Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
° Rok 2006
° Rok 2007
°  Rok 2008
° Rok 2009
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010 >  Rok 2008 strona główna 

Rok 2008
 

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 30 stycznia 2008 roku

NRW SPRAWIE
XVII/103/2008 uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2008 rok.
XVII/104/2008 planu pracy Rady Gminy na rok 2008.
XVII/105/2008 zmiany Uchwały Nr XIV/89/2007r. z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r.
XVII/106/2008 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
XVII/107/2008 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-11 11:31:56, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 27 lutego 2008 roku

NRW SPRAWIE
XVIII/108/2008 planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na rok 2008
XVIII/109/2008 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach.
XVIII/110/2008 określenia zasad wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową, będących w zakresie zadań własnych Gminy
XVIII/111/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XVIII/112/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-10 09:11:04 Informację zaktualizowano 2008-04-22 14:54:58, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 31 marca 2008 roku

NRW SPRAWIE
XIX/113/2008 ustalenia na rok 2008 „ Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.”
XIX/114/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XIX/115/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XIX/116/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. w związku z określeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-22 14:58:32, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 30 kwietnia 2008 roku

NRW SPRAWIE
XX/117/2008 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice
XX/118/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XX/119/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XX/120/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XX/121/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XX/122/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XX/123/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XX/124/2008 realizacji z gminami ościennymi wspólnego projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
XX/125/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XX/126/2008 o zaopiniowaniu projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia "Tuszyńsko - Dłutowsko - Grabiańskiego" Obszaru Chronionego Krajobrazu.
XX/127/2008 o zaopiniowaniu projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Neru"
XX/128/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-16 12:07:30 Informację zaktualizowano 2008-07-01 15:37:38, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 28 maja 2008 roku

NRW SPRAWIE
XXI/129/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXI/130/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXI/131/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXI/132/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXI/133/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXI/134/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXI/135/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXI/136/2008 zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Pabianice.
XXI/137/2008 udzielenia dotacji dla Powiatu Pabianickiego.
XXI/138/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXI/139/2008 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pabianice .
 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-16 12:22:51 Informację zaktualizowano 2008-07-04 12:40:21, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 25 czerwca 2008 roku

NRW SPRAWIE
XXII/140/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXII/141/2008 szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pabianice
XXII/142/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXII/143/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXII/144/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXII/145/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXII/146/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXII/147/2008 zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/103/2008 r. z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2008 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XXII/148/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXII/149/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXII/150/2008 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pabianice.
XXII/151/2008 utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.
XXII/152/2008 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
Uchylona uchwałą nr XIV/164/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.
XXII/153/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXII/154/2008 zmian w załączniku nr 11 do Uchwały Nr XVII/103/2008 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 30stycznia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2008 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-01 14:44:15 Informację zaktualizowano 2008-09-02 14:54:39, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 10 lipca 2008 roku

NRW SPRAWIE
XXIII/155/2008 zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.
Uchylona uchwałą nr XXV/171/2008 z dnia 1 października 2008 r.
XXIII/156/2008 zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.
Uchylona
uchwałą nr XXV/172/2008 z dnia 1 października 2008 r.
XXIII/157/2008 przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dziecii młodzieży z terenu Gminy Pabianice".
 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-10 12:23:46 Informację zaktualizowano 2008-10-03 08:18:27, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Urszula Czerwonka
 

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 27 sierpnia 2008 roku

NRW SPRAWIE
XXIV/158/2008 Zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXIV/159/2008 Zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXIV/160/2008 Zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXIV/161/2008 Zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXIV/162/2008 Zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/103/2008 r.z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2008 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
XXIV/163/2008 upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Pabianice dotyczącego powierzenia zadań z zakresu oświaty.
XXIV/164/2008 uchylenia Uchwały Nr XXII/152/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.
XXIV/165/2008 powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 14:44:10, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 1 października 2008 roku

NRW SPRAWIE
XXV/166/2008 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pabianice.
XXV/167/2008 zwyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pabianice położonej we wsi Majówka na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Ryszarda Dradrach
XXV/168/2008 sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
XXV/169/2008 wykupu gruntów na poszerzenie drogi gminnej we wsi Kudrowice
XXV/170/2008 sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Piątkowisku
XXV/171/2008 uchylenia Uchwały Nr XXIII/155/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach.
XXV/172/2008 uchylenia Uchwały Nr XXIII/156/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
XXV/173/2008 zatwierdzenia Regulaminu Działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach
XXV/174/2008 wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie "Droga do aktywności zawodowej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-03 08:08:46, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 5 listopada 2008 roku

NRW SPRAWIE
XXVI/175/2008 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
XXVI/176/2008 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
XXVI/177/2008 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru.
XXVI/178/2008 opłaty od posiadania psów na 2009 rok.
XXVI/179/2008 określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2009 r.
XXVI/180/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXVI/181/2008 określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Pabianice.
XXVI/182/2008 upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia umowy partnerskiej w sprawie udziału Gminy Pabianice w projekcie "Nie tylko podręcznik i tablica" - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli.
XXVI/183/2008 zmian w załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XVII/103/2008 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2008 r.
XXVI/184/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 15:46:21, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 3 grudnia 2008 roku

NRW SPRAWIE
XXVII/185/2008 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pabianice.
XXVII/186/2008 "Gminnego Programu Ochrony Środowiska" oraz "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami" na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r.
XXVII/187/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXVII/188/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXVII/189/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXVII/190/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXVII/191/2008 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Pabianice.
XXVII/192/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
XXVII/193/2008 zmiany Uchwały Nr XXVI/181/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 5 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Pabianice.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-08 10:53:33, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 22 grudnia 2008 roku

NRW SPRAWIE
XXVIII/194/2008 uchylenia Uchwały nr XXV/170/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 01 października 2008 r.
XXVIII/195/2008 zmian w załącznikach nr 11 i 12 do Uchwały Nr XVII/103/2008 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie :uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2008 r.
XXVIII/196/2008 określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice.
XXVIII/197/2008 planu pracy Rady Gminy na rok 2009.
XXVIII/198/2008 kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na rok 2009.
XXVIII/199/2008 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
XXVIII/200/2008 zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-29 12:21:18, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
wersja do druku