Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada Gminy strona główna 

Rada Gminy
 
Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach związanych z realizacją nałożonych zadań publicznych, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady należy:
 • uchwalanie Statutu Gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Wójta,
 • uchwalanie budżetu Gminy ,rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania sołectw ,zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
  2. emitowanie obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta,
  3. zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy,
  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek,
  9. ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjętych zadań z zakresu administracji rządowej o których mowa w art.8 ust.2 i 2 a ustawy,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
 • stanowienie o innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
 • Rada wybiera za swego grona Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
Radni Rady Gminy Pabianice
1.Figiel Roman
Przewodniczący Rady Gminy Pabianice
2.Pielużek Bożena Irena
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pabianice
3.Gąsiorek Krzysztof
4.Golewski Andrzej
5.Jaksa Arkadiusz
6.Jaros Henryka Anna
7.Józefczyk Justyna Marzena
8.Kalinowski Henryk Karol
9.Kasperska Zdzisława
10.Kelnerowski Józef Paweł
11.Kociołek Piotr Grzegorz
12.Lubowicka Maria
13.Muszczak Marek
14.Stasiak Zbigniew Marek
15.Szafrański Henryk Grzegorz
 
Data wprowadzenia informacji 2003-09-01 18:03:01 Informację zaktualizowano 2006-12-08 10:30:17, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku