowa letniskowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

8 MR,MN,U do 13 MR,MN,U

8.1 i 9.1 MR,MN,U                  – zabudowa zagrodowa, zabudowa  mieszkaniowa   jednorodzinna, usługi.

14 WZ                                     ujecie wody wodociągu miejskiego,

15 ZC                                       cmentarz (zamknięty),

16 ZD                                     – ogrody działkowe,

17 P,U                                     – produkcja, usługi

 

MR,MN; MN         – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  (zatwierdzone zmiany planu ogólnego)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie SZYNKIELEW:

1 MR,MN,U do 7 MR,MN,U  – zabudowa zagrodowa, zabudowa
mieszkaniowa   jednorodzinna, usługi.

8 ML                                           - zabudowa letniskowa

EG                                             - stacja redukcyjno pomiarowa gazu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie ŚWIATNIKI:

 

1 MN,U  i  2MN,U                              zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi,

3 MR,MN,U do 7 MR,MN,U  – zabudowa zagrodowa, zabudowa
mieszkaniowa   jednorodzinna, usługi.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie  WOLA  ŻYTOWSKA:

 

1 MN,U                                  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi,

2 MR,MN,U i 3 MR,MN,U         – zabudowa zagrodowa, zabudowa
mieszkaniowa   jednorodzinna, usługi.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie  WYSIERADZ:

 

1 MN,U                                  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi,

2 MR,MN,U do  4 MR,MN,U        – zabudowa zagrodowa, zabudowa
mieszkaniowa   jednorodzinna, usługi,

5 P,U                                      – produkcja, usługi,

6 ZCz                                       cmentarz (zamknięty)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obrębie ŻYTOWICE:

1 UO                                       usługi oświaty (zespół szkolno - przedszkolny),

2 OSP                                    – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej (remiza),

3 MR,MN,U do 6 MR,MN,U  – zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa   jednorodzinna, usługi,

7MN i  8MN                            - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

9 ML                                       zabudowa letniskowa,

10 WZ                                     ujęcie wody wodociągu wiejskiego,

11 NO                                       – oczyszczalnia ścieków

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CZĘŚĆ C - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

  § 22.    Dla terenów przeznaczonych pod uprawy rolne, oznaczonych na rysunku planu symbolem RP plan ustala:

1.       Zakaz realizacji nowej zabudowy, nie związanej z produkcją rolną.

2.       Adaptację istniejącej rozproszonej zabudowy; plan dopuszcza w ramach istniejącego siedliska wymianę i rozbudowę istniejących obiektów, w tym uzasadnioną potrzebami gospodarstwa rolnego.

3.       Plan dopuszcza:

1)                    realizację sieci napowietrznych i podziemnych uzbrojenia terenu, w tym lokalnych
i przyłączy, obsługujących rozproszoną zabudowę zagrodową, których lokalizacja
w ustalonych liniach rozgraniczających dróg nie jest możliwa,

2)                    modernizację i przebudowę istniejących sieci i urządzeń,

3)                    realizację nowych siedlisk zagrodowych lub uciążliwych ośrodków produkcji rolnej (fermy hodowlane, obory, chlewnie), na najsłabszych glebach w rejonie zainteresowania inwestora, z dojazdem do drogi publicznej.

4)                      eksploatację powierzchniową surowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedura (geologiczne rozpoznanie złoża, uzyskanie koncesji na eksploatację, rekultywacja po zakończeniu wydobycia) – na wniosek inwestora,

5)                    zalesianie, na wniosek właściciela gruntów gleb najsłabszych, V i VI klasy bonitacji gleb, także na terenach nie wyznaczonych na rysunku planu  (na rysunku planu wskazuje się rejony proponowanych zalesień),

6)                    realizację stawów i oczek wodnych

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 13:57:29 Informację zaktualizowano 2004-08-26 14:46:51, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

§ 23.                    Dla terenów przeznaczonych pod użytki zielone i obniżenia terenowe, oznaczonych na rysunku planu symbolem RZ plan ustala:

1.       Zakaz realizacji nowej zabudowy.

2.       Zakaz lokalizowania poprzecznych przeszkód terenowych i elementów utrudniających spływ powietrza (przewietrzania).

3.       Adaptację i ochronę istniejących zadrzewień i roślinności łęgowej oraz zachowanie istniejącego ukształtowania terenu i krajobrazu.

4.       Plan dopuszcza w niezbędnym zakresie realizacje sieci napowietrznych
i podziemnych uzbrojenia terenu oraz związanych z nimi urządzeń.

5.       Terenu użytków zielonych traktuje się jako potencjalne tereny zalewowe (obszary zagrożenia powodziowego) w ramach których dopuszcza się realizację zbiorników retencyjnych,

6.       Plan dopuszcza korektę orientacyjnej linii rozgraniczającej na styku z terenami budowlanymi, po wykonaniu badań hydro-geologicznych i sprawdzeniu warunków posadowienia budynków w uzgodnieniu z właściwym regionalnym zarządem gospodarki wodnej.

 

§ 24.                    Dla terenów przeznaczonych pod zieleń leśną plan ustala:

1.       Ochronę przed zmianą użytkowania lasów o funkcji gospodarczej, oznaczonych na rysunku planu symbolem ALP.

2.       Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązuje:

1)              zakaz zabudowy kubaturowej, za wyjątkiem obiektów związanych
z gospodarką leśną,

2)              prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu,

3)              adaptacja duktów leśnych z możliwością przystosowania na ciągi pieszo – rowerowe,

4)              możliwość realizacji urządzeń liniowych uzbrojenia terenu.

3.       Dla pozostałych, istniejących terenów leśnych i zadrzewień, w tym śródpolnych oraz zalesień zrealizowanych na podstawie decyzji administracyjnych plan ustala;

1)              zakaz zabudowy kubaturowej,

2)              ochronę i pielęgnację istniejącego drzewostanu.

3)               prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu,

4.       Dla terenów proponowanych zalesień, oznaczonych na rysunku planu symbolem graficznym plan ustala;

1)              zakaz zabudowy kubaturowej,

2)              dopuszczalne przejściowe użytkowanie rolnicze do czasu realizacji zalesienia.

 

§ 25.                    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

-                     4 MR,MN,U do 9 MR,MN,U                - w obrębie Bychlew,

-                     2 MR,MN,U i 3 MR,MN,U                   - w obrębie Gorzew,

-                     3 MR,MN,U do 7 MR,MN,U                -  w obrębie Górka Pabianicka,

-                     5 MR,MN,U do 11 MR,MN,U              - w obrębie Hermanów,

-                     1 MR,MN,U do 8 MR,MN,U                - w obrębie Jadwinin,

-                     5 MR,MN,U do 17 MR,MN,U              - w obrębie Janowice,

-                     2 MR,MN,U i 3 MR,MN,U                   - w obrębie Konin,

-                     7 MR,MN,U do 11 MR,MN,U              - w obrębie Kudrowice,

-                     1 MR,MN,U i 2 MR,MN,U                   - w obrębie Majówka,

-                     13 MR,MN,U do 23 MR,MN,U            - w obrębie Pawlikowice,

-                     3 MR,MN,U do 5 MR,MN,U                - w obrębie Petrykozy,

-                     3 MR,MN,U do 7 MR,MN,U                - w obrębie Piątkowisko,

-                     3 MR,MN,U do 6 MR,MN,U                - w obrębie Porszewice,

 

-                     8 MR,MN,U do 13 MR,MN,U

-          8.1 i 9.1 MR,MN,U                           - w obrębie Rydzyny,

-                     1 MR,MN,U do 7 MR,MN,U                - w obrębie Szynkielew,

-                     3 MR,MN,U do 7 MR,MN,U                - w obrębie Świątniki,

-                     2 MR,MN,U i 3 MR,MN,U                   - w obrębie Wola Żytowska,

-                     2 MR,MN,U do 4 MR,MN,U                - w obrębie Wysieradz,

-                     3 MR,MN,U do 6 MR,MN,U                - w obrębie Żytowice

 

 

plan ustala

1.         Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.

2.         Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

1)               budynki gospodarcze, w tym inwentarskie w zabudowie zagrodowej

2)               garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące.

3.         Charakter działań:

1)               adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, wymiany i uzupełnienia
 w ramach istniejącego siedliska,

2)               realizacja nowych siedlisk zagrodowych do prowadzenia gospodarstw rolnych
i ogrodniczych,

3)               możliwość przekształceń istniejących siedlisk zagrodowych lub pojedynczych budynków w siedliskach na zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną, usługi handlu (hurtowego i detalicznego), rzemiosła (usługowego i produkcyjnego)
z obowiązkiem wydzielenia dla tych funkcji działki budowlanej z areału gospodarstwa rolnego,

4)               możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług handlu (hurtowego i detalicznego), rzemiosła (usługowego i produkcyjnego)
z obowiązkiem wydzielenia dla tych funkcji działki budowlanej z areału gospodarstwa rolnego.

 

4.         Warunki urbanistyczne:

1)               wydzielenie działki budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału,

2)               wielkość wydzielonej działki:

a) minimalna szerokość krótszego boku działki – 30 m dla zabudowy zagrodowej, 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) minimalna powierzchnia nowych działek po podziale –800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

3)               nieprzekraczalna wysokość:

a) zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

b) zabudowy gospodarczej i usługowej -  1 kondygnacja naziemna, nie więcej niż 8 m,

4)               minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 60%,

5)               usługi, jako wolnostojące  lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego;

6)               linie zabudowy frontowej , dla nowych obiektów lokalizowanych na terenach zainwestowanych , wzdłuż dróg, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy (w linii wytyczonej przez obiekty istniejące), lecz nie bliżej niż określone dla danej kategorii drogi.                               

5.         Architektura:

1)               w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 450,

2)               postulowana,  jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu zabudowy .

3)               architektura budynków w  nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej,

6.         Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)     uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z produkcją rolną, ograniczona do granic własnych działki z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji.

2)        dla terenów 8.1 MR,MN,U i 9.1 MR,MN,U w obrębie Rydzyny plan ustala obowiązek sprawdzenia warunków gruntowo – wodnych i możliwości posadowienia budynków z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych i możliwość występowania gleb organicznych.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 14:01:14 Informację zaktualizowano 2004-08-26 14:03:06, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

§ 26.                    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:


-                     3MN do 5 MN                                      - w obrębie Kudrowice,


-                     4 MN                                                     w obrebie Okołowice


-                     4 MN do 8 MN                                     - w obrębie Pawlikowice,


-                     8 MN                                                     -  w obrębie Piątkowisko,


-                     7.2 MN                                                  - w obrębie Rydzyny


-                     7MN i 8MN                                           - w obrębie Żytowice


 


 


plan ustala:


1.         Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.


2.         Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:


1)               usługi bytowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego,


2)               zabudowa gospodarcza,


3)               garaże.


3.         Charakter działań:


1)               adaptacja istniejącej zabudowy, z możliwością  rozbudowy i wymiany,


2)               realizacja nowej zabudowy.


4.         Warunki urbanistyczne:


1)               wydzielenie działki budowlanej możliwe po:


a)    uprzednim wykonaniu projektu podziału,


b)    zapewnieniu dojazdu drogą dojazdową o minimalnej szerokości 8 m,


2)               minimalna powierzchnia nowych działek po podziale – 800 m2,


3)               minimalna szerokość krótszego boku działki – 20 m,


4)               nieprzekraczalna wysokość zabudowy:


a)    mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,


b)    budynków usługowych, gospodarczych i garaży– 1 kondygnacja naziemna,


5)               minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 70%.


