Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Decyzje Środowiskowe strona główna 

Decyzje Środowiskowe
 

Pabianice dnia, 10.08.2009 r.

Znak spr. 7625-1/09

DECYZJA Nr 1/2009

Na podstawie Art. 71 ust.1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt.4, art.84 i 85 ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,poz.2573 z późn. zm.) oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pabianice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pabianice (włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Jutrzkowickiej) oraz miejscowościach Bychlew i Jadwinin, Gmina Pabianice wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, odgałęzieniami do granicy działek prywatnych i odgałęzieniami sieci w ulice boczne" i po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Pabianickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Pabianicach.

orzekam

 1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia dla:
  • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 200 mm, o długości 850 m (zagłębienie od 1,8 do 3 m)
  • kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110-160 mm ,o długości ok. 2200 m.
  • kanalizacji podciśnieniowej dn 90-160 mm, o długości ok. 2200
  • przepompowni nr 1 we wsi Bychlew dz. nr 543
  • przepompowni nr 2 wieś Jadwinin, dz. nr 213/1
  tj.:
  1. Przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach Nr ewidencyjny: 281- miasto Pabianice; 603, 327/1, 327/2, 494, 191, 453 we wsi Bychlew; 109, 213/1, 216/1 – we wsi Jadwinin.
  2. inwestycja prowadzona będzie odcinkami, w obrębie pasa drogowego z wykonywaniem prac jedynie w porze dziennej.
  3. drzewa i krzewy rosnące w pobliżu wykonywanych robót zostaną odpowiednio zabezpieczone, a tereny zielone zniszczone w trakcie budowy zostaną odtworzone po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
  4. ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej miasta Pabianice a następnie kolektorem do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.
 3. Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

uzasadnienie

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta Pabianice i Gminy Pabianice.

W toku przeprowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zarówno, Starostwo Powiatowe w Pabianicach jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, zaproponowali odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisk.

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika z następujących przesłanek.:

 • inwestycja prowadzona będzie odcinkami, w obrębie pasa drogowego, z wykonywaniem prac w porze dziennej.
 • drzewa i krzewy rosnące w pobliżu wykonywanych robót zostaną odpowiednio zabezpieczone , a tereny zielone zniszczone w trakcie budowy zostaną odtworzone po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
 • planowane przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych systemem kanalizacji do kolektora prowadzącego do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej.
 • uciążliwości dla środowiska i ludzi związane z prowadzonymi pracami będą miały charakter lokalny i tymczasowy.
 • przedsięwzięcie jest jednym z etapów porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Pabianice i przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych a jednocześnie nie będzie powodować ujemnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

W toku postępowania administracyjnego nie wniesiono uwag do powyższego przedsięwzięcia. Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice.

Otrzymują:

 1. Gmina Pabianice
 2. Strony postępowania
 3. A/a

Do wiadomości:

 1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach

Wójt Gminy inż. Henryk Gajda

 
Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 14:43:52, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Pabianice dnia, 10.08.2009 r.

Znak spr. 7625-2/09

ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art.10 § 1 kpa, Urząd Gminy w Pabianicach zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Pabianice dla przedsięwzięcia: – przebudowa ul. Parkowej w miejscowości Piątkowisko Gmina Pabianice.

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy ul. Torowa 21 pok. 17 w godz. 8:00 - 15:00, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań, wniosków, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Wójt Gminy
inż. Henryk Gajda

 
Data wprowadzenia informacji 2009-08-10 14:21:08, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Pabianice, 05.08.2009 r.

Znak: 7625-2 /09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) – po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Starostwa Powiatowego w Pabianicach .

postanawiam

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , polegającego na :przebudowie ul. Parkowej w miejscowości Piątkowisko Gmina Pabianice.

Uzasadnienie

W dniu 29.06.2009 r.Gmina Pabianice wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ul. Parkowej we wsi Piątkowisko Gmina Pabianice. Pismem z dnia 29.06 2009 r.

Wójt Gminy Pabianice, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Starostwa Powiatowego z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualne określenie jego zakresu.

W piśmie z dnia 09.07.2009r. znak. PPIS-Pb-ZNS-470/73/09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, proponuje odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

W piśmie z dnia 30.07.09 znak. OŚ.7633-17-2/09, Starostwo Powiatowe w Pabianicach proponuje odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Inwestycja polegała będzie na przebudowie istniejącego układu drogowego. Przebudowa przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego.

Planowane przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z powierzchni pasa drogowego.

Uciążliwości dla środowiska i ludzi związane z prowadzonymi pracami będą miały charakter lokalny i tymczasowy.

