Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
° archiwum 2004 r.
° archiwum 2005 r.
° archiwum 2006 r.
° archiwum 2007 r.
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi strona główna 

Przetargi
 

Gmina Pabianice ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont nawierzchni drogi w Rydzynach poprzez powierzchniowe utrwalenie w technologii emulsyjno-grysowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice pk nr 1 (sekretariat).

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:10:04 Informację zaktualizowano 2009-07-24 10:10:24, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Gmina Pabianice ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie usług przewozowych w zakresie : dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2009/2010 w dni nauki szkolnej

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice pk nr 1 (sekretariat).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm./
Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 informuje, że w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozowych w zakresie:
dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2009/2010 /CPV/ 60.11.30.00-3/, BZP z 29.06.2009 r. nr ogłoszenia 211678-2009
wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,ul. Smutna 28, 91-729 Łódź z ceną 256.187,10 zł zł brutto.

Uzasadnienie

Oferta złożona przez PKS sp.z o.o. w Łodzi była jedyną złożoną ofertą.  
Data wprowadzenia informacji 2009-06-29 10:24:02 Informację zaktualizowano 2009-07-09 21:50:18, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Gmina Pabianice ogłasza przetarg nieograniczony na: budowa chodnika przy drodze Nr. 108254E na odcinku Piątkowisko – Kudrowice.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice - sekretariat.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-01 11:41:24 Informację zaktualizowano 2009-06-01 11:42:36, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Gmina Pabianice ogłasza przetarg nieograniczony na – przebudowa drogi gminnej Piątkowisko - Petrykozy - Górka Pabianicka - Świątniki od km1+781 do km3+582.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 42007 - 2009; data zamieszczenia: 25.02.2009

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice - sekretariat.

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • Wyjaśnienie nr 1 na wniesione w dniu 12 marca 2009 roku pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawe art 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2007 r..Nr.233 ,poz,1655 z późn. zm.) , Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
„WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31
95 – 200 Pabianice
z ceną ofertową: 2.089 558,09,- zł./ brutto/ - punktacja ; 100,0
Oferta ta przedstawiała najniższą cenę i została uznana za najkorzystniejszą dla zamawiającego.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 09:25:41 Informację zaktualizowano 2009-03-31 15:19:25, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Gmina Pabianice ogłasza przetarg nieograniczony na – opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Bychlew i Jadwinin - od granicy Miasta Pabianic do nr. 26 we wsi Jadwinin z odgałęzieniami do granicy działek i odgałęzieniami w ulice

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 23462 - 2009; data zamieszczenia: 10.02.2009

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice - sekretariat.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr.19 , poz.177 ze zm.) zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji "KOMA" s.c.
Jan Kozłowski , Bartłomiej Kozłowski
91-420 Łódź , ul. Północna 27/29 p. 111
z ceną ofertową: 96 380,00 zł. /brutto/ - punktacja : 100,0
Oferta ta przedstawiała najniższą cenę i została uznana za najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 14:24:34 Informację zaktualizowano 2009-03-23 10:46:17, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Gmina Pabianice ogłasza przetarg nieograniczony na – dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Pabianice

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 329155 - 2008; data zamieszczenia: 24.11.2008

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2008 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice - sekretariat.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 , zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.1058) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie Gminy Pabianice wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę –
P.P.H.U. LUNA Jacek Skorupa z siedzibą w 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Piotrkowska 52 Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –149.040,00 zł brutto (2,07zł za 1 l)

Data wprowadzenia informacji 2008-11-24 12:02:27 Informację zaktualizowano 2008-12-08 14:05:28, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Gmina Pabianice ogłasza przetarg nieograniczony na – świadczenie usług dystrybucji i zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pabianice

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 289013 - 2008; data zamieszczenia: 29.10.2008

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice - sekretariat.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na;
„Świadczenie usług dystrybucji i zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Pabianice” - ogłoszenie w BZP Nr 289013 - 2008 w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Data wprowadzenia informacji 2008-10-29 10:30:07 Informację zaktualizowano 2008-11-07 09:08:34, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Gmina Pabianice ogłasza przetarg nieograniczony na – świadczenie usług dystrybucji i zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pabianice

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 266519 - 2008; data zamieszczenia: 15.10.2008

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice - sekretariat.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na;
„Świadczenie usług dystrybucji i zakupu energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie Gminy Pabianice” - ogłoszenie w BZP Nr 266519 - 2008 w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku ofert.

Data wprowadzenia informacji 2008-10-15 09:14:01 Informację zaktualizowano 2008-10-29 10:25:19, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Gmina Pabianice ogłasza przetarg nieograniczony na budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rydzyny

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 187272 - 2008; data zamieszczenia: 11.08.2008

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice - sekretariat.

Na podstawę art 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
Wykonawca Robót Elektrycznych "ENERGOPIK" 97 - 318 Czarnocin Szynczyce 6
z ceną ofertową: 88 762,56,- zł. brutto

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-11 14:52:48 Informację zaktualizowano 2008-09-15 11:56:14, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Henryk Madejski
 

Gmina Pabianice ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych w zakresie: dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2008/2009 w dni nauki szkolnej

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 183700 - 2008; data zamieszczenia: 07.08.2008

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice - sekretariat.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-07 14:34:24 Informację zaktualizowano 2008-08-29 10:27:41, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Znak: 341/6/08

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na przedmiot zamówienia: Rozbudowa budynku strażnicy w OSP Gorzewie i budowa zbiornika na nieczystości ciekłe z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid.91, położonej w Gorzewie nr 26. P

ostępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: przetargu nieograniczonego: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Budowlane „MONBUD” Grzegorza Rosińskiego Wola Żytowska 47 z ceną ofertową 137.017,89 zł. /brutto/.

Oferta ta przedstawiała najniższą cenę i została uznana za najkorzystniejszą dla zamawiającego. Wykonawcy którzy złożyli oferty:

 1. Przedsiębiorstwo Budowlane „MONBUD” Grzegorza Rosińskiego Wola Żytowska 47 z ceną ofertową – 137.017,89 zł. brutto – 100 pkt.
 2. Firma „RADBIT” Radosława Bittnera ul.Szpitalna 59 Ł 95-200 Pabianice z ceną ofertową – 153.203,29 zł. brutto – 89,5 pkt.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z p. zm.)

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 10:15:15, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Wojciech Marczak
`` 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 147972 - 2008; data zamieszczenia: 02.07.2008

Wójt Gminy Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony

na: dostawę ciągnika rolniczego o mocy 69-70 KM o pojemności skokowej do 3 l , szczegółowe parametry techniczno-użytkowe w SIWZ.

specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr. 11 lub na stronie www.bip.pabianice.gmina.pl

 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 11.07.2008 r godz11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  • cenę bez podatku od towarów i usług (VAT)
  • cenę brutto (w tym podatek VAT)
  • termin dostawy ciągnika
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  • oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.)
  • pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  • W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
  • Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria: cena 100%
  • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
  • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11, tel. 042 2139660
  • Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania zamówienia do 30 lipca 2008 r.
  • Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 11.07.2008r. o godz 12:00 sala nr. 31
  • Termin związania ofertą jest do 11.08.2008 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki
 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-02 14:14:18 Informację zaktualizowano 2008-07-02 14:15:27, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Pabianice: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytowicach

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamowień Publicznych: 141884 - 2008; data zamieszczenia: 26.06.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. C
zy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 121078 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice, ul. Torowa, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, fax 042 2139660.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x2 z pompą i zbiornikiem wg PN-EN 1846-1 M-1-6-2500 dla OSP w Żytowicach Szczegółowe parametry techniczno - użytkowe zostały określone w zał. Nr 1 do SIWZ. Oferowany sprzęt winien być fabrycznie nowy i opatrzony rokiem produkcji 2008.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 379000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne BOCAR Sp.z o.o., Wrzosowa, 42-263 Korwinów ul. Okólna 15, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 379000.00
Oferta z najniższą ceną: 379000.00 / oferta z najwyższą ceną: 450000.00 - Waluta: PLN.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 14:21:42 Informację zaktualizowano 2008-06-26 14:23:47, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Jadwiga Słubik
`` 

Nr ogłoszonia w Biuletynie Zamówień Publicznych 141883 - 2008; data zamieszczenia: 26.06.2008

Wójt Gminy Pabianice
w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzewie

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: rozbudowy budynku strażnicy w OSP Gorzewie t.j. budowa budynku socjalnego o pow.46,8 m2 w tym: zaplecze gastronomiczne o pow. 9,3 m2, magazynek o pow. 4,4 m2, węzeł sanitarny o pow. 10,0 m2, pokój do dyspozycji zarządu o pow. 18,0 m2, komunikacja o pow. 5,1 m2 -specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr.20 Urzędu Gminy.

 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 17.07.2008 r do godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  • cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  • cenę brutto /w tym podatek VAT/
  • termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  • oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.
  • kosztorysu ofertowego
  • pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
   W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria: cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać u Prezesa OSP Gorzew Stanisława Biernackiego Tel 0603503636
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30 listopada 2008 r.
 8. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 17.07.2008r. o godz 12:00 sala nr. 31
 9. Termin związania ofertą jest do 16 sierpnia 2008 r.
 10. Strona internetowa na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.bip.pabianice.gmina.pl 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki
 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 14:16:14 Informację zaktualizowano 2008-06-26 14:23:54, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Wojciech Marczak
 

Pabianice, dnia 18 czerwca 2008 roku
Znak:341/6/08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Ochotniczą Straż Pożarna w Żytowicach, w której imieniu procedurę i postępowanie przetargowe prowadzi Wójt Gminy Pabianice w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograni-czonego na Dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytowicach” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę

 • Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp.z o.o.
  Korwinów ul. Okólna 15 42-263 Wrzosowa

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 405.530,00 zł brutto – 100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 • Oferta Nr 1 - Stolarczyk Mirosław Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 268A
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena 481.500,00 zł brutto – 84,2 pkt
 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-18 12:11:32, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Jadwiga Słubik
 

Pabianice, dnia 13 czerwca 2008 r.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Wójt Gminy Pabianice zawiadamia, że prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy budynku strażnicy OSP w Gorzewie na podstawie art.93 ust.l pkt. 7 w/w ustawy zostało unieważnione.


Uzasadnienie


W załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wystąpiły różnice pomiędzy dokumentacją projektową, a kosztorysem ofertowym

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-13 12:34:20, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Wojciech Marczak
 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 121078 - 2008; data zamieszczenia: 05.06.2008

  

Wójt Gminy Pabianice

w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytowicach

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 z pompą i zbiornikiem wg PN-EN 1846-1 M-1-6-2500 dla OSP w Żytowicach

Szczegółowe parametry techniczno – użytkowe zostały określone w zał. Nr 1 do SIWZ.

Oferowany sprzęt winien być fabrycznie nowy i opatrzony rokiem produkcji 2008.

 • specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr.2 Urzędu Gminy.
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 17.06. 2008 r. do godz.12:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  • cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/ 
  •  cenę brutto /w tym podatek VAT/
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  1. wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ,
  2. wypełniony zał. nr 1do SIWZ – wymagania techniczne dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczy
  3. dokumenty wymienionych w pkt 6.1.2 niniejszej specyfikacji,
   W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria: cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać u Prezesa OSP Wiesława Stasiaka tel. 601787366 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania dostawy do 30 września 2008 roku
 8. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 17.06. 2008r. o godz .13:00 sala nr.32
 9. Termin związania ofertą: 30 dni 
 10. Strona internetowa na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.bip.pabianice.gmina.pl

Pabianice , dnia 5 czerwca 2008 roku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki


Pabianice, dnia 10 czerwca 2008 roku
Znak: 341/6/08

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Żytowicach, w której imieniu procedurę i postępowanie przetargowe prowadzi Wójt Gminy Pabianice

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 z pompą i zbiornikiem wg PN-EN 1846-1 M-1-6-2500 dla OSP w Żytowicach

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W odpowiedzi na wniesione w dniu 9 czerwca 2008 roku pytanie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia , na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z dodatkowymi płynami powodującymi utrzymanie normy EURO-4 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym spełniającym wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z dodatkowymi płynami powodującymi utrzymanie normy EURO-4.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem Wójt Gminy Pabianice / - / Henryk Gajda

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-05 14:19:03 Informację zaktualizowano 2008-06-10 12:25:36, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Jadwiga Słubik
 

numer sprawy 341/5/08

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na przedmiot zamówienia: wykonanie prac remontowo – modernizacyjnych wejścia i szatni, kuchni oraz pomieszczeń magazynowych w obiekcie Domu Ludowego w Bychlewie (Bychlew 107b)

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego:

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych , zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Firmę „RADBIT” – Radosław Bittner, ul. Szpitalna 59Ł, 95-200 Pabianice

z ceną ofertową: 81 013,71 zł. /brutto/

Oferta ta przedstawiała najniższą cenę i została uznana za najkorzystniejszą dla zamawiającego. Wykonawcy którzy złożyli oferty:

 1. Firma „RADBIT” – Radosław Bittner, ul. Szpitalna 59Ł, 95-200 Pabianice
 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-04 07:46:32 Informację zaktualizowano 2008-06-04 07:47:00, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 115586 - 2008; data zamieszczenia: 30.05.2008

Wójt Gminy Pabianice
w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzewie
 ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie: rozbudowy budynku strażnicy w OSP Gorzewie t.j. budowa budynku socjalnego o pow.46,8 m2 w tym: zaplecze gastronomiczne o pow. 9,3 m2, , magazynek o pow. 4,4 m2, węzeł sanitarny o pow. 10,0 m2, , pokój do dyspozycji zarządu o pow. 18,0 m2 , komunikacja o pow. 5,1 m2 -specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr. 20 Urzędu Gminy.

 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 20.06. 2008 r do godz11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  - cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  - cenę brutto /w tym podatek VAT/
  - termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.
  - kosztorysu ofertowego
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100% 
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać u Prezesa OSP Gorzew Stanisława Biernackiego Tel 0603503636
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30 listopada 2008 r.
 8. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 20.06.2008 r. o godz 12:00 sala nr. 31 
 9. Termin związania ofertą jest do 21 lipca 2008r.
 10. Strona internetowa na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.pabianice.gmina.pl

Pabianice dnia 30.05.2008 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-30 13:27:38, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Wojciech Marczak
 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 100149 - 2008; data zamieszczenia: 13.05.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 44170 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice, ul. Torowa, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, fax 042 2139660.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Ośrodka Zdrowia w Petrykozach 21 gmina Pabianice zlokalizowanego na działce nr 125.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa Ośrodka Zdrowia w Petrykozach 21 gm. Pabianice zlokalizowanego na działce nr 125 . Obiekt zaprojektowany jest w konstrukcji i z materiałów tradycyjnych. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, dach płaski. Powierzchnia użytkowa - 177,78 m2, powierzchnia całkowita - 215,46 m2, powierzchnia zabudowy - 215,46 m2, kubatura - 770 m3 . Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje : - wody zimnej z przyłączeniem do wodociągu, - wody ciepłej z cyrkulacją, - kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do istniejącego, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, - centralnego ogrzewania z kotłowni opalanej Eco- groszkiem, - elektryczną wewnętrzną z instalacją zewnętrzną na działce od istniejącego złącza - wentylacji mechanicznej nawiewowo- wywiewowej z rekuperacją . Budowa układu utwardzonych dojść i parkingów uzupełniających istniejący układ dojazdów. Szczegółowy zakres robót zawiera : - projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny , - projekt budowlany instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania , - projekt budowlany instalacji elektrycznej, - projekt budowlany wewnętrznej instalacji nawiewowo - wywiewowej z rekuperacją , - projekt zagospodarowania działki dla budynku ośrodka zdrowia rozbudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej do istniejącego złącza pomiarowego do budynku , - technologia, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.00-8, 45.23.13.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.23.00-6, 45.11.12.91-4, 45.22.33.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 579213,13 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • E.S.O. Spółka Jawna Mariusz Pydyn Jan Pydyn, ul. Rewolucji 1905 r. nr 59, 90-216 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 734621.73
 • Oferta z najniższą ceną: 734621.73 / oferta z najwyższą ceną: 970584.75
 • Waluta: PLN.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-14 08:58:03, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Pabianice: Remont nawierzchni drogi gminnej przez wieś Majówka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 69394 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice, ul. Torowa, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, fax 042 2139660.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi gminnej przez wieś Majówka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: klinowanie masą asfaltową w ilości 55 kg/m2 istniejącej podbudowy z destruktu oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 3 cm na powierzchni 5762 m2

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 189777,77 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.05.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WŁODAN Andrzej Włodarczyk ,Cecylia Włodarczyk Spółka Jawna, Porszewice, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
 • Cena wybranej oferty: 155555.55
 • Oferta z najniższą ceną: 155555.55 / oferta z najwyższą ceną: 262600.50
 • Waluta: PLN.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-12 10:10:36, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Ryszard Iwaśków
 

Pabianice: remont nawierzchni drogi Bychlew-Jadwinin w technologii emulsyjno-grysowej
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 91898 - 2008 ; data zamieszczenia: 05.05.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 64037 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.
1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice, ul. Torowa, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, fax 042 2139660.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont nawierzchni drogi Bychlew-Jadwinin w technologii emulsyjno-grysowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Utwardzenie nawierzchni drogi emulsją i grysami na pow. 6550 m^2 z podbudową tłuczniową na pow. 3453 m^2
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 185907,25 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
* LAMBDAR Sp.zo.o, Dostawcza 6, 93-231 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
* Cena wybranej oferty: 171106.59
* Oferta z najniższą ceną: 171106.59 / oferta z najwyższą ceną: 231893.94
* Waluta: PLN.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-05 12:09:36, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 92202 - 2008; data zamieszczenia: 05.05.2008


Wójt Gminy Pabianice
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie: prac remontowo - modernizacyjnych wejścia i szatni, kuchni oraz pomieszczeń magazynowych w obiekcie Domu Ludowego w Bychlewie (Bychlew 107b).

Zakres robót obejmuje:

 1. Wejście i szatnia:
  • wykonanie wejścia do szatni z zewnątrz
  • przygotowania podłoża i ułożenia posadzki z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy - montażu sufitu podwieszanego systemowego (wg technologii firmy "Armstrong")
  • wymiany instalacji oświetlenia na oprawy montowane w suficie podwieszanym
  • wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
 2. Kuchnia:
  • przygotowania podłoża i ułożenia posadzki z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy
  • montażu hermetycznych opraw swietlówkowych z tworzyw sztucznych - wymiany instalacji elektrycznej wraz z osprzętem (montaż urządzeń elektrycznych w tablicy głównej TRG i TBR kuchni)
  • Wykonania wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych w oparciu o 2 wentylatory osiowe o wydajności ok. 700 m3/h każdy.
 3. Pozostałe pomieszczenia:
  • przygotowania podłoża i ułożenia wykładzin z tworzyw sztucznych PCW
  • montażu drzwi wewnętrznych PCW pełnych

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr.4 lub ze strony internetowej: www.bip.pabianice.gmina.pl

 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 27.05.2008 r godz 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać: o cenę bez podatku od towarów i usług (VAT) o cenę brutto (w tym podatek VAT) o termin wykonania tej usługi
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty: o oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. Ust. Nr.19 poz. 177) o kosztorysu ofertowego o pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia W przypadku nie spełnienia warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następującekryteria: cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy Pabianice pokój 4.
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania robót do 31 lipca 2008 r.
 8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Pabianice dnia 27.05.2008 r. o godz 11:30 sala nr. 31.
 9. Termin związania ofertą jest do 26 czerwca 2008 r.

Pabianice dnia 2008.05.05


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki
 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-05 11:49:55 Informację zaktualizowano 2008-05-05 11:52:40, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

numer sprawy 7041-3/08

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
na przedmiot zamówienia : remont nawierzchni drogi gminnej przez wieś Majówka.

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: przetargu nieograniczonego.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych , zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
„WŁODAN" Andrzej Włodarczyk Cecylia Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31 95-200 Pabianice
z ceną ofertową: 189 777,77 zł. /brutto/ - punktacja: 100,00 pkt

Oferta ta przedstawiała najniższą cenę i została uznana za najkorzystniejszą dla zamawiającego.
Wykonawcy którzy złożyli oferty:

 1. Przedsiębiorstwo Drogowe „ LAMBDAR" Sp. z o.o. ul. Dostawcza 6 93-231 Łódź Cena 237 078,64 zł. - 80,05 pkt
 2. BUD - TRANS Roboty Budowlano Drogowe Jan Karbowiak ul. Uniejowska 170 A Sieradz cena 227 644,17 zł - 83,36 pkt.
 3. Firma Drogowa „ DROMAK „ Krakowski, Ośrodek, Rosiński Spółka Jawna Poręby 26 b 98 - 220 Zduńska Wola - cena 242 545,26 zł - 78,24 pkt
 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna ul. Lipowa 67 97-400 Bełchatów cena 284 757,83 zł. - 66,64 pkt
 5. SIDROG Sp. z o.o. 98 - 235 Błaszki ul. Polna 29 cena 232 300,08 zł. - 81,69 pkt
 6. KRAL sp. z o.o. 90 - 505 Łódź ul. Marii Skłodowskiej Curie 12/14 cena 320 372,61 zł. - 59,24 pkt

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z p. zm.)

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-30 12:42:19, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Henryk Madejski
 

Pabianice, dnia 22 kwietnia 2008 roku

Znak: 341/1/08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykonawcach,
których oferty zostały odrzucone

Na podstawie art. 183 ust.3 pkt.1 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Ośrodka Zdrowia w Petrykozach 21 gm. Pabianice zlokalizowanego na działce nr 125. wybrano jako ofertę najkorzystniejszą

 ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę – E.S.O.Sp.Jawna Mariusz Pydyn Jan Pydyn 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr 59

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 896.238,51zł brutto

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – 100%

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Oferta Nr 2- Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana „91-765 Łódź ul. Górnicza 30/36 Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena 936.628,82 zł brutto – 95%
 2. Oferta Nr 3- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sławomir Dobosz 97-500 Radomsko ul.Brzeźnicka 63/65 Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena 1.184.113,40 zł brutto – 75%

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 - P.P.H.U.”WIES-BUD”s.c. Wiesław i Sebastian Jabłońscy z siedzibą w Pabianicach ul. Jutrzkowicka 49

Uzasadnienie faktyczne:

Oferta Nr 1 jest niezgodna z pkt.12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Opis przygotowania oferty – wymagane dokumenty /pkt. 12/ Zamawiający wskazał, że w kosztorysach ofertowych:
ogólnobudowlanym, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji, instalacji wod.-kan. i c.o – wypełnione muszą być wszystkie rubryki.


W ofercie Nr 1 w Kosztorysie ofertowym ogólnobudowlanym:

 1. Brak w poz.22 wypełnionego pkt.3* / dyble plastikowe z grzybkami w ilości 176,96 szt.
 2. W poz. 155 wywóz ziemi – wykonawca przyjął obmiar 85,77 m3, a winno być 111,795 m3

W kosztorysie ofertowym instalacji sanitarnych:

 1. W poz. 18 w pkt4* wykonawca przyjął „właz kanałowy żel.fi 600 mm kl. B / 12,5t/” , a winno być „ właz kanałowy żel.fi 600 mm kl. D / 40t/”.
 2. W poz.78 w pkt.2* wykonawca przyjął „naczynie wzbiorcze przeponowe 10dcm3 – 1 szt.”, a winno być „naczynie wzbiorcze przeponowe 10dcm3 – 3 szt.”

W kosztorysie ofertowym instalacji elektrycznych:

 1. W poz.4 wykonawca przyjął pomalowaną metalową konstrukcję masztu antenowego w ilości 1 szt., a winno być „ konstrukcja masztu z odciągami podstawa metalowa i stopniami włazowymi z rur kwasoodpornych 2 cale 196kg/maszt”.
 2. W poz. 14 wykonawca nie wypełnił pkt.3*/ taśma aluminiowa 0,65 szt / i pkt. 4*/ gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,0015 kg/m/ .
 3. W poz.34 wykonawca przyjął w pkt.4* „ złącza kontrolne 0.02 szt/m” , a winno być „złącza kontrolne 0,034szt/m”. Brak pozycji 42 „ montaż na dachu stojaków dla przyłączy” – wymaganej zgodnie z pismem 341/1/08 z dnia 26.03.2008 r. i przedmiarem robót.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.89 ust.1 pkt. 2ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-23 14:10:36 Informację zaktualizowano 2008-04-23 14:11:50, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Jadwiga Słubik
 

numer sprawy 7041-1/08

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi Bychlew – Jadwinin w technologii emulsyjno-grysowej.

Postępowanie o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych , zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp.zo.o. ul. Dostawcza 6 , 93-231 Łódź
z ceną ofertową: 171 106,59 zł. /brutto/ - punktacja: cena 100,00 pkt

Oferta ta przedstawiała najniższą cenę i została uznana za najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Wykonawcy którzy złożyli oferty:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka zo.o. Piotrków Trybunalski ul. Południowa 17/19 cena 180 345,11 zł. , 94,87 pkt
 2. Roboty Budowlano Drogowe Jan Karbowiak ul. Uniejowska 170 A Sieradz cena 231 893,94 zł 90,02 pkt.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr. 223 poz. 1655 z p. zm.) Pabianice dnia 23.04.2008 r

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-23 11:27:44, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Znak: 341/1/08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę Ośrodka Zdrowia w Petrykozach 21 gm. Pabianice zlokalizowanego na działce nr 125. wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę

– P.P.H.U.”WIES-BUD”s.c. Wiesław i Sebastian Jabłońscy z siedzibą w Pabianicach ul. Jutrzkowicka 49

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 785.579,32 zł brutto

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium - cena 100%

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

 1. Oferta Nr 4 - E.S.O.Sp.Jawna Mariusz Pydyn Jan Pydyn
  90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905 r. nr 59
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena 896.238,51zł brutto – 87% 2.
 2. Oferta Nr 2 - Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana"
  91-765 Łódź ul. Górnicza 30/36
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena 936.628,82 zł brutto – 83%
 3. Oferta Nr 3 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sławomir Dobosz
  97-500 Radomsko ul.Brzeźnicka 63/65
  Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium – cena 1.184.113,40 zł brutto – 66%
 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-11 09:34:37 Informację zaktualizowano 2008-04-11 09:35:04, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Jadwiga Słubik
 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 69394 - 2008; data zamieszczenia: 07.04.2008
Wójt Gminy Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony
na wykonanie: remontu nawierzchni drogi gminnej przez wieś Majówka
Klinowanie masą asfaltową w ilości 55 kg/m2 istniejącej podbudowy z destruktu oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 3 cm na powierzchni 5762 m2 .
-specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr. 11

 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 29.04.2008 r godz 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  • cenę bez podatku od towarów i usług (VAT)
  • cenę brutto (w tym podatek VAT)
  • termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  • oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.)
  • kosztorysu ofertowego
  • pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11 .
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30 lipca 2008 r.
 8. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 29.04.2008 r. o godz 12:00 sala nr. 31
 9. Termin związania ofertą jest do 29.05.2008 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki
 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-07 10:02:54 Informację zaktualizowano 2008-04-07 10:03:44, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Ryszard Iwaśków
 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 64037 - 2008;
 
Wójt Gminy Pabianice
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie: remontu nawierzchni drogi gminnej Bychlew –Jadwinin w technologii emulsyjno-grysowej . Wykonanie podbudowy z kruszywa –pow 3505 m2 , dwukrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem 10/12,8 + 5/8 , pow 3290 m2 Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem 2/5 pow. 6550 m2 -specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr. 11
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 22.04. 2008 r godz 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  • cenę bez podatku od towarów i usług (VAT)
  • cenę brutto (w tym podatek VAT)
  • termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  • oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.)
  • kosztorysu ofertowego
  • pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11.
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30 czerwca 2008 r.
 8. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 22.04. 2008r. o godz 12:00 sala nr. 31
 9. Termin związania ofertą jest do 22.05.2008 r.
Pabianice dnia 28.03.2008 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki
 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 12:49:47, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Pabianice: Budowa Ośrodka Zdrowia w Petrykozach 21 gmina Pabianice zlokalizowanego na działce nr 125

Numer ogłoszenia w Biiletynie zamówień publicznych: 44170 - 2008; data zamieszczenia: 04.03.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, fax 042 2139660.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pabianice.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Ośrodka Zdrowia w Petrykozach 21 gmina Pabianice zlokalizowanego na działce nr 125.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Ośrodka Zdrowia w Petrykozach 21 gm. Pabianice zlokalizowanego na działce nr 125 .
Obiekt zaprojektowany jest w konstrukcji i z materiałów tradycyjnych. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, dach płaski.
Powierzchnia użytkowa - 177,78 m2, powierzchnia całkowita - 215,46 m2, powierzchnia zabudowy - 215,46 m2, kubatura - 770 m3 .
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje :
- wody zimnej z przyłączeniem do wodociągu,
- wody ciepłej z cyrkulacją,
- kanalizację sanitarną z odprowadzeniem do istniejącego, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe,
- centralnego ogrzewania z kotłowni opalanej Eco- groszkiem,
- elektryczną wewnętrzną z instalacją zewnętrzną na działce od istniejącego złącza
- wentylacji mechanicznej nawiewowo- wywiewowej z rekuperacją .
Budowa układu utwardzonych dojść i parkingów uzupełniających istniejący układ dojazdów.
Szczegółowy zakres robót zawiera :
- projekt budowlany architektoniczno - konstrukcyjny ,
- projekt budowlany instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania ,
- projekt budowlany instalacji elektrycznej,
- projekt budowlany wewnętrznej instalacji nawiewowo - wywiewowej z rekuperacją ,
- projekt zagospodarowania działki dla budynku ośrodka zdrowia rozbudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika, rozbudowy zewnętrznej instalacji energetycznej do istniejącego złącza pomiarowego do budynku ,
- technologia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.00-8, 45.23.13.00-8, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.33.23.00-6, 45.11.12.91-4, 45.22.33.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 10.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10.000 ( dziesięć tysięcy) złotych należy wnieść w terminie do 27 marca 2008 r. do godz.14.00..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki
  1.spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
  2. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
  3. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia
  4. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu
  5. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu
  6. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej jedno zamówienie o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia
  7. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 mln PLN.
  8. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50% ceny ofertowej.
  9. udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na okres nie krótszy niż 3 lata
  10. akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń
  Komisja przetargowa dokona oceny spełnienia warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokona wg formuły ( spełnia - nie spełnia).
  Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia
  2. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o nie wykluczeniu z postępowania
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
  4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie
  7. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  8. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
  9. Warunki gwarancji - oświadczenie
  10. Zaakceptowany projekt umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pabianice.gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pabianicach ul.Torowa 21 , 95-200 Pabianice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2008 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul.Torowa 21 , 95-200 Pabianice - sekretariat pk.nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: 26.04.2008.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, załączniki oraz dokumentacja techniczna
 • Wyjaśnienie nr 1 dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • Pabianice, dnia 26.03.2008 r.
  Znak: 341/1/08
  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA
  SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Zamawiający:
  Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice

  Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę Ośrodka Zdrowia w Petrykozach 21 gm. Pabianice Zamawiający zawiadamia, że w dniu 20 marca 2008 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych/ t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655/ wyjaśniamy oraz odpowiednio na podstawie art.38 ust.4 modyfikujemy treść s.i.w.z.
  Jednocześnie pismem tym zawiadamiamy, że na podstawie art.38 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych /t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655/ w wyżej wymienionym postępowaniu uległy przedłużeniu następujące terminy:
  • Termin składania ofert upływa dnia 8 kwietnia 2008 r. o godz.14,00
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 kwietnia 2008 roku o godz.14,30
  • Wadium należy wnieść w terminie do 8 kwietnia 2008 r. do godz.14,00
  Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. W załączeniu:
  • modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • Poprawiony kosztorys nakładczy ogólnobudowlany
  • Poprawiony kosztorys nakładczy instalacji elektrycznej
  • Poprawiony kosztorys nakładczy instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.
  Pobierz dokumenty
 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 14:37:06 Informację zaktualizowano 2008-03-26 14:26:40, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski

Zobacz:
 archiwum 2004 r. .  archiwum 2005 r. .  archiwum 2006 r. .  archiwum 2007 r. . 
wersja do druku