6)               linie zabudowy frontowej , dla nowych obiektów lokalizowanych na terenach zainwestowanych , wzdłuż dróg, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy (w linii wytyczonej przez obiekty istniejące) lecz nie bliżej niż określone dla danej kategorii drogi.                                                               


5.         Architektura:


1)               w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 450,


2)               postulowana,  jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy .


 


 


 


3)               architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.


6.         Warunki ochrony, nakazy, zakazy:


1)               uciążliwość prowadzonej działalności nie wykraczająca poza granice działki,


2)               maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu na terenach zalesionych.


§ 27.                    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:


-                     8 MN,U                                                 - w obrębie Górka Pabianicka,


-                     1 MN,U do 4 MN,U                              - w obrębie Hermanów,


-                     6MN,U                                                  -  w obrębie Kudrowice


-                     9 MN,U                                                 -  w obrębie Piątkowisko,


-                     2 MN,U do 4 MN,U,P                          - w obrębie Rydzyny,


-                     1 MN,U i 2MN,U                                  -  w obrębie Świątniki,


-                     1 MN,U                                                 -  w obrębie Wola Żytowska,


-                     1 MN,U                                                 -  w obrębie Wysieradz,


 


 


plan ustala:


1.         Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi.


2.         Charakter działań:


1)                            adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością  rozbudowy i wymiany,


2)                            realizacja nowej zabudowy.


3.         Warunki urbanistyczne:


1)                            wydzielenie działki budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału ,


2)                            minimalna powierzchnia nowych działek po podziale – 800 m2, minimalna szerokość krótszego boku działki – 20 m,


3)                            nieprzekraczalna wysokość:


a)                                      zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,


b)                                     zabudowy usługowej wolnostojącej oraz gospodarczej - 2 kondygnacje naziemne,


4)                            nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki 50%,


5)                            usługi, jako wolnostojące  lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego;


6)                            linie zabudowy frontowej , dla nowych obiektów lokalizowanych na terenach zainwestowanych , wzdłuż dróg, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy (w linii wytyczonej przez obiekty istniejące) lecz nie bliżej niż określone dla danej kategorii drogi.                                                         


4.         Architektura:


1)                            w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 450,


2)                            postulowana,  jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy .


3)                            architektura budynków w  nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej;


5.         Warunki ochrony, nakazy, zakazy:


3)               uciążliwość usług nie wykraczająca poza granice działki (wolnostojące) lub lokal (wbudowane).


 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 14:05:35 Informację zaktualizowano 2004-08-26 14:08:36, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

  § 28.     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

-           2 ML,MN i 3 ML,MN                                   - w obrębie Janowice

-                   9 ML,MN i 10 ML,MN                      - w obrębie Pawlikowice,

-                     5 ML,MN, 6 ML,MN i 7.1 ML,MN       - w obrębie Rydzyny,

plan ustala:

1.         Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa letniskowa,

2.         Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

1)               usługi bytowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w zakresie handlu detalicznego i rzemiosła usługowego, wolnostojące lub wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego,

2)               zabudowa gospodarcza,

3)               garaże.

3.         Charakter działań:

1)               adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością  rozbudowy i wymiany,

2)               realizacja nowej zabudowy.

4.         Warunki urbanistyczne:

1)               wydzielenie działki budowlanej możliwe po:

a) uprzednim wykonaniu projektu podziału,

b) zapewnieniu dojazdu drogą dojazdową o minimalnej szerokości 8 m,

2)               minimalna powierzchnia nowych działek po podziale – 800 m2,

3)               minimalna szerokość krótszego boku działki – 20 m,

4)               nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

b) budynków gospodarczych i usługowych – 1 kondygnacja naziemna,

5)               maksymalna powierzchnia zabudowy gospodarczej i usługowej 40 m2,

6)               minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

a)         70% dla zabudowy mieszkaniowej,

b)         85% dla zabudowy letniskowej.

       7)   linie zabudowy frontowej , dla nowych obiektów lokalizowanych na terenach               zainwestowanych , wzdłuż dróg, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy (w linii wytyczonej przez obiekty istniejące) lecz nie bliżej niż określone dla danej kategorii drogi..                               

5.         Architektura:

1)               w zabudowie letniskowej i mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe
o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 450,

2)               postulowana,  jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy .

3)               architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.

6.         Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)     uciążliwość prowadzonej działalności nie wykraczająca poza granice działki,

2)   maksymalna ochrona istniejącego drzewostanu na terenach zalesionych.

 

  § 29.     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

-                 3 ML                                                 - w obrębie Bychlew,

-                     4 ML                                                     - w obrębie Janowice,

-                     1 ML i 2 ML                                          -  w obrębie Okołowice,

-                     7 ML                                                     - w obrębie Rydzyny,

-                     8 ML                                                     - w obrębie Szynkielew

-                     9 ML                                                     - w obrębie Żytowice,

plan ustala:

1.         Przeznaczenie podstawowe: zabudowa letniskowa.

2.         Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

1)               zabudowa gospodarcza,

2)               garaże.

3.         Charakter działań:

1)               adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością  rozbudowy i wymiany,

2)               realizacja nowej zabudowy.

4.         Warunki urbanistyczne:

1)               wydzielenie działki budowlanej możliwe po:

a)                                     uprzednim wykonaniu projektu podziału,

b)                                     zapewnieniu dojazdu drogą dojazdową o minimalnej szerokości 8 m,

2)               minimalna powierzchnia nowych działek po podziale – 800 m2,

3)               minimalna szerokość krótszego boku działki – 20 m,

4)               nieprzekraczalna wysokość zabudowy:

a)                                     mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

b)                                     budynków gospodarczych  – 1 kondygnacja naziemna,

5)               maksymalna powierzchnia zabudowy gospodarczej 20 m2,

6)               minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 80%.

