Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
° archiwum 2004 r.
° archiwum 2005 r.
° archiwum 2006 r.
° archiwum 2007 r.
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > archiwum 2007 r. strona główna 

archiwum 2007 r.
 
Nasz znak:G.6023/17/ 2007
Pabianice, dnia 22 sierpnia 2007 r

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.38 ust.1 i 2, art.39 ust.1, art 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity Dz.U. Z 2004 r Nr 261,poz.2603 z późn. zm. / oraz ˉ§. 3 ust.1 i §. 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Z 2004 r Nr 207, poz. 2108/ Wójt Gminy Pabianice wykonując - Uchwałę Rady Gminy Pabianice nr VIII/43/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Pabianice
L.p Obręb Nr. działki Pow. w ha Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cena wywoławcza w zł Wyso- kość wadium w zł Minimalne postąpienie w zł UWAGI
1 JANOWICE Nr 24 226............. 225
0.0560...........
0.4664
32640
Działka zabudowana budynkiem po byłej zlewni mleka .............................Działka budowlano- rolna niezabudowana zabudowa zagrodowa,zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z towarzyszącymi usługomi /symbol 7MN.MN,U/

........................................................................ północna część działki o długości 30 m leży w pasie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z towarzyszącymi usługami/symbol 7 MN.MN,U/ pozostała część leży na terenie przeznaczonym pod uprawy rolne/symbol RP/

72.701 5.000 500 Zwolnione z opodatkowania art.43 ust pkt.9 ustawy o VAT-działka nr 226 + budynek ....................................... Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % od terenów budowlanych działka nr 225
Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2007 r o godz. 1130 w sali narad Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. nr 32
W przetargu mogą brać udział osoby,które najpóźniej do dnia 07 września 2007 r włącznie wpłacą w gotówce w kasie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 lub na konto NORDEA BANK POLSKI S.A.Oddział/POB Pabianice nr 79 1440 1244 000 000 0539 7782 przy czym wplata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Pabianice.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu ,który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości. Wpłacone wadium zostanie zwrócone na rzecz osób,które nie wygrały przetargu,niezwłocznie po jego zakończeniu,jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. Osoby wyłonione jako nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe,które określi notariusz.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/tj.Dz.U. Z 2004 nr 167 poz.1757 ze zm./
UWAGA: GRANICE ZBYWANYCH NIERUCHOMOŚCI NIE BĘDĄ WSKAZYWANE ANI TEŻ WZNAWIANE NA KOSZT URZĘDU GMINY PABIANICE.
Wójt Gminy Pabianice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice
Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. nr 15/ lub telefonicznie pod nr / 0-42/ 213-96-60, 213 -96 - 76
 
Data wprowadzenia informacji 2007-08-30 23:30:16 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:42:26, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
WÓJT GMINY PABIANICE
ogłasza
pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Pabianice
L.p Obręb Nr. działki Pow. w ha Nr KW Opis nieruchomości Przeznaczenie i sposób zagospodarowania Cena wywoławcza w zł Wyso- kość wadium w zł Minimalne postąpienie w zł UWAGI
1 PORSZEWICE 67/2 0,0575 16436 Działka niezabudowana przeznaczona pod zabudowę -zabudowa zagrodowa ,zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi / symbol 3 MN,MN,U 14.352 1.500 150 Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %
Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2007 r o godz. 1100 w sali narad Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. nr 32
W przetargu mogą brać udział osoby,które najpóźniej do dnia 07 września 2007 r włącznie wpłacą w gotówce w kasie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 lub na konto NORDEA BANK POLSKI S.A.Oddział/POB Pabianice nr 79 1440 1244 000 000 0539 7782 przy czym wplata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy Pabianice.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu ,który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone na rzecz osób,które nie wygrały przetargu,niezwłocznie po jego zakończeniu,jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Termin i miejsce zawarcia umowy ustala organizator przetargu. Osoby wyłonione jako nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe,które określi notariusz.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu,organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/tj.Dz.U. Z 2004 nr 167 poz.1757 ze zm./
UWAGA: GRANICE ZBYWANYCH NIERUCHOMOŚCI NIE BĘDĄ WSKAZYWANE ANI TEŻ WZNAWIANE NA KOSZT URZĘDU GMINY PABIANICE.
Wójt Gminy Pabianice zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych przyczyn, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pabianice
Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. nr 15/ lub telefonicznie pod nr /0-42/ 213-96-60, 213-96-76
 
Data wprowadzenia informacji 2007-08-30 23:16:29 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:43:08, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz.1163 z późn. zm./
Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 informuje, że w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług przewozowych w zakresie:
dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2007/2008 /CPV/ 60.11.30.00-3/ , BZP z 03.07.2007 r. nr ogłoszenia 110997/
wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,ul. Smutna 28, 91-729 Łódź z ceną 152.990, 10 zł .
Uzasadnienie Oferta złożona przez PKS sp.z o.o. w Łodzi była jedyną złożoną ofertą.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-08-07 23:21:07 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:43:51, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Pabianice: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej w Piątkowisku wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 110184 - 2007 w dniu 02.07.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:Tak, numer ogłoszenia w BZP: 24445 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Pabianice, ul. Torowa, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, fax 042 2139660.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej w Piątkowisku wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:długośc kanału śr 200 mm - 868,9 m, dł. odejść bocznych o średnicy 160 mm 317,0 m-szt 63

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.13.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:132741,61 EUR.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:18.06.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma EDAN Mieczysława Piecha, ul. Mielczarskiego 26, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty:362302.60
 • Oferta z najniższą ceną:362302.60 /oferta z najwyższą ceną:990008.22
 • Waluta:PLN.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 14:37:03 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:47:27, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Pabianice: dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2007/2008
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 110997 - 2007; w dniu 03.07.2007 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, fax 042 2139660.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.pabianice.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2007/2008.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Pabianice w roku szkolnym 2007/2008 na następujących trasach:

 1. Trasa Nr 1 - dowóz średnio miesięcznie 24 uczniów na trasie długości 10 km: Porszewice - Gimnazjum w Piątkowisku
 2. Trasa Nr 2
  a) dowóz średnio miesięcznie 57 uczniów na trasie długości 6,3 km: Porszewice , Konin, Majówka - Szkoła Podstawowa w Petrykozach
  b) 20 uczniów na trasie długości 5 km: Szkoła Podstawowa w Petrykozach (OSP Górka Pabianicka), Szynkielew, Petrykozy - Gimnazjum w Piątkowisku
 3. Trasa Nr 3 - dowóz średnio miesięcznie 28 uczniów na trasie długości 10 km: Piątkowisko (sklep) - Kudrowice - Szkoła Podstawowa w Żytowicach
 4. Trasa Nr 4 - dowóz średnio miesięcznie 55 uczniów na trasie długości 13 km: Rydzyny- Pawlikowice - Bychlew - Gimnazjum w Piątkowisku,
 5. Trasa Nr 5
  a) dowóz średnio miesięcznie 16 uczniów na trasie długości 2,7 km: Terenin - Bychlew,
  b) dowóz średnio miesięcznie 58 uczniów na trasie długości 6 km: Bychlew - Gimnazjum w Piątkowisku
 6. Trasa Nr 6 dowóz średnio miesięcznie 51 uczniów na trasie długości 11 km - Rydzyny- Pawlikowice - Szkoła w Pawlikowicach

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.11.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:Tak.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
  a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  b) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  c) dysponują niezbędna wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - zał. nr 1 do specyfikacji,
  2) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - zał .nr 2 do specyfikacji,
  3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  4) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przewozu osób.
  5) wykaz ważniejszych usług przewozowych wykonywanych przez oferenta w latach 2003-2006 - zał. nr 3 do specyfikacji,
  6) wykaz kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, stażu pracy pracowników mających realizować usługi objęte przetargiem.
  7)wykaz posiadanego przez oferenta taboru samochodowego niezbędnego do realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 80
 • 2. niezawodność wykonywanych usług - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.pabianice.gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy w Pabianicach ul.Torowa 21 95-200 Pabianice (sekretariat).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:12.07.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Pabianicach ul.Torowa 21 95-200 Pabianice (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki
Data wprowadzenia informacji 2007-07-03 14:03:08 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:49:15, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Numer sprawy: 7041 – 1/07

Ogłoszenie o zawarciu umowy

na przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej Pawlikowice I - Pawlikowice II polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu - na pow. 1.414,60 m2
Postępowanie o udzielenie ww zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: przetargu nieograniczonego.

Zamawiający informuje że w dniu 04.06.2007 r. zawarł umowę z wykonawcom którym jest
"Włodan" Andrzej Włodarczyk, Cecylia Włodarczyk, Spółka Jawna
Porszewice 31
95–200 Pabianice

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Oferowana cena była najniższa z 3 złożonych i dopuszczonych do udziału w postępowaniu ofert.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-20 08:34:34 Informację zaktualizowano 2008-07-02 10:32:43, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Numer sprawy: 7041 – 2/07

Ogłoszenie o zawarciu umowy

na przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej Konin – Porszewice polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu - na pow. 1.460 m2
Postępowanie o udzielenie ww zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:
przetargu nieograniczonego.

Zamawiający informuje że w dniu 5 czerwca 2007 r. zawarł umowę z wykonawcą którym jest
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna
97 – 400 Bełchatów, ul. Lipowa 67

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Oerowana cena była najniższa z 3 złożonych i dopuszczonych do udziału w postępowaniu ofert.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-20 08:23:32 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:51:25, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Numer sprawy: 7020-2/07

Ogłoszenie o wynikach przetargu

który odbył się w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 22 maja 2007 r.
Po zapoznaniu się z 7 złożonymi ofertami na wykonanie: kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej w Piątkowisku wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy, ustalono że:
najkorzystniejszą dla Gminy Pabianice jestoferta:
Firmy ,,EDAN” Mieczysława Piecha
97-400 Bełchatów ul. Mielczarskiego 26
Cena netto: 362302,60 cena brutto: 387663,78 była najniższa z ofert dopuszczonych do udziału w postępowaniu.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 13:01:28 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:51:47, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Numer sprawy: 7041 – 2/07

Ogłoszenie o wyborze oferty

na przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej Konin – Porszewice polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu - na pow. 1.460 m2
Postępowanie o udzielenie ww zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:
przetargu nieograniczonego.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna
97 – 400 Bełchatów ul. Lipowa 67

z ceną ofertową: 42 036,32 zł. brutto
która była najniższa z 3 złożonych i dopuszczonych do udziału w postępowaniu ofert.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 11:17:12 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:52:04, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Numer sprawy: 7041 – 1/07

Ogłoszenie o wyborze oferty

na przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni drogi gminnej Pawlikowice I - Pawlikowice II polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu - na pow. 1.414,60 m2
Postępowanie o udzielenie ww zamówienia publicznego prowadzone było w trybie: przetargu nieograniczonego.

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:
"Włodan" Andrzej Włodarczyk, Cecylia Włodarczyk,Spółka Jawna
Porszewice 31
95–200 Pabianice

z ceną ofertową: 54977,47 zł brutto
która była najniższa z 3 złożonych i dopuszczonych do udziału w postępowaniu ofert.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-23 11:11:19 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:53:02, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Ogłoszenie

o wynikach przetargu
który odbył się w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 15 maja 2007 r. Po zapoznaniu się z 6 złożonymi ofertami na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Kudrowice od nr 39 do nr 75
ustalono że:
najkorzystniejszą dla Gminy Pabianice jest:
oferta: Zakładu Robót Wodno-Inżynieryjnych ,, WOPD-INŻ.” Andrzej Gmur ul. Sieradzka 24 98-235 Błaszki
Cena netto: 222 247,48
cena brutto: 237 804,80
była najniższa z ofert dopuszczonych do udziału w postępowaniu.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-17 13:50:15 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:52:26, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO
na wykonanie: remont nawierzchni drogi gminnej Pawlikowice I - Pawlikowice II polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu - na pow. 1.414,60 m2
Zakres robót obejmuje:
 1. Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni drogowej.
 2. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
 3. Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 50 kg/m2
 4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr.11 lub za zaliczeniem pocztowym - koszt - 30 zł.
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 22.05.2007 r godz 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  • cenę bez podatku od towarów i usług (VAT)
  • cenę brutto (w tym podatek VAT)
  • termin wykonania tej usługi
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  • oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. Ust. Nr.19 poz. 177)
  • kosztorysu ofertowego
  • pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienia warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy Pabianice pokój 11.
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania robót do 30 czerwca 2007 r.
 8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Pabianice dnia 22.05.2007 r. o godz 13:00 sala nr. 31.
 9. Termin związania ofertą jest do 22 czerwca 2007 r.
Pabianice dnia 2007.05 10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki


 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-11 13:11:45 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:53:19, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Henryk Madejski
 

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO
na wykonanie: remont nawierzchni drogi gminnej Konin - Porszewice polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie z destruktu - na pow. 1.460 m2
Zakres robót obejmuje:
 1. Mechaniczne czyszczenie istniejącej nawierzchni drogowej.
 2. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
 3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr. 11 lub za zaliczeniem pocztowym - koszt - 30 zł.
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 22.05.2007 r godz1030 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  • cenę bez podatku od towarów i usług (VAT)
  • cenę brutto (w tym podatek VAT)
  • termin wykonania tej usługi
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  • oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.)
  • kosztorysu ofertowego
  • pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienia warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Gminy Pabianice pokój 11.
 7. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania robót do 30 czerwca 2007 r.
 8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Pabianice dnia 22. 05. 2007 r . o godz 12 30 sala nr. 31.
 9. Termin związania ofertą jest do 22 czerwca 2007 r.
Pabianice dnia 2007.05.10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki


 
Data wprowadzenia informacji 2007-05-11 12:45:12 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:53:35, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Henryk Madejski
 

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza
przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO
na wykonanie:
kanalizacji sanitarnej w ul. Stadionowej w Piątkowisku wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy. Ścieki sanitarne z tej ulicy odprowadzone będą do istniejącego kanału kanalizacji.
Kanał jest zaprojektowany z rur PVC typ średni ,,N".
Studzienki rewizyjne: standardowe z kręgów żelbetowych ø 1.2 m w ilości 11 szt, oraz kontrolne studzienki z PP ø 400 mm- pozostałe w ilości 7 szt.
Ogólna długość długość kanału ø 200 mm wynosi L = 865,9m.
Ogólna długość odejść bocznych ø 160 mm L = 317,0 m, ilość 63 szt.
Wzdłuż projektowanego kanału w pasie ulicy występuje uzbrojenie podziemne w postaci przewodów wodociągowych i energetycznych.
Zgodnie z dokumentacją ustalającą warunki geotechniczne inwestycji całość wykopu na trasie kanału będzie wymagać odwodnienia wgłębnego na czas budowy . Zgodnie z opracowaną dokumentacją odwodnienie wykopów projektuje się igłofiltrami ? 40 mm wpłukiwanymi do głębokości 4,5 m, lub pompowanie wody z dna wykopu na niektórych odcinkach.
Zgodnie z opracowanym projektem odtworzenia nawierzchni ul. Stadionowej w pasie jezdni wykonać należy podbudowę z tłucznia gr. 8+ 4 cm po zagęszczeniu mechanicznym na warstwie odsączającej gr. 15 cm.
-specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr. 17
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 22.05. 2007 r godz1100 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul.Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  • cenę bez podatku od towarów i usług (VAT)
  • cenę brutto (w tym podatek VAT)
  • termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  • oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. Ust. Nr.19 poz. 177.)
  • kosztorysu ofertowego
  • pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Zamawiający zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia i pomiarów
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17.
 8. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 15 listopada 2007 r.
 9. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 22.05.2007 r. o godz 12:00 sala nr. 31
 10. Termin związania ofertą jest do 21.06. 2007 r.
 11. Ustala się wadium w wysokości 10 000 złotych.
Pabianice dnia 20.04.2007 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-20 13:52:05 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:54:02, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Wójt Gminy Pabianice


ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO
na wykonanie: przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Kudrowice od nr 39 do nr 75. Długość wodociągu L=1255,2m, długość przyłączy L=377,8m. -specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr. 17
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać w terminie do 15.05.2007 r godz1000 w sekretariacie Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21.
 2. W ofercie należy podać:
  - cenę bez podatku od towarów i usług /VAT/
  - cenę brutto /w tym podatek VAT/
  -- termin wykonania tej inwestycji
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty: - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych /Dz. Ust. Nr.19 poz. 177./
  - kosztorysu ofertowego
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Zamawiający zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną w zakresie wytyczenia i pomiarów
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 17.
 8. Zamawiający ustalił końcowy termin wykonania inwestycji do 31 sierpnia 2007 r.
 9. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia 15.05.2007 r. o godz 12:00 sala nr. 31
 10. Termin związania ofertą jest do 14.06.2007 r.
 11. Ustala się wadium w wysokości 8 000 złotych.
 12. Strona internetowa na której zamieszczono specyfikacje istotnych warunków zamówienia: www.pabianice.gmina.pl
Pabianice dnia 10 kwietnia 2007
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki
 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-12 13:53:05 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:54:21, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, których rodzaj oraz ilosci zostały szczegółowo okreslone w załaczniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), transportem własnym do siedziby Zamawiajacego.

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówien (CPV) Kod CPV: 30190000-7 Różny sprzet i artykuły biurowe

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Oferta ta przedstawiała najniższą cenę i została uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nazwa i adres Wykonawcy:
"BIURPAP" J.M.G. Figińscy Spółka Jawna
Ulica: Brukowa 28
Miejscowość: Łódź
Kod pocztowy: 91-341
 
Data wprowadzenia informacji 2007-02-23 13:09:54 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:54:36, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH TRANSPORTEM WŁASNYM

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie:

przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro

Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez:„BIURPAP” J.M.G. Figińscy
spółka jawna
91-341 Łódź ul. Brukowa 28
z cena ofertową 38.669,71 zł brutto


Oferta ta przedstawiała najniższą cenę i została uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Złożono 3 ważne oferty.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-02-08 12:57:52 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:54:49, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Gmina Pabianice

z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO
na dostawę artykułów biurowych, których rodzaj oraz ilości zostały szczegółowo określone w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), transportem własnym do siedziby Zamawiającego.
 1. Oferty w zamkniętych kopertach można składać pisemnie w terminie do 7 lutego 2007 roku
 2. W ofercie należy podać:
  - wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny z wzorem – załącznik nr 2 do SIWZ,
  - cenę brutto (w tym podatek VAT),
  - cenę bez podatku od towarów i usług (VAT)
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie do oferty:
  - oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164,poz.1163 z póżn. zm.)
  - pozostałe dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
  W przypadku nie spełnienie warunków oferent będzie wykluczony przez komisję przetargową
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryteria:
  cena 100%
 5. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2.
 7. Termin wykonania zamówienia: od 19 lutego 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
 8. Otwarcie ofert odbędzie się w Urzędzie Gminy dnia7 lutego 2007 r. . o godz. 12 ,00 sala nr. 32
 9. Termin związania ofertą jest do 7 marca 2007 roku
 10. Strona internetowa na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia: www.bip.pabianice.gmina.pl
 
Data wprowadzenia informacji 2007-01-29 11:47:22 Informację zaktualizowano 2008-03-04 14:55:09, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
wersja do druku