Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
° Rok 2002
° Rok 2003
° Rok 2004
° Rok 2005
° Rok 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006 > Rok 2003 strona główna 

Rok 2003
  

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 29 stycznia 2003 roku.

NRW SPRAWIE
V/23/2003 upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia dotyczącego składowania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
V/24/2003 przystąpienia Gminy Pabianice do Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Pabianicach.

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 26 lutego 2003 roku.

NRW SPRAWIE
VI/25/2003 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
VI/26/2003 ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 26 marca 2003 roku.

NRW SPRAWIE
VII/27/2003 przyjęcia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice.
VII/28/2003 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2003 r.
VII/29/2003 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2003 r.
VII/30/2003 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2003 r.
VII/31/2003 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2003 r. w związku z ustaleniem ostatecznych kwot subwencji, dotacji celowych i udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pań
VII/32/2003 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice.

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 30 kwietnia 2003 roku.

NRW SPRAWIE
VIII/33/2003 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2002 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
VIII/34/2003 powołania stałej Komisji Statutowej Rady Gminy Pabianice.
VIII/35/2003 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
VIII/36/2003 zatwierdzenia Przewodniczącego Komisji Gospodarczo - Finansowej, Rolnej i Ochrony Środowiska..
VIII/37/2003 zmiany uchwały Nr II/6/2002 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 listopada 2002 r.

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 28 maja 2003 roku.

NRW SPRAWIE
IX/38/2003 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr IV/17/2002 z 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2003 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 25 czerwca 2003 roku.

NRW SPRAWIE
X/39/2003 nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pabianicach.
X/40/2003 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
X/41/2003 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr I V/17/2002 r. z 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2003 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
X/42/2003 utworzenia środka specjalnego.

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 27 sierpnia 2003 roku.

NRW SPRAWIE
XI/43/2003 powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników.
XI/44/2003 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
XI/45/2003 wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie budowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w latach 2004 - 2006.
XI/46/2003 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 30 września 2003 roku.

W SPRAWIE
rozpatrzenia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice.
NR
XII/48/2003 XII/49/2003 XII/50/2003 XII/51/2003 XII/52/2003 XII/53/2003
XII/54/2003 XII/55/2003 XII/56/2003 XII/57/2003 XII/58/2003 XII/59/2003
XII/60/2003 XII/61/2003 XII/62/2003 XII/63/2003 XII/64/2003 XII/65/2003
XII/66/2003 XII/67/2003 XII/68/2003 XII/69/2003 XII/70/2003 XII/71/2003
XII/72/2003 XII/73/2003 XII/74/2003 XII/75/2003 XII/76/2003 XII/77/2003
XII/78/2003 XII/79/2003 XII/80/2003 XII/81/2003 XII/82/2003 XII/83/2003
XII/84/2003 XII/85/2003 XII/86/2003 XII/87/2003 XII/88/2003 XII/89/2003
XII/90/2003 XII/91/2003 XII/92/2003 XII/93/2003 XII/94/2003 XII/95/2003

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 29 października 2003 roku.

NRW SPRAWIE
XIII/100/2003 zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.
XIII/101/2003 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
XIII/102/2003 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
XIII/103/2003 nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pabianice" Panu Karolowi Gertnerowi.
XIII/104/2003 nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pabianice" Panu Henrykowi Janiszewskiemu.
XIII/105/2003 nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pabianice" Panu Kazimierzowi Kowalczykowi.
XIII/106/2003 nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pabianice" Panu Stefanowi Marchewce.
XIII/107/2003 nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Pabianice" Panu Zbigniewowi Marczukowi.

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 28 i 29 listopada 2003 roku.

NRW SPRAWIE
XV/108/2003 upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnego opracowania ,,Plan Gospodarki odpadami" i ,,Program ochrony środowiska" dla Gminy Miejskiej Pabianice i Gminy Pabianice.
XV/109/2003 szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Pabianice z tytułu należności pieniężnych.
XV/110/2003 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
XV/111/2003 ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
XV/112/2003 określenia zwolnień w podatkach lokalnych.
XV/113/2003 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr IV/17/2002 z 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2003 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XV/114/2003 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
XV/115/2003 zatwierdzenia druków informacji i deklaracji podatkowych.
załącznik nr.1    załącznik nr.2    załącznik nr.3
XV/116/2003 zmiany Regulaminu Honorowego Obywatelstwa Gminy Pabianice.
XV/117/2003 określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 r.
XV/118/2003 zmiany w budżecie Gminy Pabianice na 2003 r. polegającej na włączeniu do budżetu dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 30 grudnia 2003 roku.

NRW SPRAWIE
XVI/119/2003 wprowadzenia i określenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji samorządowej.
XVI/120/2003 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2003 r.
XVI/121/2003 powołania radnego w skład Komisji Samorządowe - Społecznej Organizacyjnej.
XVI/122/2003 powołania radnego w skład Komisji Statutowej.
 
Data wprowadzenia informacji 2004-03-26 13:48:00 Informację zaktualizowano 2004-10-15 13:10:06, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku