Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
° Rok 2006
° Rok 2007
°  Rok 2008
° Rok 2009
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010 > Rok 2009 strona główna 

Rok 2009
 

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 5 lutego 2009 roku

NRW SPRAWIE
XXIX/201/2009 ustalenia "Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009"
XXIX/202/2009 uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2009 rok
XXIX/203/2009 zmiany uchwały Nr XIX/113/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 "Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania."
XXIX/204/2009 podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania
XXIX/205/2009 powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Pabianice
XXIX/206/2009 upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do wykorzystywania herbu Gminy Pabianice.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-12 14:46:29, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 26 lutego 2009 roku

NRW SPRAWIE
XXX/207/2009 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009
XXX/208/2009 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych we wsi Petrykozy.
XXX/209/2009 upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia dotyczącego odbioru ścieków komunalnych z terenu wsi Bychlew i Jadwinin do kanalizacji Gminy Miejskiej Pabianice.
XXX/210/2009 uchylenia Uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 3 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Ochrony Środowiska" oraz "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami" na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r.
XXX/211/2009 "Gminnego Programu Ochrony Środowiska" oraz "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami" na lata 2009- 2012 z perspektywą do 2016 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-11 11:32:59, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 26 marca 2009 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-19 19:22:19 Informację zaktualizowano 2009-05-15 22:20:43, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 23kwietnia 2009 roku

NRW SPRAWIE
XXXII/232/2009 ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i mieszkaniowego oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Pabianice”.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-15 22:22:05, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 29 kwietnia 2009 roku

NRW SPRAWIE
XXXIII/233/2009 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice.
XXXIII/234/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXIII/235/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXIII/236/2009 zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie "Droga do aktywności zawodowej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
XXXIII/237/2009 upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami administracji rządowej
 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-18 10:16:08, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 26 maja 2009 roku

NRW SPRAWIE
XXXIV/238/2009 zmiany Statutu Gminy Pabianice
XXXIV/239/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXIV/240/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXIV/241/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXIV/242/2009 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
XXXIV/243/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXIV/244/2009 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Pabianice.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-05 11:10:52, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 25 czerwca 2009 roku

NRW SPRAWIE
XXXV/245/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXV/246/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXV/247/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXV/248/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXV/249/2009 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
XXXV/250/2009 upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do wykorzystywania herbu Gminy Pabianice na dokumentach dotyczących projektu pod nazwą „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”
XXXV/251/2009 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Pabianice.
XXXV/252/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXV/253/2009 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego
XXXV/254/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXV/255/2009 zmiany w Uchwale Nr XXXIV/243/2009 Rady Gminy Pabianice z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXV/256/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXV/257/2009 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r.
XXXV/258/2009 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Pabianice.
XXXV/259/2009 zmian w załączniku nr 11 i 12 do Uchwały Nr XIX/202/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2009 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-05 11:38:24, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
wersja do druku