Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
° archiwum 2004 r.
° archiwum 2005 r.
° archiwum 2006 r.
° archiwum 2007 r.
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > archiwum 2005 r. strona główna 

archiwum 2005 r.
 

Gmina Pabianice

ogłasza
przetarg nieograniczony do 60 000 EURO

na wykonanie usług przewozowych w zakresie: DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY PABIANICE W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2005 R. DO 30 CZERWCA 2006 R. W DNI NAUKI SZKOLNEJ

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 w pk. nr 2.
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do dnia 9 sierpnia 2005 r. do godz.11,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  - średni miesięczny koszt przewozu 1 ucznia na każdej trasie odrębnie - cenę netto + podatek VAT = cena brutto,
  - średni miesięczny koszt dowozu uczniów na każdej trasie oddzielnie: - cena netto+podatek VAT= cena brutto,
  - całkowity koszt dowozu na terenie Gminy Pabianice w okresie od 1.09.2005 r. do 30.06.2005 r. w dni nauki szkolnej – cena netto + podatek VAT = cena brutto.
  - Ilość posiadanego taboru mogącego zapewnić komunikację zastępczą.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.24 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r./ Dz. U. Nr 19 poz.177 /.
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
  W przypadku nie spełnienia warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową.
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria: - cena – 80%
  - niezawodność wykonywanych usług – 20%
  - Dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej, nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 5. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pk.nr 2
 6. Zamawiający ustalił termin wykonania usługi od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2006 r. w dni nauki szkolnej.
 7. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 9 sierpnia 2005 r. r. o godz.11.15 w pk. nr 8.
 8. Termin związania ofertą jest do 10 września 2005 r.
Pabianice, 4.07.2005 r.

Gmina Pabianice

ogłasza
przetarg nieograniczony do 60 000 EUROna wykonanie: prac remontowo - modernizacyjnych sali widowiskowej Domu Ludowego w Bychlewie, Bychlew 107b

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21 w pokoju nr 4.

 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 05.07.2005 r godz1100 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21
 2. W ofercie należy podać:
  - cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  - cenę brutto /w tym podatek VAT/
  - termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177./
  - kosztorysu ofertowego
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena - 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 4,dokumentacja techniczna inwestycji do wglądu.
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 20.08.2005 roku
 8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 05.07.2005 o godz. 12:00 w sali nr 31
 9. Termin związania ofertą jest do 05.08.2005


Pabianice dnia 21.06.2005

Gmina Pabianice

ogłasza
przetarg nieograniczony do 60 000 EUROna wykonanie: kładki dla pieszych na rzece Dobrzynka w km 3+ 488 z drogi gruntowej na działkach nr. 297 i 85/1 w Szynkielewie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr 17
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 30.06.2005 r godz11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  - cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  - cenę brutto / w tym podatek VAT/
  - termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.
  - kosztorysu ofertowego
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Zamawiający zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia , pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
 7. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17,
  dokumentacja techniczna inwestycji do wglądu.
 8. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30.08.2005 roku
 9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 30.06.2005 o godz 12 00 sala nr 31
 10. Termin związania ofertą jest do 30.07.2005
Pabianice dnia 14.06.2005

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO

na wykonanie następujących robót:
 1. potrójne powierzchniowe utrwalenie w technologii emulsyjno – grysowej drogi gminnej Bychlew - Jadwinin na odcinku 262 mb, pow. 1190 m2
 2. remont nawierzchni drogi gminnej stanowiącej dojazd do boiska sportowego w Janowicach na odcinku 345 mb.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr.11

 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 23.06.2005 r godz1100 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać :
  - cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  - cenę brutto / w tym podatek VAT/
  - termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.
  - kosztorysu ofertowego
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11.
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30 sierpnia 2005 r.
 8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Pabianice dnia 23. 06. 2005 r . o godz 12 00 sala nr. 31.
 9. Termin związania ofertą jest do 23 lipca 2005r.
Pabianice dnia 2005.06

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EUROna wykonanie nawierzchni emulsyjno – grysowej w ciągu drogi gminnej we wsi Władysławów na długości 660 mb i szer. 3,8 mb

specyfikacją istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr. 11

 1. 0ferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 14.06.2005 r godzina 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21. 2) W ofercie należy podać:
  — cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  — cenę brutto /w tym podatek VAT/
  — termin wykonania tej inwestycji 3
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  — oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. l ustawy o prawo zamówień publicznych/Dz. Ust. Nr. 19 póz. 177.
  — kosztorysu ofertowego
  — pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 5. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11.
 6. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30 sierpnia 2005 r } Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Pabianice dnia dnia 14.06.2005 r. o godz 12:00 °° sala nr. 31.
 7. Termin związania ofertą jest do 14 lipca 2005r.
Pabianice dnia 2005.05.24

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EUROna wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi gminnej Górka Pabianicka - Petrykozy na długości 734 mb i szer. 5,8 m

specyfikacją istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr. 11

 1. 0ferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 7.06.2005 r godzina 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21. 2) W ofercie należy podać:
  — cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  — cenę brutto /w tym podatek VAT/
  — termin wykonania tej inwestycji 3
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  — oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. l ustawy o prawo zamówień publicznych/Dz. Ust. Nr. 19 póz. 177.
  — kosztorysu ofertowego
  — pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 4. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 5. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11.
 6. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30 lipca 2005 r 8} Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Pabianice dnia 7. 06. 2005 r . o godz 12:00 °° sala nr. 31. 9) Termin związania ofertą jest do 7 lipca 2005r.
Pabianice dnia 2005.05.20

Gmina Pabianice

ogłasza
przetarg nieograniczony do 60 000 EUROna wykonanie: rozbudowy sieci wodociągowej we wsi Janowice - rurociąg 110 PVC
329,6 metra.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr.17

 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 3.06.2005 r godz1100 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać :
  - cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  - cenę brutto / w tym podatek VAT/
  - termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.
  - kosztorysu ofertowego
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Zamawiający zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
 7. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17, dokumentacja techniczna inwestycji do wglądu.
 8. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30.06.2005 roku.
 9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 3.06.2005 o godz 12 00 sala nr. 31
 10. Termin związania ofertą jest do 4.07.2005
Pabianice dnia 16.05.2005
 
Data wprowadzenia informacji 2004-02-02 10:42:57 Informację zaktualizowano 2006-02-06 10:47:48, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej 60 000 EURONa naprawę nawierzchni drogi gruntowej przez zaklinowanie destruktem.
Droga gminna Terenin – Pawlikowice II długości 2050 m.

Zakres naprawy:
- Na odcinku Terenin – Pawlikowice I długości 1.100 m, należy wyrównać, wyprofilować i zagęścić podłoże drogi , wyprofilować jezdnię do szerokości 5,50 m, ściąć pobocze po obu stronach średnio o 20cm nadając spadek w kierunku krawędzi korony/ terenu przyległego, ułożyć i zagęścić warstwę destruktu gr. 10 cm
- Na odcinku od skrzyżowania Pawlikowice I na długości 400 m należy wyrównać, wyprofilować i zagęścić podłoże drogi, wyprofilować jezdnię do szer. 5,0 m, ściąć pobocze po prawej stronie o 10 cm nadając spadek w kierunku krawędzi korony/ terenu przyległego, ułożyć i zagęścić warstwę destruktu gr. 10 cm.
- Na długości 550 m, do skrzyżowania Pawlikowice II należy wyrównać, wyprofilować i zagęścić podłoże drogi, wyprofilować jezdnię do szer. 5,0 m, ściąć pobocze po obu stronach średnio o 20 cm nadając spadek w kierunku krawędzi korony/ terenu przyległego, ułożyć i zagęścić warstwę destruktu gr. 10 cm.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr 11.

 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 15.04.2005 r godz 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  - cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  - cenę brutto / w tym podatek VAT/
  - termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.
  - kosztorysu ofertowego
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena - 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11.
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30 sierpnia 2005 r.
 8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 15.04.2005 r. o godz 12 00 sala nr 31
 9. Termin związania ofertą jest do 15 maja 2005 r.
Pabianice dnia 2005.03.29

Gmina Pabianice

ogłasza przetarg nieograniczony
powyżej 60 000 EURO

Na wykonanie: kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Piątkowisku wraz z punktem pomiaru przepływu ścieków, zasilaniem energetycznym punktu pomiaru ścieków i zdalnym przekazem danych.
Ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącego kanału Ф 0,40 m projekt przewiduje budowę przykanalików do poszczególnych posesji na odcinku od kanału do długości 4,0 m. Planuje się kanał główny z rur PVC Ф 200 mm o długości L=1097,30 m (od proj. studzienki nr 1 do proj. nr 25) - włączonego w projektowaną studnię rewizyjną na istniejącym kanale Ф400mm w ul. Lisiej w Pabianicach. Odejścia boczne z rur PVC Ф 160mm od kanału do posesji w ilości 58 szt. o całkowitej długości L = 173,0 m. Prefabrykowane studzienki rewizyjne Ф 1200 mm w ilości 18 szt., studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego Ф 400 mm w ilości 7 szt.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr 17

 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 17.05.2005 r. godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  • cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  • cenę brutto /w tym podatek VAT/
  • termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  • oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177/.
  • kosztorysu ofertowego
  • pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena - 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Zamawiający zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
 7. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17, dokumentacja projektowa inwestycji do wglądu
 8. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 31października 2005 r.
 9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 17.05.2005r. o godz 12:00 sala nr 31.
 10. Termin związania ofertą jest do 16 lipca 2005 r.
 11. Ustala się wadium w wysokości 18 000 złotych.

Pabianice dnia 15.03.2005 r.

Gmina Pabianice

ogłasza przetarg nieograniczony
poniżej 60 000 EURO

Na naprawę drogi gruntowej przez zaklinowanie destruktem na odcinku Porszewice - Konin. Droga gminna długości 1090 m. Zakres naprawy na długości 570 m, należy wyrównać, wyprofilować i zagęscić podłoże drogi, wyprofilować jezdnię do szerokości 6,0 m, ściąć pobocze po obu stronach średnio o 20 cm. Ułożyć warstwę destruktu gr. 10 cm na długości 1090 m. - podbudowa z destruktu na powierzchni 6540 m2. Poza tym należy wykonać rów przydrożny o nachyleniu skarp 1:1, średnio głębokości 0,60 m, szerokość dna 0,40 cm, długość 350 m.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr 11

 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 05.04.2005 r. godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  • cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  • cenę brutto /w tym podatek VAT/
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  • oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177/.
  • kosztorysu ofertowego
  • pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena - 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 11.
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonywania inwestycji na 30 lipca 2005 r.
 8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 05.04.2004 r. o godz 12:00, sala nr 31
 9. Termin związania ofertą jest do 5 maja 2005 r.

Pabianice dnia 15.03.2005 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-03-18 08:28:17 Informację zaktualizowano 2005-05-23 11:12:46, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza
przetarg nieograniczony do 60 000 EURO

na wykonanie naprawy nawierzchni gruntowej drogi przez zaklinowanie destruktem.
Droga gminna Terenin - Hermanów – dł. 850 mb. – pow. 4.675 m2

Zakres naprawy:
1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni.
2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.
3. Mechaniczne ścinanie poboczy grubości 25 cm – po obu stronach jezdni.
4. Wykonanie warstwy z destruktu – grubości po zagęszczeniu 10 cm


- specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr 11
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 02.09.2005 r. godz 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  - cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  - cenę brutto / w tym podatek VAT/
  - termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty: - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.
  - kosztorysu ofertowego
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 11.
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 30 września 2005 r
 8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Pabianice dnia 02.09.2005 r. o godz 12:00 sala nr 31.
 9. Termin związania ofertą jest do 2 października 2005r.
Pabianice dnia 2005.08.10
 
Data wprowadzenia informacji 2005-08-10 09:56:41 Informację zaktualizowano 2006-10-19 21:23:39, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Gmina Pabianice

ogłasza
przetarg nieograniczony do 60 000 EURO

na wykonanie: naprawy mostu w Szynkielewie tj: naprawę dźwigarów, wykonanie nowego pokładu jezdni mostu, wykonanie barierki ochronnej na moście.

- specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr 17
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 2.09.2005 r godz1100 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  - cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  - cenę brutto /w tym podatek VAT/
  - termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.
  - kosztorysu ofertowego
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17.
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do15.10. 2005 roku
 8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 2.09.2005 o godz 12 00 sala nr.31
 9. Termin związania ofertą jest do 3.10.2005
Pabianice dnia 18.08.2005
 
Data wprowadzenia informacji 2005-08-18 11:54:08 Informację zaktualizowano 2007-02-08 13:00:28, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Gmina Pabianice

ogłasza
przetarg nieograniczony do 60 000 EURO

na wykonanie: przebudowy sieci wodociągowej we wsi Kudrowice od nr 1 do 38, długość sieci 849,8 m z rur PVC o śr. 160 mm, ogólna długość przebudowanych przyłączy 903,9 m, rura przeciskowa 165,2 m, wodomierze - 35 szt., hydranty ppoż 6 szt.

- specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr 17
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 19.10.2005 r godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  - cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  - cenę brutto /w tym podatek VAT/
  - termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy o prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr 19 poz. 177.
  - kosztorysu ofertowego
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Zamawiający zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
 7. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17.
 8. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 15.12.2005 roku
 9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 19.10.2005 o godz 12 00 sala nr 31
 10. Termin związania ofertą jest do 18.11.2005
Pabianice dnia 03.10.2005
 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-04 09:21:18 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:56:02, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
wersja do druku