7)               Linie zabudowy frontowej , dla nowych obiektów lokalizowanych na terenach zainwestowanych , wzdłuż dróg, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy (w linii wytyczonej przez obiekty istniejące) lecz nie bliżej niż określone dla danej kategorii drogi.                               

5.         Architektura:

1)               w zabudowie letniskowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 450,

2)               postulowana,  jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy .

3)               architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.

 

§ 30.                     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

-                     1 UO                                                     - w obrębie Bychlew,

-                     1 UO                                                     - w obrębie Kudrowice,

-                     1 UO                                                     - w obrębie Pawlikowice,

-                     1 UO                                                     - w obrębie Petrykozy,

-                     1 UO                                                     - w obrębie Żytowice,

plan ustala:

1.         Przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty.

2.         Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

1)               obiekty i urządzenia sportowe,

2)               budynki gospodarcze niezbędne dla funkcjonowania szkoły,

3)               zieleń.

3.         Charakter działań: adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością  rozbudowy i wymiany.

 

4.         Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)               w przypadku likwidacji szkoły, plan dopuszcza zmianę funkcji budynku; postulowana: oświata, kultura, funkcja mieszkaniowa,

2)               zakaz podziału działki.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 14:08:56, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

§ 31.        Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

-                     1 UK                                                     - w obrębie Górka Pabianicka,

-                     2 UK                                                     - w obrębie Pawlikowice,

-                     1 UK                                                     - w obrębie Piątkowisko,

plan ustala:

1.         Przeznaczenie podstawowe: usługi kultury (kościół, kaplica).

2.         Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia związane
z funkcjonowaniem kościoła (np. zieleń, mała architektura, nawierzchnia i urządzenie parkingów) – dla kościoła w Górce Pabianickiej w uzgodnieniu z WKZ.

3.         Charakter działań: adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością  rozbudowy
i modernizacji, dla kościoła w Górce Pabianickiej w uzgodnieniu z WKZ bez naruszenia ekspozycji kościoła.

4.         Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)               ochrona zieleni,

2)               zakaz podziału działki.

§ 32.                    Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

-                     1 OSP               - w obrębie Gorzew,

-                     2 OSP               - w obrębie Górka Pabianicka,

-                     1 OSP               - w obrębie Janowice,

-                     1 OSP               - w obrębie Konin,

-                     2 OSP               - w obrębie Kudrowice,

-                     3 OSP               - w obrębie Pawlikowice,

-                     2 OSP               - w obrębie Piątkowisko,

-                     1 OSP               - w obrębie Rydzyny,

-                     2 OSP               - w obrębie Żytowice,

 

 

plan ustala:

1.         Przeznaczenie podstawowe: siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej.

2.         Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

1)               obiekty i urządzenia niezbędne dla funkcjonowania strażnicy,

2)               usługi kultury (świetlica, biblioteka);obiekty i urządzenia sportowe,

3.         Charakter działań:

1)                adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością  rozbudowy i wymiany,

2)               realizacja nowej zabudowy.

4.         Warunki urbanistyczne: nieprzekraczalna wysokość nowej zabudowy – 2 kondygnacje naziemne.

5.         Architektura:

1)               dachy dwuspadowe,

2)               architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej.

 

§ 33.         Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

-                     11 ZD i 12 ZD                                       - w obrębie Pawlikowice,

-                     16 ZD                                                    - w obrębie Rydzyny

plan ustala:

1.         Przeznaczenie podstawowe: ogrody działkowe.

2.         Charakter działań: adaptacja istniejących ogrodów, oraz istniejących naniesień (domki i altanki) niezbędnych dla funkcjonowania ogrodów.

  § 34.     Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

-                   18 P,U                                              - w obrębie Janowice,

-                     17 P,U                                                  - w obrębie Piątkowisko,

-                     7 P,U                                                    - w obrębie Porszewice,

-                      17 P,U                                                - w obrębie Rydzyny

-                     5 P,U                                                    - w obrębie Wysieradz

 

 

plan ustala:

1.         Przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi.

2.         Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: budynki gospodarcze, garaże, inne budynki i urządzenia niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania funkcji podstawowej

3.         Charakter działań: adaptacja istniejącej zabudowy z dopuszczeniem  rozbudowy
i wymiany budynków i urządzeń w ramach wydzielonego terenu.

4.         Warunki urbanistyczne:

1)               nieprzekraczalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje. naziemne, nie więcej niż 18 m,dla terenu 7 P,U w obrębie Porszewice nieprzekraczalna wysokość 2 kondygnacje t.j. parter plus poddasze użytkowe

2)               nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki – 60%.

5.         Architektura:

1)               architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej, dla obiektów wznoszonych z materiałów substandardowych (np.blachy) konieczność dostosowania kolorystyki elewacji do obiektów istn. z wykluczeniem elewacji białych i kolorów agresywnych

6.         Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)               uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie wykraczająca poza granice działki, z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji.

2)               zakaz zabudowy mieszkaniowej.

 

§ 35.          Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

-                     10 ZC                   - w obrębie Górka Pabianicka,

-                     10 ZCz                 - w obrębie Kudrowice,

-                     24 ZC                   - w obrębie Pawlikowice,

-                     15 ZCz                 - w obrębie Rydzyny,

-                     6 ZCz                   - w obrębie Wysieradz,

 

 

plan ustala:

1.         Przeznaczenie podstawowe: cmentarz.

2.         Charakter działań:

1)               adaptacja, 

2)               ochrona konserwatorska kaplic, starych grobów i ogrodzeń,

3)               ochrona zieleni starodrzewu.

3.         Warunki ochrony, nakazy, zakazy:

1)               ochrona i pielęgnacja istniejącej zieleni,

2)               obowiązek zachowania strefy ochronnej od cmentarza o szerokości:

a)                            50 m dla zabudowy mieszkaniowej posiadającej wodociąg,

b)                           150 m dla zabudowy mieszkaniowej ze studniami kopanymi.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 14:10:24 Informację zaktualizowano 2004-08-26 14:15:12, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

§ 36.                    Dla terenów obiektów związanych z zaopatrzeniem w wodę, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

-        9 WZ                                 -  w obrębie Górka Pabianicka,

-        13 WZ, 14 WZ i 15 WZ      -  w obrębie Hermanów,

-        14  WZ                              -  w obrębie Rydzyny,

-        10 WZ                               -  w obrębie Żytowice,

 

 

plan ustala:

1.         Przeznaczenie podstawowe: ujęcia wody i stacje wodociągowe,.

2.         Charakter działań: adaptacja istniejących obiektów.

§ 37.                    Dla terenów obiektów związanych z odprowadzeniem ścieków, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

-        10 NO       -  w obrębie Bychlew,

-        19 NO       -  w obrębie Janowice,

-        3 NO         -  w obrębie Majówka,

-        11 NO       -  w obrębie Żytowice,

 

 

plan ustala:

1.         Przeznaczenie podstawowe: projektowane oczyszczalnie ścieków (lokalizacja orientacyjna, do uściślenia w projekcie realizacyjnym).

2.         Charakter działań: realizacja nowych obiektów.

3.         Warunki ochrony, nakazy, zakazy: plan dopuszcza lokalizacje nowych, nie przewidzianych w planie obiektów,  w trybie decyzji administracyjnych.

 

§ 38.                    Plan ustala dla pozostałych terenów.

1.               W obrębie Bychlew:  oznaczenie terenu: 2 UK,US

1)               przeznaczenie podstawowe: usługi kultury, usługi sportu

2)               charakter działań: adaptacja istniejących budynków, obiektów i urządzeń.

2.               W obrębie Hermanów:  oznaczenie terenu: 12 MR,MN

1)     Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2)     Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)    budynki gospodarcze,

b)    garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące.

3)                        Charakter działań:

a)    adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany,
 w ramach istniejącego siedliska,

b)    realizacja nowych siedlisk zagrodowych do prowadzenia gospodarstw rolnych i ogrodniczych,

c)    możliwość przekształceń istniejących siedlisk zagrodowych lub pojedynczych budynków w siedliskach na zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną,

d)    możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

4)     Warunki urbanistyczne:

a)    wydzielenie działki budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału,

b)    wielkość wydzielonej działki:

-    minimalna szerokość krótszego boku działki – 30 m dla zabudowy zagrodowej,
20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

-    minimalna powierzchnia nowych działek po podziale –800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c)    nieprzekraczalna wysokość:

-    zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

-    zabudowy gospodarczej -  1 kondygnacja naziemna, nie więcej niż 8 m,

d)                            minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

-    dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 60%;

5)     Architektura:

a)    w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 450,

b)    jednolita lub podobna kolorystyka dachów w siedlisku, ciągu zabudowy lub zespole zabudowy,

c)    architektura budynków w  nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej;

6)     Warunki ochrony, nakazy, zakazy: uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z produkcją rolną, ograniczona do granic własnych działki z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji.

3.               W obrębie Okołowice: oznaczenie terenu: 3 MR

4)   Przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa.

5)   Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)    budynki gospodarcze,

b)    garaże.

6)   Charakter działań: realizacja siedliska na wydzielonej działce.

7)   Warunki urbanistyczne:

a)                            nieprzekraczalna wysokość:

-           zabudowy mieszkaniowej - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

-           zabudowy gospodarczej -  1 kondygnacja naziemna, nie więcej niż 8 m,

8)              Architektura:

a)    w zabudowie mieszkaniowej dach dwuspadowy i wielospadowy o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 450,

b)    jednolita lub podobna kolorystyka dachów w siedlisku,

c)    architektura budynków w  nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej,

9)   Warunki ochrony, nakazy, zakazy: uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z produkcją rolną, ograniczona do granic własnych działki z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji.

4.               W obrębie Okołowice : oznaczenie terenów: 5 NO - GOŚ, 6 NU - GOŚ

1)               Przeznaczenie podstawowe: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków i laguny osadu
z GOŚ.

2)               Charakter działań:

a)             adaptacja,

b)             realizacja obiektów i urządzeń GOŚ w tym : realizacja obiektów i urządzeń kompostowni Odpadów Roślinnych oraz realizacja składowiska piasku i skratek (nowa lokalizacja)

c)             eksploatacja laguny osadów.

d)             Likwidacja i rekultywacja istniejącego składowiska piasku i skratek,

3)                        Warunki ochrony, nakazy, zakazy: zasięg uciążliwości obiektów, w tym strefy ograniczonego użytkowania zgodnie z Rozporządzeniem Nr 6/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 22.08.2003.

5.               W obrębie Petrykozy: oznaczenie terenu: 2 UZ

1)                        Przeznaczenie podstawowe: usługi zdrowia.

2)                        Charakter działań: adaptacja obiektu

6.               W obrębie Piątkowisko: oznaczenie terenu: 10 P,U,MN

1)               Przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2)               Charakter działań: adaptacja istniejącej zabudowy, realizacja nowej.

3)                                          Warunki urbanistyczne:

a)                            nieprzekraczalna wysokość:

-           zabudowy produkcyjno – usługowej 2 kondygnacje

-           zabudowy mieszkaniowej -  2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

-           nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy działki 50%

 

4)                                                                        Architektura:

a)                            architektura budynków w  nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej,

2)                        Warunki ochrony, nakazy, zakazy: uciążliwość prowadzonej działalności ograniczona do granic własnych działki z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 14:17:13 Informację zaktualizowano 2004-08-26 14:19:24, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

7.                                                                                          W obrębie Piątkowisko: oznaczenie terenu: 11 ZP,US

1)                        Przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa, usługi sportu.

2)                        Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające:

a)    istniejąca, adaptowana willa (postulowana ochrona konserwatorska),

b)    budynki, obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem sportu.

3)                        Charakter działań: adaptacja i ochrona zieleni.

4)                        Warunki ochrony, nakazy, zakazy: park objęty strefą „K” ochrony krajobrazu, obowiązują ustalenia ochrony konserwatorskiej

8.                                                                                          W obrębie Piątkowisko: oznaczenie terenu: 12 ZP

1)                        Przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa.

2)                        Charakter działań: adaptacja i ochrona zieleni.

3)                        Warunki ochrony, nakazy, zakazy: zakaz zabudowy.

9.                                                                                          W obrębie Porszewice: oznaczenie terenu: 1 U

1)         Przeznaczenie podstawowe: Dom Dziecka.

2)                                 Charakter działań: adaptacja istniejącego obiektu z dopuszczeniem modernizacji.

10.                                                                                      W obrębie Porszewice: oznaczenie terenu: 2 ZP(ZL),MN

1)                        Przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa (park leśny), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2)                        Charakter działań:

a)                            adaptacja i ochrona istniejącej zieleni,

b)                            adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej (dawne domy letniskowe – postulowana ochrona konserwatorska),

c)                            realizacja nowej zabudowy na niezalesionych fragmentach terenu.

3)                        Warunki urbanistyczne:

a)    nieprzekraczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe,

b)    minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki  – 80%,

4)                        Architektura: w  nawiązaniu do istniejącej zabudowy i krajobrazu leśnego parku,

5)                        Warunki ochrony, nakazy, zakazy: park wpisany do rejestru zabytków, obowiązują ustalenia ochrony konserwatorskiej.

 

§ 39.                    Dla poszczególnych dróg, plan ustala następujące parametry funkcjonalno – techniczne:

Symbol
na rysunku planu

Nazwa drogi

·         odcinek

Klasa drogi

Szerokość w liniach rozgrani-czających [m]

Przekrój drogi

(Ilość jezdni / ilość pasów ruchu)

1

2

3

4

5

01KS

PROJEKTOWANA DROGA EKSPRESOWA S-14 (zachodnia obwodnica Łodzi łącząca A-2 z S-8) wraz z węzłami: „Łódź – Południe” i „Pabianice – Konstantynów” i bezkolizyjnymi przejazdami drogowymi na skrzyżowaniach z drogami: krajową nr 71 (03KG), powiatową nr 24182 (15KZ) i gminną (52KD)

·         w granicach gminy Pabianice

S

70,0

2/3

02KGP

PROJEKTOWANA DROGA łącząca miasto Łódź na kierunku południowo-zachodnim z drogą S-14 w węźle „Łódź – Południe” z bezkolizyjnym skrzyżowaniem z torami PKP i drogą gminną (19KZ)

·         od drogi 01KS w węźle „Łódź – Południe”  do granicy miasta Łódź

GP

50,0

2/2

03KG

DROGA KRAJOWA nr 71 Rzgów – Pabianice – Konstantynów – Zgierz – Stryków z projektowanym przejazdem na drogę ekspresową S-14 (01KS)

·         w granicach gminy Pabianice

G

30,0

1/2

04KG

PROJEKTOWANA DROGA GŁÓWNA łącząca miasto Pabianice z drogą S-14 w węźle „Pabianice – Konstantynów”

·         od drogi 03KG do drogi 01KS w węźle  „Pabianice – Konstantynów”.

G

30,0

1/2

05KS

PROJEKTOWANA DROGA EKSPRESOWA S-8 Łódź – Sieradz – Wieruszów - Wrocław

·         od granicy gminy Dobroń do granicy gminy Rzgów

S

80,0

2/2

06KG

PROJEKTOWANA DROGA GŁÓWNA po śladzie istniejącej drogi powiatowej nr 24177, łącząca miasto Pabianice z drogą ekspresową S-8 w węźle „Rydzyny”

·         od granicy miasta Pabianice (ul. Rydzyńska) do drogi 05KS w węźle „Rydzyny” 

G

40,0

1/2

07KG

PROJEKTOWANA DROGA GŁÓWNA Pabianice – Bełchatów z bezkolizyjnym przejazdem drogowym nad drogą ekspresową S-8

·         od drogi 06KG do granicy gminy Dłutów (droga wojewódzka nr 485)

G

30,0

1/2

08KG(Z)

DROGA WOJEWÓDZKA nr 485  Pabianice – Bełchatów, droga główna do czasu realizacji obejścia – 07KG, docelowo jako droga zbiorcza

·         od granicy miasta Pabianice (ul. Jutrzykowicka) do granicy gminy Dłutów (do drogi 07KG)

G(Z)

20,0

1/2

09KG

DROGA WOJEWÓDZKA nr 485 Pabianice – Bełchatów

·         w granicach gminy Pabianice

G

30,0

1/2

 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 14:21:06 Informację zaktualizowano 2004-08-26 14:25:39, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

 

1

2

3

4

5

10KZ

DROGA POWIATOWA nr 24176 Dłutów – Rydzyny – Pawlikowice II – Róża

·         od granicy gminy Dłutów do drogi 07KG

Z

20,0

1/2

11KZ

DROGA POWIATOWA nr 24173 Łódź – Gospodarz – Prawda – Tuszyn

·         od granicy gminy Rzgów do granicy gminy Tuszyn

Z

20,0

1/2

12KZ

DROGA POWIATOWA nr 24176 Dłutów– Rydzyny – Pawlikowice II – Róża

·         od granicy gminy Dłutów do granicy gminy Dobroń

Z

20,0

1/2

13KZ

DROGA GMINNA Pabianice (ul.Wiejska) – Hermanów - Pawlikowice II

·         od granicy miasta Pabianice, wzdłuż granicy gminy Pabianice i Dobroń, do drogi powiatowej

nr 24176

Z

20,0

1/2

14KZ

PROJEKTOWANA DROGA ZBIORCZA łącząca miasto Pabianice z drogą S-14 w węźle „Pabianice – Konstantynów”

·         od granicy miasta i gminy Pabianice do drogi 04KG

Z

25,0

1/2

15KZ

DROGA POWIATOWA nr 24182 Pabianice (ul. Wspólna) – Janowice – granica gminy (Horzeszów) z bezkolizyjnym przejazdem drogowym na skrzyżowaniu z drogą S-14

·         od granicy miasta Pabianice do granicy gminy Wodzierady

Z

20,0

1/2

16KZ

DROGA POWIATOWA nr 24181 Kudrowice –Petrykozy – Szynkielew

·         od drogi 15KZ do drogi 03KG

Z

20,0

1/2

17KZ

DROGA POWIATOWA nr 24183 Lutomiersk – Włodzimierz – Janowice – Łask

·         od granicy gminy Lutomiersk do granicy gminy Wodzierady

Z

20,0

1/2

18KZ

DROGA POWIATOWA nr 24184 Porszewice –Prusinowice – Lutomiersk

·         od drogi 03KG do granicy gminy Lutomiersk

Z

20,0

1/2

19KZ

DROGA ZBIORCZA łącząca m. Pabianice z drogą S-14 w węźle „Łódź – Południe” projektowana po śladzie istniejących dróg:. powiatowej nr 24181 i gminnej

·         od granicy miasta Pabianice (ul. Piłsudskiego) do drogi 02KGP

Z

20,0

1/2

20KZ

DROGA GMINNA Górka Pabianicka – Okołowice

·         od drogi 03KG do drogi 31KL

Z

20,0

1/2

21KZ

DROGA GMINNA Okołowice – Łódź (ul. Sanitariuszek)

·         od drogi 31KL do granicy miasta Łódź

Z

20,0 -25,0

1/2

22KL

DROGA GMINNA Wysieradz – Wymysłów

·         od drogi 23KL do granicy gminy Dobroń

L

15,0

1/2

23KL

DROGA GMINNA Żytowice –– granica gminy (Markówka)

·         od drogi 15KZ do granicy gminy Dobroń

L

15,0

1/2

24KL

DROGA GMINNA Janowice – Wysieradz

·         od drogi 17KZ do drogi 23KL

L

15,0

1/2

 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 14:28:35 Informację zaktualizowano 2004-08-26 14:29:33, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

 

1

2

3

4

5

25KL

DROGA GMINNA Wola Żytowska – Konin

·         od drogi 15KZ do drogi 26KL

L

15,0

1/2

26KL

DROGA GMINNA Piatkowisko – Kudrowice – Konin – Majówka

·         od drogi 15KZ do granicy gminy Lutomiersk

L

15,0

1/2

27KL

DROGA GMINNA Górka Pabianicka – Konin

·         od drogi 32KL do drogi 26KL

L

15,0

1/2

27.1KD

DROGA GMINNA we wsi Górka Pabianicka

·         od drogi 32KL do drogi 03KG,sięgacz bez wyjazdu na drogę krajową

D

15,0

1/2

28KL

DROGA GMINNA Majówka – Porszewice

·         od drogi 26KL do drogi 18KZ

L

15,0

1/2

29KL

DROGA GMINNA Piątkowisko ( Osiedle ) – Pabianice ( Klimkowizna )

·         od drogi 15KZ do granicy miasta Pabianice

L

15,0

1/2

30KL

DROGA GMINNA Piątkowisko - Wymysłów

·         od drogi 15KZ do granicy gminy Dobroń

L

15,0

1/2

31KL

DROGA GMINNA Górka Pabianicka – Gorzew – Okołowice

·         od drogi 03KG do granicy gminy Lutomiersk

L

15,0

1/2

32KL

DROGA GMINNA Petrykozy - Świątki

·         od drogi 16KZ do drogi 03KG

L

15,0

1/2

33KD

DROGA GMINNA przez wieś Górka Pabianicka

·         od drogi 31KL do drogi 03KG,sięgacz bez wyjazdu na drogę krajową

D

15,0

1/2

34KL

DROGA GMINNA Żytowice Małe – granica gminy (Zalew)

·         od drogi 15KZ do granicy gminy Lutomiersk

L

15,0

1/2

35KL

DROGA GMINNA Kudrowice – Wymysłów

·         od drogi 15KZ do granicy gminy Dobroń

L

15,0

1/2

36KL

DROGA GMINNA przez wieś Szynkielew I

·         od drogi 03KG do drogi 19KZ

L

15,0

1/2

37KL

DROGA GMINNA Pabianice – Hermanów – Pawlikowice – granica gminy (Śladkowice) z bezkolizyjnym przejazdem drogowym na skrzyżowaniu z projektowaną drogą ekspresową S-8 (05KS)

·         od granicy miasta Pabianice do granicy gminy Dłutów

L

15,0

1/2

38KL

DROGA GMINNA przez wieś Hermanów I

·         od drogi 37KL do drogi 13KZ (granica gminy Dobroń)

L

15,0

1/2

39KL

DROGA GMINNA Terenin – Bychlew

·         od granicy gminy Dobroń do drogi 08KZ

L

15,0

1/2

40KL

DROGA POWIATOWA nr 24178 przez wieś Pawlikowice I

·         od drogi 13KZ do drogi 08KZ

L

15,0

1/2

41KL

DROGA POWIATOWA nr 24176 Dłutów – Rydzyny – Pawlikowice – Róża z korektą włączenia fragmentu drogi do projektowanej 07KG, zgodnie z rysunkiem planu

·         od drogi 10KZ do drogi 07KG

L

17,0

1/2

42KL

DROGA GMINNA Rydzyny Górne – Rydzyny  Dolne

·         od drogi 10KZ do drogi 11KZ

L

15,0

1/2

43KL

DROGA GMINNA Pawlikowice II – granica gminy (Dąbrowa)

·         od drogi 12KZ do granicy Dłutów

L

15,0

1/2

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 14:34:59, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

1

2

3

4

5

44KD

DROGA GMINNA przez wieś Jadwinin

·         od drogi 08KZ do drogi 45KD

D

15,0

1/2

45KD

DROGA GMINNA Bychlew – Jadwinin

·         od drogi 08KZ do drogi 05KS

D

15,0

1/2

46KD

DROGA GMINNA przez wieś Władysławów

·         od drogi 39KL w kierunku na południe do końca zabudowy

D

15,0

1/2

47KD

DROGA GMINNA Hermanów II - Hermanów I

·         od drogi 46KD do granicy miasta Pabianice

D

15,0

1/2

48KD

DROGA GMINNA przez wieś Hermanów II

·         od drogi 37KL do drogi 13KZ

D

15,0

1/2

49KD

DROGA GMINNA Górka Pabianicka – Szynkielew

·         od drogi 31KL w kierunku na wschód do drogi 01KS

D

15,0

1/2

50KD

DROGA GMINNA Górka Pabianicka – Szynkielew III

·         od drogi 31KL w kierunku wschodnim do drogi 01KS

D

13,0

1/2

51KD

DROGA GMINNA Szynkielew – Łaskowice (wysypisko) z nowym przebiegiem, projektowanym wzdłuż terenu PKP

·         od drogi 36KL do granicy miasta Łódź

D

15,0

1/2

52KD

DROGA GMINNA Gorzew – Łaskowice z projektowanym przejazdem drogowym nad drogą ekspresową S-14 (01KS)

·         od drogi 31KL do granicy miasta Łódź

D

15,0

1/2

53KD

DROGA GMINNA przez wieś Świątki Małe

·         od drogi 27KL do drogi 03KG

D

13,0

1/2

54KD

DROGA GMINNA przez wieś Świątki

·         od drogi 03KG w kierunku na zachód do końca zabudowy

D

13,0

1/2

55KD

DROGA GMINNA w Żytowicach

·         od drogi 15KZ w kierunku na północ

D

15,0

1/2

56KD

DROGA GMINNA w Janowicach I

·         od drogi 15KZ do granicy gminy Wodzierady

D

15,0

1/2

57KD

DROGA GMINNA w Janowicach II

od drogi 17KZ do granicy gminy Wodzierady

D

15,0

1/2

 

              CZĘŚĆ D.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40.                     

1.       Wartość stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, określa się na:

1)              dla nowych terenów przewidzianych do zabudowy                 – 20 %, z wyłączeniem terenów stanowiących własność gminy i skarbu państwa

§ 41.                    

1.  Dla terenów, dla których Rada Gminy Pabianice zatwierdziła:

1)                miejscowe plany szczegółowe zagospodarowania przestrzennego wsi:

-        Petrykozy – Uchwała Nr XI/65/91 z dnia 4 kwietnia 1991 r,

-        Piątkowisko – Uchwała Nr XI/66/91 z dnia 4 kwietnia 1991 r;

2)                zmiany ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice dla   części miejscowości:

-        Piątkowisko, Pawlikowice, Szynkielew – Uchwała Nr XX/166/96 z 19.11.1996 r;

-        Rydzyny, Janowice, Jadwinin – Bychlew, Pawlikowice – Uchwała Nr VIII/63/99
z  30.06.1999 r;

-        Porszewice – Okołowice – Uchwała Nr III/15/99 z  26.11.1999 r;

-        Porszewice – Uchwała Nr XX/188/2000 z 27.10.2000 r;

-        Hermanów – Uchwała Nr XXV/230/2001 z 27.04.2001 r;

-        Rydzyny – Uchwała Nr XXXI/285/2001 z 28.11.2001 r;

-        Porszewice – Uchwała Nr XXXI/286/2001 28.11.2001 r;

-        Rydzyny – Uchwała Nr XXXIV/311/2002 z 26.04.2002 r;

-        Pawlikowice – Uchwała Nr XXXIV/312/2002 z 26.04.2002 r;

obowiązują ustalenia tych planów, za wyjątkiem zasad dotyczących zaopatrzenia w ciepło, gdzie dodaje się ustalenie: „Plan dopuszcza zastosowanie tradycyjnych źródeł energii”.

§ 42.                   

Tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/44/90  Rady Gminy Pabianice z dnia 12 grudnia 1990 r
 (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 1 poz. 12 z 1991 r)  na obszarze objętym  niniejszym planem.

 

§ 43.                     

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Pabianice.

§ 44.                    

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Łódzkiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Pabianice

 

STEFAN MARCHEWKA

 
Data wprowadzenia informacji 2004-08-26 14:37:13, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Zagospodarowanie przestrzenne - mapka
Data wprowadzenia informacji 2004-08-30 09:35:24, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
mapka do sciągnięcia  GM. PABIANICE zag.zip
Data wprowadzenia informacji 2004-08-30 10:20:46 Informację zaktualizowano 2004-08-30 10:39:25, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku