Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
° archiwum 2004 r.
° archiwum 2005 r.
° archiwum 2006 r.
° archiwum 2007 r.
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > archiwum 2004 r. strona główna 

archiwum 2004 r.
 

Gmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony do 60 000 EURO


na wykonanie: przebudowy sieci wodociągowej 207m, wraz z przyłączami 845 m.
bez przerw w dostawie wody dla odbiorców w Porszewicach 18-18 u


- specyfikację istotnych warunków warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr.17

1) Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 05.10 .2004 r godz 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.

2) W ofercie należy podać :
- cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
- cenę brutto / w tym podatek VAT/
- termin wykonania tej inwestycji

3) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty :
- oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o prawo zamówień publicznych /Dz.
Ust. Nr.19 poz. 177.
- kosztorysu ofertowego
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową

4) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria: cena 100%


5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej

6) Zamawiający zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

7) Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17, dokumentacja techniczna inwestycji do wglądu.

8) Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30.11.2004 roku

9) Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 05.10. o godz 12 00 sala nr. 31

10) Termin związania ofertą jest do 04.11.2004 r.

Pabianice dnia 20.09.2004


Gmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO


na wykonanie: rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bychlewie o budynek sali
gimnastycznej wraz z pomieszczeniami magazynowymi oraz trybuną dla publiczności.


- specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr.41) Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 1.09.2004 r godz 10.00 w
sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.

2) W ofercie należy podać:
-- cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
-- cenę brutto / w tym podatek VAT/
-- termin wykonania tej inwestycji i inne dane zgodnie z drukiem.

3) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
- oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.
- kosztorysu ofertowego
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję
przetargową.

4) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
- cena 100%

5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej.

6) Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 4,
dokumentacja techniczna inwestycji do wglądu.

7) Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 20.08. 2005 roku.

8) Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 1.09.2004 r. o godz 11.00 sala nr.32

9) Termin związania ofertą jest do 30.11.2004

Pabianice dnia 9.07.2004


Gmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO


na wykonanie usług przewozowych w zakresie: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA
TERENIE GMINY PABIANICE W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2004 R. DO 24 CZERWCA 2005 R. W DNI NAUKI SZKOLNEJ


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w
Pabianicach ul. Torowa 21 w pk. nr 2.1) Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 13 lipca 2004 r godz 10.00 w sekretariacie
Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.

2) W ofercie należy podać:
-- średni miesięczny koszt przewozu uczniów na każdej trasie odrębnie - cenę netto + podatek VAT,
-- całkowity koszt dowozu na terenie Gminy Pabianice w okresie od 1.09.2004 r. do
24.06.2005 r. w dni nauki szkolnej – cena netto = podatek VAT.
-- warunki płatności.

3) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
- oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.24 ust.1 ustawy – Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r./ Dz. U. Nr 19 poz.177 /.
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję
przetargową

4) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
- cena – 90%

- warunki płatności – 10%

5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej.

6) Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2.

7) Zamawiający ustalił termin wykonania usługi od 1 września 2004 r. do 24 czerwca
2005 r. w dni nauki szkolnej.

8) Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 13 lipca 2004 r. o godz.11,00 w pk. nr 8.

9) Termin związania ofertą jest do 12 sierpnia 2004 r.

Pabianice, dnia 23 czerwca 2004 r.Gmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO


na wykonanie:prac modernizacyjno remontowych szkoły w Żytowicach polegających na: wymianie części
okien, malowaniu pomieszczeń, remoncie c.o i instalacji elektrycznej oraz modernizacji części drogi przy
obiekcie wg kosztorysu i przedmiaru robót.


-specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr. 71)Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 21 czerwca 2004 r godz 10.00 w sekretariacie
Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.

2)W ofercie należy podać:
-- cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
-- cenę brutto
-- termin wykonania tej inwestycji

3) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
-oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177 z 9 lutego 2004
- kosztorysu ofertowego
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję
przetargową

4) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
cena 100%

5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej

6)Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 7

7)Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 23 sierpnia 2004 roku

9)Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 21 czerwca o godz. 11.00 sala nr.32

10) Termin związania ofertą jest do 20 lipca 2004 r.

Pabianice dnia 03.06. 2004 r.Gmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO


na wykonanie: przebudowy sieci wodociągowej 440m ,wraz z przyłączami 419m. bez przerw w dostawie wody dla odbiorców.


-specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr. 171) Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 27.05 .2004 r godz. 11.00 w sekretariacie
Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.

2) W ofercie należy podać:
-- cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
-- cenę brutto
-- termin wykonania tej inwestycji

3) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
-oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177 z 9 lutego 2004
- kosztorysu ofertowego
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję
przetargową

4) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
cena 100%

5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej.

6) Zamawiający zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia,
pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz ponosi opłaty za zajęcie pasa drogowego.

7) Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17,
dokumentacja techniczna inwestycji do wglądu.

8) Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30.07.2004 roku.

9) Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 27.05. o godz. 12.00 sala nr. 31.

10) Termin związania ofertą jest do 28.06.2004


Pabianice dnia 12.05.2004 r.Gmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO


na wykonanie:rowu przydrożnego w miejscowości Piątkowisko o długości 266 m.
konserwacji odpływu 400m. oraz 2 szt. przepustów po 18 m. średn. 300mm.


-specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr.171)Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 27 maja 2004 r godz 10.00 w sekretariacie
Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.

2)W ofercie należy podać:
-- cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
-- cenę brutto
-- termin wykonania tej inwestycji

3) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
-oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177 z 9 lutego 2004
- kosztorysu ofertowego
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję
przetargową

4) Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
cena 100%

5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej

6)Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17

7)Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 10 lipca 2004roku

9)Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 27 maja o godz 11.30 sala nr.32

10) Termin związania ofertą jest do 28 czerwca 2004 r.

Pabianice dnia 11. 05. 2004rGmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO


na wykonanie: przebudowy i modernizacji nawierzchni drogi Górka Pabianicka -
Gorzew i Piątkowisko - Petrykozy metodą powierzchniowego utrwalania .


-specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr.17

1)Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 1 czerwca 2004 r godz 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
2)W ofercie należy podać :
-- cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
-- cenę brutto
-- termin wykonania tej inwestycji
3 Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty :
-oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177 z 9 lutego 2004
- kosztorysu ofertowego
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję
przetargową
4)Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
cena 90% do 10 punktów
okres gwarancji 10 % 1 - 10 punktów
5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
6)Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17..
7)Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30.08. 2004roku
9)Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 1 czerwca o godz 11 30 sala nr.32
10) Termin związania ofertą jest do 1.07. 2004 r.


Pabianice dnia 11. 05. 2004r.


Gmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO


na wykonanie: modernizacji nawierzchni drogi metodą trzykrotnego powierzchniowego utrwalania w miejscowości Hermanów - 600 mb i Żytowice - 800mb.

-specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr.17

1)Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 1 czerwca 2004 r godz 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
2)W ofercie należy podać :
-- cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
-- cenę brutto
-- termin wykonania tej inwestycji
3 Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty :
-oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177 z 9 lutego 2004
- kosztorysu ofertowego
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję
przetargową
4)Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
cena 90% do 10 punktów
okres gwarancji 10 % 1 - 10 punktów
5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
6)Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17..
7)Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30.07. 2004roku
9)Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 1 czerwca o godz 11 00 sala nr.32
10) Termin związania ofertą jest do 1.07. 2004 r.


Pabianice dnia 11. 05. 2004r.


Gmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO


na wykonanie: remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach tj:
ocieplenie części ścian , pokrycie dachu papą termozgrzewalną , wymianę podłogi wraz
z podbudowa , obłożenie części ścian płytkami ceramicznymi.
-specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać po złożeniu wniosku o jej
przekazanie

1)Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 27 maja 2004 r godz 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
2)W ofercie należy podać :
-- cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
-- cenę brutto
-- termin wykonania tej inwestycji
3 Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty :
-oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177 z 9 lutego 2004
- kosztorysu ofertowego
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję
przetargową
4)Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
cena 90% do 10 punktów
okres gwarancji 10 % 1 - 10 punktów
5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
6)Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17..
7)Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 31 08. 2004roku
9)Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 27 maja o godz 11 00 sala nr.32
10) Termin związania ofertą jest do 26 czerwca 2004 r.


Pabianice dnia 6. 05. 2004r.


Gmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO


na wykonanie: naprawy dróg gruntowych przez zaklinowanie destruktem.
a) we wsi Majówka : profilowanie i zagęszczanie podłoża 4400 m2 , wykonanie nawierzchni z destruktu -warstwa dolna o gr.10cm. 4400 m2 .
b) drogi Górka Pabianicka -Konin ; usunięcie warstwy ziemi do 15 cm. 250 m2 , plantowanie poboczy 250 m2 , koryta wykonane mechanicznie 2000 m2 , profilowanie i zagęszczanie podłoża 2000 m2 , nawierzchnie z destruktu warstwa dolna o grubości 10cm. 2000m2 .
-specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać po złożeniu wniosku o jej
przekazanie

1)Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 20 maja 2004 r godz 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
2)W ofercie należy podać :
-- cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
-- cenę brutto
-- termin wykonania tej inwestycji
3 Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty :
-oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177 z 9 lutego 2004
- kosztorysu ofertowego
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję
przetargową
4)Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
cena 90% do 10 punktów
okres gwarancji 10 % 1 - 10 punktów
5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
6)Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11..
7)Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do15 lipca 2004roku
9)Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 20 maja o godz 11 30 sala nr.32
10) Termin związania ofertą jest do 19 czerwca 2004 r.


Pabianice dnia 4. 05. 2004r.


Gmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO


na wykonanie: naprawy drogi gruntowej w Porszewicach przez wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową . Wykonać należy: usunięcie warstwy ziemi 820m2 , plantowanie poboczy 820 m2 , koryta wykonywane mech. 3444m2 , profilowanie i zagęszczanie podłoża , wykonanie warstwy podbudowy z destruktu grubości 6 cm. 3444 m2
wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 246 ton , formowanie poboczy z ziemi dostarczonej samochodami 24,6 m3. .
-specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać po złożeniu wniosku o jej
przekazanie

1)Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 20 maja 2004 r godz 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
2)W ofercie należy podać :
-- cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
-- cenę brutto
-- termin wykonania tej inwestycji
3 Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty :
-oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177 z 9 lutego 2004
- kosztorysu ofertowego
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję
przetargową
4)Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
cena 90% do 10 punktów
okres gwarancji 10 % 1 - 10 punktów
5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
6)Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11..
7)Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do15 lipca 2004roku
9)Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 20 maja o godz 11 00 sala nr.32
10) Termin związania ofertą jest do 19 czerwca 2004 r.


Pabianice dnia 4. 05. 2004r.


Gmina Pabianice
ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO


na wykonanie: przebudowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej na odcinku Górka Pabianicka - Gorzew długości 1400 m. szerokości 5,00 m , warstwa ścieralna grubości 5 cm. ,profilowanie poboczy 2800 m. ,oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych.
-specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać po złożeniu wniosku o jej
przekazanie

1)Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 15 czerwca 2004 r godz 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
2)W ofercie należy podać :
-- cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
-- cenę brutto
-- termin wykonania tej inwestycji
3 Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty :
-oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1
ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177 z 9 lutego 2004
- kosztorysu ofertowego
- wpłacenie wadium
- pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję
przetargową
4)Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
cena 90% do 10 punktów
okres gwarancji 10 % 1 - 10 punktów
5) Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
6)Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11 ,
dokumentacja techniczna inwestycji do wglądu .
7)Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30 lipca 2004roku
9)Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 15 czerwca o godz 11 00 sala nr.32
10) Termin związania ofertą jest do16 sierpnia 2004 r.
11) Wadium w wysokości 4 000 zł.

Pabianice dnia 21 .04. 2004r.


Wójt Gminy Pabianice

ogłasza

przetarg nieograniczony do 30 000 EURO

na wykonanie naprawy dróg gruntowych kruszywem wapiennym

twardym dewońskim frakcji ,,kliniec” posiadającym atest w asortymencie 4 – 31,5

mm. w ilości do 4 000 m2 .W zakresie robót jest również :

a) korytowanie drogi

b) równomierne rozplantowanie kruszywa o grubości 10 cm.

c) zagęszczenie kruszywa walcem drogowym.

1)Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 17 .02. 2004 r godz1100 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.

2)W ofercie należy podać :

--cenę zamówienia brutto za 1 m2 drogi

-- w tym podatek VAT

3)Do oferty należy dołączyć:

-oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 2 oraz art.19 ust.1

ustawy o zamówieniach publicznych /Dz. Ust. Nr.119 poz. 773 z 1998r. z póź. zm./ Zał.1

-oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych

4)Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:

cena 100%

5)Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11

6)Zamawiający ustalił termin wykonania usług do 30 kwietnia 2004 roku . .

7)Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 17 lutego 2004 r o godz 12 00

Pabianice dnia 30 stycznia 2004 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2004-04-22 11:43:03 Informację zaktualizowano 2005-03-01 11:04:40, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku