Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
° Rok 2002
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006 > Rok 2004 strona główna 

Rok 2004
 

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 28 stycznia 2004 roku.

NRW SPRAWIE
XVII/123/2004 uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 rok.
XVII/124/2004 zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.
XVII/125/2004 powołania Gminnej Rady Sportu ustalenia zasad powoływania jej członków oraz ustalenia Regulaminu jej działania.
XVII/126/2004 ustalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2004 r.
XVII/127/2004 powołania składu Gminnej Rady Sportu.

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 25 lutego 2004 roku.

NRW SPRAWIE
XVIII/128/2004 oddania w drodze bez przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Piątkowisku.
XVIII/129/2004 zatwierdzenia Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Gminnej Rady Sportu.

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 31 marca 2004 roku.

NRW SPRAWIE
XIX/131/2004 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r. w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji z budżetu państwa.
XIX/132/2004 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/123/2004 z 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 28 kwietnia 2004 roku.

NRW SPRAWIE
XX/133/2004 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2003 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
XX/134/2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice.
XX/135/2004 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r.
XX/136/2004 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r.
XX/137/2004 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/123/2004 z 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XX/138/2004 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
XX/139/2004 zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.
XX/140/2004 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r. polegające na włączeniu do budżetu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 26 maja 2004 roku.

NRW SPRAWIE
XXI/141/2004 nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pabianicach.
XXI/142/2004 zmiany Uchwały Nr XX/136/2004 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2004 r.
XXI/143/2004 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004r.polegających na włączeniu do budżetu dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 30 czerwca 2004 roku.

NRW SPRAWIE
XXII/144/2004 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
XXII/145/2004 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
XXII/146/2004 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
XXII/147/2004 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/123/2004 z 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XXII/148/2004 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/123/2004 r. z 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 r. w zakresie zmiany planu inwestycji wieloletnich.
XXII/149/2004 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r. polegających na włączeniu do budżetu darowizn.

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 27 sierpnia 2004 roku.

NRW SPRAWIE
XXIII/150/2004 uchwalenia "Gminnego Program Ochrony rodowiska" wraz z "Gminnym Planem Gospodarki Odpadami"
XXIII/151/2004 upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia dotyczącego odbioru ścieków komunalnych z terenu wsi Piątkowisko do kanalizacji Gminy Miejskiej Pabianice.
XXIII/152/2004 upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Pabianice dotyczącego powierzenia zadań z zakresu oświaty.
XXIII/153/2004 ustalenia granic obwodów 2 szkół na terenie gminy Pabianice.
XXIII/154/2004 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/123/2004 z 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 r. w zakresie zmiany planu wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XXIII/155/2004 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
XXIII/156/2004 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
XXIII/157/2004 zmiany Uchwały Nr II/4 /2002 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 listopada 2002 r.

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 29 września 2004 roku.

NRW SPRAWIE
XXIV/158/2004 gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych
XXIV/159/2004 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/123/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 r. w zakresie zmiany planu wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XXIV/160/2004 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
XXIV/161/2004 zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
XXIV/162/2004 wniosku o przekazanie do zasobów komunalnych

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 27 października 2004 r.

NRW SPRAWIE
XXV/163/2004 powołania Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia jej składu osobowego
XXV/164/2004 powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej.
XXV/165/2004 nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pabianice" Panu Edwardowi Adamczykowi.
XXV/166/2004 nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pabianice" Panu Andrzejowi Baranowi.
XXV/167/2004 nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pabianice" Panu Henrykowi Gajdzie.
XXV/168/2004 nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pabianice" Panu Tadeuszowi Pietrasiakowi.
XXV/169/2004 nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pabianice" Panu Grzegorzowi Sulejowi.

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 1 grudnia 2004 r.

NRW SPRAWIE
XXVII/170/2004 nadania Gimnazjum w Piątkowisku imienia "Adama Mickiewicza"
XXVII/171/2004 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.
XXVII/172/2004 określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.
XXVII/173/2004 ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2005 r.
XXVII/174/2004 określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2005 r.
XXVII/175/2004 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
XXVII/176/2004 ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 29 grudnia 2004 r.

NRW SPRAWIE
XXVIII/177/2004 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru.
XXVIII/178/2004 uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2005 rok.
XXVIII/179/2004 poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
XXVIII/180/2004 zatwierdzenia druków informacji i deklaracji podatkowych.
XXVIII/181/2004 ustalenia "Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005".
XXVIII/182/2004 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r. polegających na włączeniu do budżetu srodków z rezerwy subwencji ogólnej.
XXVIII/183/2004 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.
XXVIII/184/2004 ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.”
XXVIII/185/2004 ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
XXVIII/186/2004 ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice.
 
Data wprowadzenia informacji 2004-03-24 09:22:12 Informację zaktualizowano 2005-03-22 10:53:06, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku