Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
° Sesje Rady w roku 2002.
° Sesje Rady w roku 2003.
° Sesje Rady w roku 2004.
° Sesje Rady w roku 2005.
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006 strona główna 

Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
 
PLAN PRACY RADY GMINY PABIANICE NA 2005 r

Lp. Tematyka posiedzenia Termin
1. 1. Przyjęcie podstaw prawnych i organizacyjnych w zakresie opracowania „Programu Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2005-2010”
2. Przyjęcie harmonogramu inwestycji modernizacji remontów w gminie Pabianice na 2005
3. Przyjęcie harmonogramu zebrań informacyjno sprawozdawczych za rok 2004 w sołectwach Gminy Pabianice
26 styczeń,
godz. 10:00
2. 1. Stan opieki zdrowotnej w Gminie Pabianice na tle zmian strukturalnych i organizacyjnych w powiecie pabianickim i przyjęcie harmonogramu gminnego w celu rozwiązania problemów organizacyjnych i bazowych w Gminie Pabianice do 2005 r. 23 luty,
godz. 10:00
3. 1. Rolnictwo Gminy Pabianice, jego stan i perspektywy rozwoju na tle aktualnej sytuacji ekonomicznej i możliwości rozwojowych gminy.
2. Informacja Wójta Gminy Pabianice o stanie realizacji zadań socjalno-bytowych i urlopowych wśród pracowników Urzędu Gminy Pabianice za 2004 r.
30 marzec,
godz. 10:00
4. 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi gminy.
2. Ocena stanu działalności organizacyjnej, profilaktycznej i bojowej Zarządu Oddziału Gminnego i OSP w Gminie Pabianice.
27 kwiecień,
godz. 10:00
5. 1. Ocena stanu opieki społecznej na tle realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych i realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Pabianice
2. Samorządność w Gminie Pabianice na tle działań Rad Sołeckich i przebiegu zebrań informacyjno – sprawozdawczych w sołectwach Gminy Pabianice.
25 maj,
godz. 10:00
6. 1. Stan działań w zakresie ekologii w Gminie Pabianice, jego postęp w rozwoju na tle wykonawstwa Funduszu Ochrony Środowiska
2. Informacja o stanie przygotowań do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2005 r.
29 czerwiec,
godz. 10:00
7. Przerwa wakacyjna lipiec
8. 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.
2. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 2005/2006.
31 sierpień,
godz. 10:00
9. 1. Rozwój sportu i rekreacji w Gminie Pabianice na tle bazy sportowej i działalności klubów we współpracy ze szkołami 28 wrzesień,
godz. 10:00
10. 1. Ocena stanu i perspektywy rozwoju kultury w Gminie Pabianice na tle bazy i potrzeb społecznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju bibliotekarstwa i twórczości ludowej.
2. Przyjęcie podstawowych wskaźników do opracowania budżetu na 2006 r., przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów modernizacyjnych.
3. Informacja o działalności organizacji kobiecych na terenie Gminy Pabianice
26 październik,
godz. 10:00
11. 1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pabianice porównawczo za III kwartały 2004 i 2005 roku łącznie z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
2. Ocena realizacji inwestycji, modernizacji i remontów wynikających z planu budżetowego na 2005 rok.
30 listopad,
godz. 10:00
12. 1. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady i jej Komisji za 2005 r.
2. Przedłożenie i zatwierdzenie planu pracy Rady i jej Komisji na 2006 r.
3. Zatwierdzenie budżetu gminy na 2006 rok.
28 grudzień,
godz. 10:00


Niniejszy plan pracy został zatwierdzony na XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 29.12.2004 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-04-05 10:10:22 Informację zaktualizowano 2005-04-05 10:11:31, wprowadzający: Anna Chodasewicz

Zobacz:
 Sesje Rady w roku 2002. .  Sesje Rady w roku 2003. .  Sesje Rady w roku 2004. .  Sesje Rady w roku 2005. . 
wersja do druku