Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wolne stanowiska pracy strona główna 

Wolne stanowiska pracy
 

Wójt Gminy Pabianice ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach

Wymiar etatu – 1/2

Miejsce wykonywania pracy – PZOZ – Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach Gmina Pabianice

Wymagane kwalifikacje:

 • Wyższe wykształcenie medyczne i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie lub
 • Wyższe wykształcenie medyczne i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko kierownika,
 2. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem oraz prawo wykonywania zawodu,
 3. Opis przebiegu pracy zawodowej,
 4. Oświadczenia o niekaralności, o niekaralności za przewinienia zawodowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 5. Świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 6. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. Zgoda na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

 Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach są dostępne w Urzędzie Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 – sekretariat.

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone urzędowo lub notarialnie. Należy je składać w zaklejonej kopercie z napisem: „Konkurs na stanowisko Kierownika PZOZ- Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach” do dnia 15 maja 2009 roku do godz.14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21.

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 18 maja o godz.10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 pk. nr 3.

Uprasza się kandydatów o punktualne przybycie na posiedzenie Komisji w w/w terminie.

Wójt Gminy Pabianice
inż. Henryk Gajda

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-14 06:48:09, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Wójt Gminy Pabianice
poszukuje kandydata na stanowisko kierownika nowotworzonego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Petrykozach

Kandydaci winni posiadać:
- Wyższe wykształcenie medyczne i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie
lub 
- Wyższe wykształcenie medyczne i ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie w służbie zdrowia i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko kierownika z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. Dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska oraz prawo wykonywania zawodu,
 3. Oświadczenia o niekaralności, o niekaralności za przewinienia zawodowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 4. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 5. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm./
 7. Zgoda na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone urzędowo lub notarialnie. Należy je składać w zaklejonej kopercie z napisem: "Oferta na stanowisko kierownika SP ZOZ" do dnia 31 lipca 2008 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21.

Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Pabianicach pk. Nr1 lub telefonicznie pod numerem 0422139660, 0422139676 Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 14 sierpnia 2008 roku.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-10 12:08:52 Informację zaktualizowano 2008-07-10 12:21:20, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Jadwiga Słubik
wersja do druku