Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
° Porządek sesji Rady Gminy w 2003 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2004 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2005 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2006 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2007 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2008 r.
°  Porządek sesji Rady Gminy w 2009 r.
° Ogłoszenia
° Wybory 2005
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące >  Porządek sesji Rady Gminy w 2009 r. strona główna 

Porządek sesji Rady Gminy w 2009 r.
 
Proponowany porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 5 lutego 2009 r.
o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Pabianice.
 1. Otwarcie obrad XXIX sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady i Przewodniczących Komisji o pracy Komisji w roku 2008r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności kontrolnej za II półrocze roku 2008.
 7. Informacja Wójta o pracy Urzędu za rok 2008.
 8. Przedłożenie projektu budżetu gminy Pabianice na rok 2009.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia „Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009” - Uchwała Nr XXIX/A/2009
  2. uchwalenia budżetu gminy Pabianice na rok 2009 – Uchwała NR XXIX/B/2009
  3. zmiany uchwały Nr XIX/113/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2008 „ Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.” – Uchwała Nr XXIX/C/2009
  4. podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania – Uchwała Nr XXIX/D/2009
  5. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Pabianice Uchwała Nr XXIX/E/2009
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-01-20 09:09:10, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 26 lutego 2009 r. o godz. 10:00
w Ludowym Klubie Sportowym „ Jutrzenka” w Bychlewie.
 1. Otwarcie obrad XXX sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Rozwój sportu masowego i rekreacji dzieci, młodzieży i mieszkańców na tle pracy klubów sportowych i wykorzystania bazy sportowej na terenie Gminy.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 - Uchwała Nr XXX/A/2009
  2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych we wsi Petrykozy – Uchwała Nr XXX/B/2009
  3. upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zwarcia porozumienia dotyczącego odbioru ścieków komunalnych z terenu wsi Bychlew i Jadwinin do kanalizacji Gminy Miejskiej Pabianice – Uchwała Nr XXX/C/2009
  4. uchylenia Uchwały Nr XXVII/186/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Ochrony Środowiska” oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami” na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r. – Uchwała Nr XXX/D/2009
  5. Gminnego Programu Ochrony Środowiska” oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami” na lata 2009 – 2012 z perspektywą do 2016 r. – Uchwała Nr XXX/E/2009
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-25 11:46:45, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Proponowany porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 26 marca 2009 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XXXI sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Funkcjonowanie i perspektywy zmian opieki zdrowotnej na terenie Gminy Pabianice.
 8. Informacja o stanie ściągalności podatków za rok 2008, opłat za wodę, ilość zwolnień podatkowych i ich wartość.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystywanie terenu – Uchwała Nr XXXI/A/2009.
  2. upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak i jednostkami administracji rządowej – Uchwała Nr XXXI/B/2009.
  3. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r. w związku z określeniem ostatecznych kwot dotacji celowych, subwencji i udziałów dochodów z budżetu państwa – Uchwała Nr XXXI/C/2009
  4. zmiany uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XIX/202/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2009 r. w zakresie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego planowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – Uchwała Nr XXXI/D/2009.
  5. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r. – Uchwała Nr XXXI/E/2009.
  6. zmian w budżecie gminy Pabianice – Uchwała Nr XXXI/F/2009
  7. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych - Uchwała Nr XXXI/G/2009
  8. zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach - Uchwała Nr XXXI/H/2009
  9. zmiany Uchwały Nr XXII/151/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXXI/I/2009.
  10. zmiany Uchwały Nr XXIV/165/ 2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXXI/J/2009.
  11. zmiany Uchwały Nr XXV/173/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXXI/K / 2009.
  12. zatwierdzenia Statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXXI/L/2009.
  13. upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia z Miastem Pabianice – Uchwała Nr XXXI/Ł/2009
  14. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego – Uchwała NR XXXI/M/2009
  15. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 rok – Uchwała NR XXXI/N/2009
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji
 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-25 13:05:24, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 25 czerwca 2009 r. o godz. 10:00
w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XXXV sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Informacja o stanie rolnictwa oraz możliwościach pozyskiwania środków z różnych źródeł na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych różnicowanie działalności rolniczej oraz rozwój mikro przedsiębiorstw na terenach wiejskich.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Pabianice – Uchwała Nr XXXV/A/2009,
  2. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r. – Uchwała Nr XXXV/B/2009,
  3. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r. – Uchwała Nr XXXV/C/2009,
  4. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r. – Uchwała Nr XXXV/D/2009,
  5. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2009 r. – Uchwała Nr XXXV/E/2009,
  6. wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Pabianice – Uchwała Nr XXXV/F/2009
  7. zmian w załączniku nr 11 i 12 do Uchwały Nr XIX/2002/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2009 r. – Uchwała Nr XXXV/G/2009
 10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 13:01:19, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
wersja do druku