Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
° Wykonanie budżetu Gminy Pabianice za 2003 r.
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet > Wykonanie budżetu Gminy Pabianice za 2003 r. strona główna 

Wykonanie budżetu Gminy Pabianice za 2003 r.
 

Uchwała Nr XX/133/2004
Rady Gminy Pabianice
z dnia 28 kwietnia 2004 r.w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2003 r.

i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm.: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 , Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19,poz. 177)


Rada Gminy Pabianice

na wniosek Komisji Rewizyjnej

uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2003 r. zgodnie

z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-04-29 10:12:40, wprowadzający: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Anny Chodasewicz
wersja do druku