Zastosowane rozwiązania projektowe nie są związane z koniecznością odprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii mogących negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

 Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

 1. Gmina Pabianice ul. Torowa 21

 2. Strony postępowania (zgodnie z art. 49 Kpa)

 
Data wprowadzenia informacji 2009-08-07 14:06:43, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Pabianice, 20.07.2009r.

Znak: 7625-1/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) – po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

postanawiam

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pabianice (włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Jutrzkowickiej) oraz miejscowościach Bychlew i Jadwinin, Gmina Pabianice wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, odgałęzieniami do granicy działek prywatnych i odgałęzieniami sieci w ulice boczne.

Uzasadnienie

W dniu 24.06.2009r.Gmina Pabianice wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pabianice (włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Jutrzkowickiej) oraz miejscowościach Bychlew i Jadwinin, Gm. Pabianice wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, odgałęzieniami do granicy działek prywatnych i odgałęzieniami sieci w ulice boczne.

Pismem z dnia 24.06 2009r. Wójt Gminy Pabianice wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Starostwa Powiatowego z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualne określenie jego zakresu.

Pismem z dnia 03.07.2009 r. znak. PPIS-Pb-ZNS-470/71/09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach proponuje odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 09.07.09 znak. OŚ.7633-16/09, Starostwo Powiatowe w Pabianicach proponuje odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Inwestycja prowadzona będzie odcinkami , w obrębie pasa drogowego, z wykonywaniem prac jedynie w porze dziennej. Planowane przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej, w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych systemem kanalizacji do kolektora prowadzącego do Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Uciążliwości dla środowiska i ludzi związane z prowadzonymi pracami będą miały charakter lokalny i tymczasowy. Drzewa i krzewy rosnące w pobliżu wykonywanych robót zostaną odpowiednio zabezpieczone a tereny zielone zniszczone w trakcie budowy zostaną odtworzone po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

 1. Gmina Pabianice ul. Torowa 21
 2. Strony postępowania

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 12:17:42, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 


Znak spr. 7625-2/09

WÓJT GMINY PABIANICEZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Stosownie do art. 49,10 i 61§4 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami, w związku z art.21 ust.2 pkt.9, art.33 ust.1 pkt. 2, 5 i 7, art.35, art.39 ust.1 pkt.4 i art.41, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227),zawiadamiam
że w dniu 29.06.2009r. na wniosek Gminy Pabianice , 95-200 Pabianice ul. Torowa 21, z dnia 24 czerwca 2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :Przebudowie ul. Parkowej w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice.Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. Nr 17.Uwagi i Wnioski można składać pisemnie w terminie do dnia 21.07.2009 r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. Nr 17 ( w godz. 7:30 – 15:00 )
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie internetowej w BIP Gminy Pabianice , oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice, Pabianice ul. Torowa 21.Zgodnie z art. 49 KPA niniejsze, zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 (czternastu) dni od dnia publicznego ogłoszenia.Pabianice 29.06.2009r.


 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-29 20:27:19, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 


Znak spr. 7625-2 /2009ZAWIADOMIENIEWójt Gminy Pabianice zawiadamia, że w oparciu o art. 63, 64, 65 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227), wystąpił do Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, o wydanie opinii co do konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ul. Parkowej w miejscowości Piątkowisko, Gmina Pabianice.Zgodnie z art.49 KPA niniejsze zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-29 20:20:18, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Znak spr. 7625-1/09

WÓJT GMINY PABIANICE

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Stosownie do art. 49, 10 i 61§4 ustawy z dnia 14czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 roku Dz. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami, w związku z art.21 ust.2 pkt. 9, art.33 ust. 1 pkt. 2, 5 i 7, art. 35, art.39 ust. 1 pkt.4 i art.41, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),

zawiadamiam

że w dniu 24.06.2009 r. na wniosek Gminy Pabianice, 95-200 Pabianice ul. Torowa 21, z dnia 12 czerwca 2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Pabianice (włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Jutrzkowickiej) oraz miejscowościach Bychlew i Jadwinin, gm. Pabianice wraz z przepompowniami ścieków sanitarnych, odgałęzieniami do granicy działek prywatnych i odgałęzieniami sieci w ulice boczne. Z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. Nr 17.

Uwagi i Wnioski można składać pisemnie w terminie do dnia 16.07.2009 r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. Nr 17 (w godz. 7:30 - 15:00)

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie internetowej w BIP Gminy Pabianice, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pabianice Pabianice ul. Torowa 21.

Pabianice 24.06.2009 r

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-24 21:40:02, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Znak 7625-3/08
Decyzja Nr 4/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie generatora energii wiatrowej o wysokości powyżej 30 m wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na działkach nr ewid. 12/1, 26/1 i 493 we wsi Świątniki Gm. Pabianice
 DS200804.pdf
Data wprowadzenia informacji 2008-11-21 13:04:27, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Znak 7625-1 /08
Decyzja Nr 3/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : rozbudowie firmy ,,WŁODAN’’ Spółka Jawna , Cecylia i Andrzej Włodarczyk w Porszewicach 31, Gm. Pabianice na działkach nr ewid. 131/2, 132/3, 132/1, 136/1, 137/1, 133/3, 134/3, 245/1, 138/2.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-08 12:57:32, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Znak spr. 7625-3/08

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz 15- jednolity tekst ustawy/, z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na.:
budowie generatora energii wiatrowej o wysokości całkowitej powyżej 30 m wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na działce Nr 12/1 i 26/1 we wsi Świątniki gm. Pabianice.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 28.05.2008 r. do dnia 18.06.2008r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15).

Pabianice 27.05.2008r.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 10:35:41, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Pabianice dnia 27.05.2008 r.

OBWIESZCZENIE

Znak 7625–3/08

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz.150- tekst jednolity/ z późniejszymi zmianami oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98 ,poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie generatora energii wiatrowej o wysokości całkowitej powyżej 30 m wraz z urządzeniami do przesyłu energii elektrycznej na działkach nr 12/1 i 26/1 we wsi Świątniki gm. Pabianice.

Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 10:33:54, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Pabianice dnia 26.05.2008 r.

Znak spr. 7625-2/08

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 105 § 1 kpa, w związku z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /. Dz. U. Nr 25 poz. 150 - jednolity tekst ustawy /, z późniejszymi zmianami /.

o r z e k a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na maszyny rolnicze ( w trakcie budowy) na zakład produkcji foli i opakowań na działce nr ewidencyjny 121/1 w Petrykozach 22 ,, B’’ gm. Pabianice

u z a s a d n i e n i e

Pan. Marek Lewandowski zam. Petrykozy 22 ,,B’’, pismem z dnia 20.03.2008r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na maszyny rolnicze (w trakcie budowy) na zakład produkcji foli i opakowań na działce nr ewidencyjny 121/1 w Petrykozach 22 ,,B’’ gm. Pabianice.

Urząd Gminy w Pabianicach w dniu 08.04.2008 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach oraz Starostwa Powiatowego w Pabianicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, w piśmie znak PPIS-Pb- ZNS-470/60/08 z dnia 23.04.2008r. odstąpił od obowiązku opracowania raportu oddziaływaniu na środowisko dla niniejszego przedsięwzięcia.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach w piśmie z dnia 28 kwietnia 2008r. znak OŚ 7633-28-1/08, wystąpiło do Urzędu Gminy w Pabianicach o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

Urząd Gminy w Pabianicach w dniu 14.05.2008r. zobowiązał Pana Marka Lewandowskiego do złożeniu uzupełnienia do wniosku, zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Pabianicach znak OŚ. 7633-28-1/08 z dnia 28.04.2008 r.

Pan. Marek Lewandowski w dniu 20.05.2008 r. uzupełnił wniosek o wydanie decyzji środowiskowej w zakresie wymaganym przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz Urząd Gminy w Pabianicach. Z informacji złożonej przez Pana Marka Lewandowskiego wynika, że projektowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji  dla której raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany obligatoryjnie lub fakultatywnie.

Urząd Gminy w Pabianicach stwierdza, że zgodnie z art. 46 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska / tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r. Dz. U. Nr 25 poz.150 jak i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 9 listopada 2004r. /Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 158, poz. 1105/ dla planowanego przedsięwzięcia nie wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W związku z powyższym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację niniejszego przedsięwzięcia stało się bezprzedmiotowe.

Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-28 10:32:16, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Andrzej Dudziak
 
Znak spr. 7625-2/08


OBWIESZCZENIE


Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr.98, poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na. :zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na maszyny rolnicze (w trakcie budowy) na zakład produkcji foli i opakowań na działce nr ewidencyjny 121/1 w Petrykozach 22 ,,B’’ gm. Pabianice.
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 09:21:09 Informację zaktualizowano 2008-04-09 09:22:21, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Andrzej Dudziak
 
Znak spr. 7625-2/08


OBWIESZCZENIE


Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na .: zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na maszyny rolnicze( w trakcie budowy) na zakład produkcji foli i opakowań, na działce nr ewidencyjny 121/1 w Petrykozach 22 ,,B’’ gm. Pabianice.
Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 09.04.2008 r. do dnia 30.04.2008 r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15).
 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-09 09:18:20 Informację zaktualizowano 2008-04-09 09:22:10, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Andrzej Dudziak
 
Znak 7625-9/07/08
Decyzja Nr 2/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku na budynek produkcyjno – magazynowy dla działalności polegającej na zbieraniu, magazynowaniu ,odzysku odpadów innych niż niebezpieczne , produkcji przemiałów i granulatów z tworzyw sztucznych na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Huta Janowska 5, działki nr ewid. 191/12 i 191/17
 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-07 10:09:57 Informację zaktualizowano 2008-04-07 10:10:09, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Andrzej Dudziak
 
Znak spr. 7625-1/ 08
WÓJT GMINY PABIANICE
OBWIESZCZENIE
Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na .:
,,Rozbudowie firmy ,, WŁODAN’’ Spółka Jawna Cecylia i Andrzej Włodarczyk w Porszewicach 31 , gm. Pabianice’’ , na działce nr ew. 131/2 , 132/3 ,132/1 , 136/1 , 137/1 , 133/3 134/3 , 245/1 , 138/2 , w obrębie Porszewice gm. Pabianice.
Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 28.02.2008 r. do dnia 19.03.2008r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15) .
 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-27 11:58:16, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Pabianice dnia 27.02.2008 r.
Znak 7625 –1 / 08

OBWIESZCZENIE
Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości , zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na.:
,, Rozbudowie firmy ,,WŁODAN’’ Spółka Jawna Cecylia i Andrzej Włodarczyk w Porszewicach 31 , gm. Pabianice’’, na działkach nr ew. 131/2 , 132/3 , 132/1 , 136/1 , 137/1 , 133/3 ,134/3 , 245/1, 138/2 , w obrębie Porszewice gm. Pabianice.
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-27 11:55:34 Informację zaktualizowano 2008-02-27 11:55:48, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Andrzej Dudziak
 
Pabianice dnia 06.02.2008 r.
Znak 7625- 10/07/08

Decyzja Nr 1/2008
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, ust 3 i ust. 4b, art.46a ust.1 , art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 56 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3, ust.3 , ust.7 oraz art. 57 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 4 lipca 2006.r) oraz art. 10 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 107 z póź. zm)

wyrażam zgodę


na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
- Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji w Pabianicach na działkach nr ewid. 1/16, 7/22, 13/10, 14/2, 16/8, 22/16, 22/17, 22/18, 25/12, 25/18, 98/4, 162/3, 162/4, 365/26, 365/29, 401/4, 416/15, z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków
 1. Wykonania zabezpieczenia drzew rosnących w pobliżu wykonywanych robót w trakcie prowadzenia inwestycji poprzez podjęcie następujących działań:
  • zabezpieczyć system korzeniowy przed zagęszczeniem terenu, co ma na celu ograniczenie uszkodzeń mechanicznych korzeni - miażdżenia (system korzeniowy 2-3 krotna średnica korony lub 2 krotna wysokość drzewa),
  • ograniczyć do minimum prace ciężkiego sprzętu w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości użyć sprzętu lekkiego a w bezpośrednim sąsiedztwie grubszych korzeni (o średnicy od około 3 –5 cm) wykonać ręcznie,
  • stosować wykopy wąskoprzestrzenne, wszelkiego rodzaju wykopy w obrębie systemu korzeniowego ograniczyć do minimum, a w razie konieczności zastosować przeciski. W przypadku gdy odległość wykopu od pnia jest mniejsza od odległości około 2 krotnego obwodu pnia; przecisk należy wykonać w taki sposób aby ograniczyć do minimum niekorzystne oddziaływanie oraz nie naruszyć stabilności oraz statyki drzewa,
  • wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowej w czasie oraz po zakończeniu inwestycji w obrębie systemu korzeniowego,
  • składowanie materiałów oraz środków chemicznych nie powinno odbywać się w obrębie bryły korzeniowej,
  • pień oraz konary drzew zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający uszkodzenia mechaniczne,
  • wszelkiego rodzaju uszkodzenia należy zabezpieczyć w poprawny sposób,
 2. Odtworzenia zniszczonych terenów zielonych w miejscach składowania materiałów i na placu budowy.

Uzasadnienie


Prezydent Miasta Pabianic, na podstawie art. 46a. ust 1, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska złożył w dniu 13.11.2007 r. do Wójta Gminy Pabianice wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
-modernizacji i rozbudowie miejskiego systemu kanalizacji w Pabianicach.
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach pismem znak PPIS-Pb-ZNS-470/116/07 z dnia 21.11.2007 r. odstąpił od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko powyższej inwestycji.
Starostwo Powiatowe w Pabianicach, pismem znak Oś.7633-40-5/05/07 z dnia 27.11.2007 r. również odstąpiło od konieczności opracowania raportu dla powyższej inwestycji.
Postanowieniem znak. PPIS-Pb-ZNS-470/124/07 z dnia 19.12. 2007 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgodnił środowiskowe uwarunkowania zgody na powyższą inwestycję.
Starostwo Powiatowe w Pabianicach postanowieniem znak. Oś.7633-40-6 05//07 z dnia 18.01.2008 r. uzgodniło środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację tej inwestycji.
Zgodnie z art.32 Prawa ochrony środowiska zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.
W toku postępowania administracyjnego nie wniesiono uwag do powyższej inwestycji.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
Zgodnie z art. 56 ust. 3 Prawo ochrony środowiska charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuje:
 1. Prezydent Miasta Pabianic, Pabianice ul. Zamkowa 16
 2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Pabianice ul. Warzywna 3
 3. Strony postępowania
 4. A/A
Do wiadomości:
 1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12
 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-06 12:43:51 Informację zaktualizowano 2008-02-06 12:44:54, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Andrzej Dudziak
 
Znak spr. 7625-10/07

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na .: Modernizacji i rozbudowie systemu kanalizacji miejskiej w Pabianicach zgodnie z załączonym wykazem działek w ramach kontraktu nr VII i IX.
Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 15.11.2007r. do dnia 07.12.2007r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15) .
 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-13 14:20:22, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Anna Chodasewicz
 
Pabianice dnia 14.11.2007r.

OBWIESZCZENIE

Znak 7625 –10 / 07
Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98 ,poz. 1071 – z póź. zm.) , podaje się do publicznej wiadomości , zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na. :Modernizacji i rozbudowie systemu kanalizacji miejskiej w Pabianicach zgodnie z załączonym wykazem działek w ramach kontraktu nr i VII i IX .
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-13 14:18:09, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Andrzej Dudziak
 
Pabianice dnia 12.10.2007r
Znak 7625- 7/07
Decyzja Nr 9/2007
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1 , ust 3 i ust. 4b , art.46a ust.1 , art. 48 ust.2 pkt1 , art. 56 ust.1 , ust.2 pkt 1,2,3, ust.3 , ust.7 oraz art.57 ust1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 4 lipca 2006.r ) oraz art. 10 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity –Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 107 / z póź. zm/
wyrażam zgodę
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
- rozbudowie sieci wodociągowej w Piątkowisku w ul. Mosiężnej, dz. Nr239, z uwzględnieniem:
 1. Wykonania zabezpieczenia drzew rosnących w pobliżu wykonywanych robót w trakcie prowadzenia inwestycji poprzez podjęcie następujących działań:
  • zabezpieczyć system korzeniowy przed zagęszczeniem terenu , co ma na celu ograniczenie uszkodzeń mechanicznych korzeni- miażdżenia /system korzeniowy 2-3 krotna średnica korony lub 2 krotna wysokość drzewa/,
  • ograniczyć do minimum prace ciężkiego sprzętu w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości użyć sprzętu lekkiego a w bezpośrednim sąsiedztwie grubszych korzeni / o średnicy od około 3 –5 cm/ wykonać ręcznie
  •  stosować wykopy wąskoprzestrzenne ,wszelkiego rodzaju wykopy w obrębie systemu korzeniowego ograniczyć do minimum, a w razie konieczności zastosować przeciski. W przypadku gdy odległość wykopu od pnia jest mniejsza od odległości około 2 krotnego obwodu pnia; przecisk należy wykonać w taki sposób aby ograniczyć do minimum niekorzystne oddziaływanie oraz nie naruszyć stabilności oraz statyki drzewa,
  • wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowej w czasie oraz po zakończeniu inwestycji w obrębie systemu korzeniowego
  • składowanie materiałów oraz środków chemicznych nie powinno odbywać się w obrębie bryły korzeniowej
  • pień oraz konary drzew zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający uszkodzenia mechaniczne,
  • wszelkiego rodzaju uszkodzenia należy zabezpieczyć w poprawny sposób,
 2. Odtworzenia zniszczonych terenów zielonych w miejscach składowania materiałów i na placu budowy
Uzasadnienie
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, na podstawie art. 46a.ust1, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska złożył w dniu 10.07.2007 r. do Wójta Gminy Pabianice wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
-rozbudowie sieci wodociągowej w Piątkowisku w ul. Mosiężnej.
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach pismem znak PPIS-Pb-ZNS-470/77 /07 z dnia 17.07.2007r. odstąpił od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko powyższej inwestycji.
Starostwo Powiatowe w Pabianicach , pismem znak Oś.7633-44-2/07 z dnia 03.08.2007 r. również odstąpiło od konieczności opracowania raportu dla powyższej inwestycji.
Postanowieniem znak. PPIS-Pb-ZNS-470/99 /07 z dnia 10.09. 2007r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgodnił środowiskowe uwarunkowania zgody na powyższą inwestycję.
Starostwo Powiatowe w Pabianicach postanowieniem znak. Oś.7633- 44 -3/07 z dnia 01.10.2007r. uzgodniło środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację tej inwestycji. Zgodnie z art.32 Prawa ochrony środowiska zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. W toku postępowania administracyjnego nie wniesiono uwag do powyższej inwestycji. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
Zgodnie z art. 56 ust. 3 Prawo ochrony środowiska charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-15 13:07:35 Informację zaktualizowano 2007-10-15 13:09:26, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Pabianice dnia 10.09.2007 r.
Znak 7625-5/07
Decyzja Nr 8 /2007
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1 , ust 3 i ust. 4b , art.46a ust. 1 , art. 48 ust.2 pkt1 , art. 56 ust.1 , ust.2 pkt 1,2,3, ust.3 , ust.7 oraz art.57 ust1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz.902 z późniejszymi zmianami) oraz art.10 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 107 / z póź. zm/.
w y r a ż a m z g o d ę
na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci orange Nr 5524/747- Porszewice na dz. Nr 109/15, z uwzględnieniem:
 1. wymagań ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym, określającym:
  1. liczbę anten:
   • 3 anteny sektorowe pracujące w paśmie 1800 MHz,
   • 3 anteny sektorowe pracujące w paśmie 900/2100 MHz,
   • 1 antena paraboliczna linii radiowych pracująca w paśmie 23 GHz,
  2. rozkład pól elektromagnetycznych o wartościach większych od 0,1 W/m2 w płaszczyźnie pionowej i poziomej zgodnie z rozkładem określonym w załączniku do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wykonanym przez Pana dr inż. Marka Pałubę.
 2. maksymalny zasięg obszarów dla których gęstość mocy mikrofalowej jest większa od 0,1 W/m2 odpowiednio:
  • w pionie - powyżej 25,9 m npt,
  • w poziomie - maksymalnie 79,2 m,
  maksymalna moc wypromieniowana izotropowo ze wszystkich anten 25111W,
 3. warunków realizacji przedsięwzięcia zgodnie z zasadami postępowania z odpadami wytworzonymi podczas budowy określonymi w przepisach o odpadach.
Uzasadnienie
PTK CENTERTEL Sp. z o.o. w Warszawie ul. Skierniewicka 10 a , złożyła w dniu 19.06.2007r. do Wójta Gminy Pabianice wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci orange Nr 5524/747w Porszewicach na dz. Nr 109/15. Do wniosku dołączyła raport o oddziaływaniu na środowisko wyżej wymienionej inwestycji , wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapę ewidencyjną w skali 1 : 1000 z zaznaczonymi granicami terenu i granic obszaru na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Wojewoda Łódzki postanowieniem z dnia 27.08.2007r. znak. SR.VI .6612-H / 248-ds./2007, uzgodnił środowiskowe uwarunkowania realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie znak PWIS NS -OZNS- 476/191/07 1185 z dnia 16.07. 2007, uznał że w świetle obowiązujących przepisów utracił kompetencje do dokonania uzgodnień. W związku z powyższym uznał swoje postępowanie w tej sprawie za bezprzedmiotowe.
W związku ze stanowiskiem PWIS w Łodzi , Wójt Gminy Pabianice, pismem z dnia 20.07.2007 r, wystąpił z zapytaniem do PTK CENTERTEL Sp. z o.o. o zajęcie stanowiska, czy na realizację powyższej inwestycji wymagane będzie pozwolenie na budowę czy zgłoszenie, właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych. PTK CENTERTEL Sp. z o.o. w Warszawie po przez pełnomocnika Janusza Szymioł , pismem HE/576/07 z dnia 26.07.2007r. uznała że planowane przedsięwzięcie wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę.
Zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. W toku postępowania administracyjnego nie wniesiono uwag do powyższego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Stosownie do treści art. 46 ust. 4b ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji , o których mowa w art. 46 ust.4 w/w ustawy , nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia , w którym decyzja niniejsza stała się ostateczna.

Zgodnie z art. 122 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska /jedn. tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm./, Inwestor jest zobowiązany do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:
 1. bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji,
 2. kazdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji , w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji , o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych ,których źródłem jest instalacja.
P o u c z e n i e
Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-09-10 12:50:10 Informację zaktualizowano 2007-09-10 12:52:39, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Znak spr. 7625-8/07OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na .: rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci orange Nr 5290/1479 – w Pawlikowicach na działce Nr 112/2
Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 29.08.2007 r. do dnia 20.09.2007r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15).


Pabianice 28.08.2007r.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-09-03 11:14:33, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Pabianice dnia 28.08.2007 r.

OBWIESZCZENIE

Znak 7625–8/07
Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98 ,poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości , zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci orange Nr 5290/1479 - Pawlikowie na działce Nr 112/2.
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-09-03 11:12:36, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Pabianice 11.07.2007 r.

OBWIESZCZENIE

Znak spr. 7625-7/07
Działając zgodnie z art. 3 pkt 19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na .: rozbudowie wodociągu we wsi Piątkowisko w ul. Mosiężnej i w dz. Nr 239
Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 12.07.2007r. do dnia 02.08.2007r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15).
 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-13 08:51:06, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Pabianice 11.07.2007 r.

OBWIESZCZENIE

Znak 7625–7/07
Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa wodociągu we wsi Piątkowisko w ul. Mosiężnej i w działce Nr 239
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-13 08:48:47, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Pabianice dnia 10.07.2007 r.

Znak 7625- 3/07

Decyzja Nr 6 /2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1 , ust 3 i ust. 4b , art.46a ust.1 , art. 48 ust.2 pkt1, art. 56 ust.1, ust.2 pkt 1, 2, 3, ust.3, ust.7 oraz art.57 ust1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z dnia 4 lipca 2006 r) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 107 z póź. zm)

wyrażam zgodę


na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci wodociągowej w Jadwininie na działkach nr 216/1 i 213/1 na niżej podanych warunkach:
Wykonania zabezpieczenia drzew rosnących w pobliżu wykonywanych robót w trakcie prowadzenia inwestycji poprzez podjęcie następujących działań:

 • zabezpieczyć system korzeniowy przed zagęszczeniem terenu, co ma na celu ograniczenie uszkodzeń mechanicznych korzeni - miażdżenia /system korzeniowy 2-3 krotna średnica korony lub 2 krotna wysokość drzewa/, ograniczyć do minimum prace
 • ciężkiego sprzętu w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości użyć sprzętu lekkiego a w bezpośrednim sąsiedztwie grubszych korzeni /o średnicy od około 3 - 5 cm/ wykonać ręcznie,
 • stosować wykopy wąskoprzestrzenne ,wszelkiego rodzaju wykopy w obrębie systemu korzeniowego ograniczyć do minimum, a w razie konieczności zastosować przeciski. W przypadku gdy odległość wykopu od pnia jest mniejsza od odległości około 2 krotnego obwodu przecisk należy wykonać w taki sposób aby ograniczyć do minimum niekorzystne oddziaływanie oraz nie naruszyć stabilności oraz statyki drzewa,
 • wykopy nie powinny powodować obniżenia poziomu wody gruntowej w czasie oraz po zakończeniu inwestycji w obrębie systemu korzeniowego,
 • składowanie materiałów oraz środków chemicznych nie powinno odbywać się w obrębie bryły korzeniowej,
 • pień oraz konary drzew zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający uszkodzenia mechaniczne,
 • wszelkiego rodzaju uszkodzenia należy zabezpieczyć w poprawny sposób,
 • w przypadku drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem uzyskać zezwolenie na ich wycięcie.

Uzasadnienie

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, na podstawie art. 46a.ust1, Ustawy Prawo Ochrony Środowiska złożył w dniu 09.05.2007 r. do Wójta Gminy Pabianice wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
- budowie sieci wodociągowej w Jadwininie na dz. nr 216/1 i 213/1.

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Pabianicach pismem znak PPIS-Pb-ZNS-470/52 /07 z dnia 18.0.2007r. odstąpił od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko powyższej inwestycji.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach , pismem znak Oś.7633-27-1/07 z dnia 24.05.2007 r. również odstąpiło od konieczności opracowania raportu dla powyższej inwestycji.

Postanowieniem znak. PPIS-Pb-ZNS-470/68 /07 z dnia 19.06. 2007r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzgodnił środowiskowe uwarunkowania zgody na powyższą inwestycję.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach postanowieniem znak. Oś.7633-27 -2/07 z dnia 26.06.2007r. uzgodniło środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację tej inwestycji.

Zgodnie z art.32 Prawa ochrony środowiska zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. W toku postępowania administracyjnego nie wniesiono uwag do powyższej inwestycji.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 56 ust. 3 Prawo ochrony środowiska charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Pabianice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-10 13:47:21, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Pabianice 04.07.2007 r.

OBWIESZCZENIE

Znak 7625-6/07
Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na .: rozbudowie drogi krajowej nr 71 na odcinku od km 33+300,00 do km 43+046,94 Konstantynów Łódzki - Pabianice
Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 06.07.2007r. do dnia 27.07.2007r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15).
 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-06 12:12:47, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice 04.07.2007 r.

OBWIESZCZENIE

Znak 7625–6/07
Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 71 na odcinku od km 33+300,00 do km 43+046,94 Konstantynów Łódzki - Pabianice.
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-06 12:08:57, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice 02.07.2007 r.

OBWIESZCZENIE

Znak spr. 7625-5/07
Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn. .: Rozbudowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Sieci Orange Nr 5524/747 w Porszewicach na działce nr Ew. 109/15
Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 02.07.2007r. do dnia 23.07.2007r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15) .
 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-06 10:13:52 Informację zaktualizowano 2007-07-06 10:14:29, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice dnia 02.07.2007 r.

OBWIESZCZENIE


Znak 7625 –5 / 07

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98 ,poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : Rozbudowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Sieci Orange Nr 5524/747 w Porszewicach na działce nr Ew. 109/15. Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-06 10:12:30, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice 22.05.2007 r.

OBWIESZCZENIE

Znak spr. 7625-4/07
Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: rozbudowie sieci wodociągowej we wsi Hermanów w działkach Nr 169/1, 174/9, 174/14 i 173/6.
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 13:14:57, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice 22.05.2007 r.

OBWIESZCZENIE


Znak spr. 7625-4/07


Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn.: rozbudowie sieci wodociągowej we wsi Hermanów w działkach Nr 169/1, 174/9, 174/14, 173/6.


Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 23.05.2007r. do dnia 13.06.2007r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15).

 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 13:05:12 Informację zaktualizowano 2007-05-23 13:13:08, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice 09.05.2007 r.

OBWIESZCZENIE


Znak spr. 7625-3/ 07

Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn. .: Budowie sieci wodociągowej we wsi Jadwinin w działkach Nr 213/1 i 216/1

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 10.05.2007r. do dnia 02.06.2007r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15).
 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-11 08:58:37 Informację zaktualizowano 2007-05-23 13:11:57, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice 09.05.2007 r.

OBWIESZCZENIE

Znak 7625–3/07
Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej we wsi Jadwinin w działkach Nr 213/1 i 216/1
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-11 08:56:18 Informację zaktualizowano 2007-05-11 08:59:47, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice dnia 16.04.2007 r

OBWIESZCZENIE

Znak spr. 7625-2/07

Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn. .: Budowie sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko w ul.: Cynkowej; Spiżowej; i Miedzianej.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 17.04.2007r. do dnia 08.05.2007r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15) .
 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-18 11:31:50, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice dnia 16.04.2007 r

OBWIESZCZENIE

Znak 7625–2/07

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98 ,poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej we wsi Piątkowisko w ul.: Cynkowej; Spiżowej; i Miedzianej Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-18 11:30:34, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice dnia 21.03.2007 r.

OBWIESZCZENIE

Znak 7625–1/07

Działając zgodnie z art. 3 pkt 19, art. 31, art.32 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego pn.: Budowie sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Piątkowisku w ul. Parkowej, dz. Nr 609/13 z siecią wodociągową Z. W. i K. w Pabianicach ul. Eichlera, dz. Nr 115/24.
Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 22.03.2007 r. do dnia 15.04.2007 r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15).
 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 18:00:31, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice dnia 21.03.2007 r.

OBWIESZCZENIE

Znak 7625–1/07

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr. 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wsprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg w Piątkowisku w ul. Parkowej działka Nr 609/13 z Siecią wodociągową Z. W. i K. w Pabianicach ul. Eichlera dz. Nr 115/24.
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-28 17:56:08 Informację zaktualizowano 2007-03-28 17:58:24, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku