Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
° Rok 2006
° Rok 2007
°  Rok 2008
° Rok 2009
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010 > Rok 2007 strona główna 

Rok 2007
 

Uchwały podjęte na V sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 13 lutego 2007 roku

NRW SPRAWIE
V/23/2007 uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2007 rok.
V/24/2007 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
V/25/2007 określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice
V/26/2007 ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice.
V/27/2007 zmiany Statutu Gminy Pabianice.
V/28/2007 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 12:31:32 Informację zaktualizowano 2007-03-05 08:25:10, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 22 marca 2007 roku

NRW SPRAWIE
VI/29/2007 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
VI/30/2007 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr V/23/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2007 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
VI/31/2007 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Pabianice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Bychlew.
VI/32/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
VI/33/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
VI/34/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
VI/35/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
VI/36/2007 upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia z Burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego i Prezydenta Miasta Pabianic w sprawie lokalnej komunikacji publicznej na trasie Konstantynów- Pabianice.
VI/37/2007 ustalenia na rok 2007 " Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania."
VI/38/2007 wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-21 14:29:46, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 4 kwietnia 2007 roku

NRW SPRAWIE
VII/39/2007 powiadomienia Sekretarza Gminy Pabianice o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Pabianice oświadczenia.
VII/40/2007 powiadomienia Skarbnika Gminy Pabianice o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Pabianice oświadczenia
 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-22 11:09:08, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 26 kwietnia 2007 roku

NRW SPRAWIE
VIII/41/2007 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2006 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
VIII/42/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
VIII/43/2007 wyrażenia zgody na sprzedanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pabianice.
VIII/44/2007 wyrażenia zgody na sprzedanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pabianice.
VIII/45/2007 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Pabianice.
VIII/47/2007 powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Pabianice w celu podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia odłączenia terenów Gminy Pabianice, na których zlokalizowana jest Grupowa Oczyszczalnia Ścieków i określenia jej składu osobowego.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-22 11:15:01, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 17 maja 2007 roku

NRW SPRAWIE
IX/48/2007 powołania Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice i ustalenia jej składu osobowego.
IX/49/2007 powołania Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice i ustalenia jej składu osobowego.
IX/50/2007 powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice i ustalenia jej składu osobowego.
IX/51/2007 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice i ustalenia jej składu osobowego.
IX/52/2007 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice.
IX/53/2007 zatwierdzenia Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Gminy Pabianice powołanej w celu podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia odłączenia terenów Gminy Pabianice, na których zlokalizowana jest Grupowa Oczyszczalnia Ścieków.
IX/54/2007 zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Gospodarczo Finansowej Rady Gminy Pabianice.
IX/55/2007 zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Samorządowo-Społecznej i Organizacyjnej Rady Gminy Pabianice.
IX/56/2007 zatwierdzenia Przewodniczącego stałej Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Rady Gminy Pabianice.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-22 11:21:13, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 30 maja 2007 roku

NRW SPRAWIE
X/57/2007 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr V/23/2007 r. z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2007 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Fnduszu Ochrony Środowiska.
X/58/2007 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr V/23/2007 r. z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2007 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
X/59/2007 ustalenia „ Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania”.
X/60/2007 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pabianice.
X/61/2007 wyrażenia opinii dotyczącej uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmierzającej do zmiany granic Gminy Pabianice oraz Powiatu Pabianickiego w rejonie Grupowej Oczyszczalni Ścieków.
X/62/2007 współdziałania Gminy Pabianice z gminą miejską Pabianice.
X/63/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-22 11:32:10, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 27 czerwca 2007 roku

NRW SPRAWIE
XI/64/2007 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Pabianice
XI/65/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
XI/66/2007 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Pabianice.
XI/67/2007 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2007 r.
XI/68/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
XI/69/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-08-31 11:17:58, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 29 sierpnia 2007 roku

NRW SPRAWIE
XII/70/2007 powołania zespołu do opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do sądów powszechnych
XII/71/2007 wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
XII/72/2007 upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Pabianice dotyczącego powierzenia zadań z zakresu oświaty.
XII/73/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
XII/74/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
XII/75/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
XII/76/2007 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2007 r.
XII/77/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
XII/78/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
XII/79/2007 rozwiązania doraźnej Komisji Rady Gminy Pabianice.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-08-31 12:33:28, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 26 września 2007 roku

NRW SPRAWIE
XIII/80/2007 wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach na lata 2008 - 2011
XIII/81/2007 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na lata 2008 - 2011
XIII/83/2007 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2007 r.
XIII/84/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
XIII/85/2007 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr V/23/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2007 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XIII/86/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-18 08:54:30 Informację zaktualizowano 2007-11-21 12:59:05, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 29 października 2007 roku

NRW SPRAWIE
XIV/87/2007 przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pabianice na lata 2007-2013.
XIV/87/2007
Zał nr 1
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pabianice na lata 2007-2013.
XIV/88/2007 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
XIV/89/2007 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.
XIV/90/2007 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru.
XIV/91/2007 opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
XIV/92/2007 określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2008 r.
XIV/93/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-05 11:41:22 Informację zaktualizowano 2007-11-21 12:59:48, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 28 listopada 2007 roku

NRW SPRAWIE
XV/94/2007 powiadomienia Sekretarza Gminy Pabianice o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Pabianice oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
XV/95/2007 powiadomienia Skarbnika Gminy Pabianice o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Pabianice oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
XV/96/2007 zmiany Uchwały Nr XIV/89/2007 r. z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.
XV/97/2007 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r. polegających na włączeniu do budżetu subwencji ogólnej.
XV/98/2007 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2007 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-21 09:27:00 Informację zaktualizowano 2008-01-21 09:28:08, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Anna Chodasewicz
 

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 20 grudnia 2007 roku

NRW SPRAWIE
XVI/99/2007 ustalenia "Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008"
XVI/100/2007 dokonania darowizny rzeczowej
XVI/101/2007 przekazania przez Gminę na własność jednostkom ochotniczych staży pożarnych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Gminę Pabianice w związku z modernizacją budynków OSP oraz zakupionego wyposażenia.
XVI/102/2007 zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2007
 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-21 09:34:23, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Anna Chodasewicz
wersja do druku