Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
° Porządek sesji Rady Gminy w 2003 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2004 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2005 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2006 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2007 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2008 r.
°  Porządek sesji Rady Gminy w 2009 r.
° Ogłoszenia
° Wybory 2005
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące > Porządek sesji Rady Gminy w 2008 r. strona główna 

Porządek sesji Rady Gminy w 2008 r.
 
Proponowany porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 22 grudnia 2008 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pabianice.


 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Przedłożenie planów pracy: Rady Gminy, Komisji Rady i planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchylenia Uchwały Nr XXV/170/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 1 października 2008 r. - Uchwała Nr XXVIII/A/2008
  2. zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XXIV/103/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2008 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - Uchwała Nr XXVIII/B/2008
  3. zmian w załączniku nr 11 i 12 do Uchwały Nr XVII/103/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2008 rok. - Uchwała Nr XXVIII/C/2008
  4. określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Pabianice i sołtysom Gminy Pabianice - Uchwała Nr XXVIII/D/2008
  5. planu pracy Rady Gminy Pabianice na rok 2009 - Uchwała Nr XXVIII/E/2008
  6. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice na rok 2009 - Uchwała Nr XXVIII/F/2008
  7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę - Uchwała Nr XXVIII/G/2008
  8. zmian w budżecie gminy na 2008 - Uchwała Nr XXVIII/H/2008
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-30 08:01:49 Informację zaktualizowano 2008-12-30 08:08:42, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 3 grudnia 2008 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pabianice.
 1. Otwarcie obrad XXVII sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Pabianice porównawczo za III kwartały 2007 i 2008 r. z uwzględnieniem ruchu drogowego.
 8. Informacja Prezesów jednostek OSP o działalności bieżącej jednostek oraz planowanym rozwoju.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pabianice – Uchwała Nr XXVII/A/2008
  2. "Gminnego Programu Ochrony Środowiska" oraz "Gminnego Planu Gospodarki Odpadami" na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 roku - XXVII/B/ 2008
  3. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 rok - Uchwała Nr XXVII/C/2008
  4. zmian w budżecie gminy Pabianice – Uchwała Nr XXVII/D/2008
  5. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 rok – Uchwała Nr XXVII/E/2008
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-21 09:52:17, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Proponowany porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 5 listopada 2008 r. o godz. 10:00
w Urzędzie Gminy Pabianice.
 1. Otwarcie obrad XXVI sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Przedłożenie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną za I półrocze roku 2008.
 8. Dyskusja nad inwestycjami do realizacji w 2009 r. wynikających z uchwały o „Planie Rozwoju Lokalnego”
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. – Uchwała Nr XXVI/A/2008
  2. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – Uchwała Nr XXVI/B/2008
  3. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru – Uchwała Nr XXVI/C/2008
  4. opłaty od posiadania psów na 2009 r. – Uchwała Nr XXVI/D/2008
  5. określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2009 r. – Uchwała Nr XXVI/E/2008
  6. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. – Uchwała Nr XXVI/G/2008
  7. określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Pabianice – Uchwała Nr XXVI /H/ 2008
  8. upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia umowy partnerskiej w sprawie udziału Gminy Pabianice w projekcie „Nie tylko podręcznik i tablica” – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli – Uchwala Nr XXV/ / 2008
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 14:05:00, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Proponowany porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 1 października 2008 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pabianice.
 1. Otwarcie obrad XXV sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Informacja na temat sieci transportu zbiorowego i perspektyw jego funkcjonowania.
 8. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za I półrocze 2008 r.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pabianice- Uchwała Nr XXIV/A/2008
  2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Pabianice położonej we wsi Majówka na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Ryszarda Dradrach- Uchwała Nr XXV/B/2008
  3. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej – Uchwała Nr XXV/C/2008
  4. wykupu gruntów na poszerzenie drogi gminnej we wsi Kudrowice – Uchwała Nr XX/D/2008
  5. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Piątkowisku – Uchwała Nr XX/E/2008
  6. uchylenia Uchwały Nr XXIII/155/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXV/F/2008
  7. uchylenia Uchwały Nr XXIII/156/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXV/G/2008
  8. zatwierdzenia Regulaminu Działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach - Uchwala Nr XXV/H/2008
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-16 14:27:23 Informację zaktualizowano 2008-09-16 14:27:35, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Urszula Czerwonka
 
Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 27 sierpnia o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Bychlewie.
 1. Otwarcie obrad XXIV sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2008/2009.
 8. Działalność kulturalna na terenie gminy Pabianice.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.- Uchwała Nr XXIV/A/2008
  2. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.- Uchwała Nr XXIV/B/2008
  3. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r - Uchwała Nr XXIV/C/2008
  4. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r.- Uchwała Nr XXIV/D/2008
  5. zmiany Uchwały Rady gminy Pabianice Nr XVII/103/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – Uchwała Nr XXIV/E/2008
  6. upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia z gminą Miejską Pabianice dotyczącego powierzenia zadań z zakresu oświaty – Uchwała Nr XXIV/F/2008
  7. uchylenia Uchwały Nr XXVII/152/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach- Uchwała nr XXIV/G/2008
  8. powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach – Uchwała Nr XXIV/H/2008
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-08-25 10:51:37, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Proponowany porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 10 lipca o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XXIII sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach - Uchwała Nr XXIII/A/2008
  2. zatwierdzenia Regulaminu Działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach - Uchwała Nr XXIII/B/2008
  3. przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice" - Uchwała Nr XXIII/C/2008
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Wolne wnioski i sprawy różne.
 9. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 10. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 10:20:19 Informację zaktualizowano 2008-07-04 10:23:44, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Proponowany porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 28 maja o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach.

 1. Otwarcie obrad XXI sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Sieć szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Pabianice oraz perspektywy ich funkcjonowania do roku 2012.
 8. Informacja na temat organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży przez jednostki organizacyjne gminy oraz organizacje pozarządowe.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 rok – Uchwała Nr XXI/A/2008
  2. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 rok – Uchwała Nr XXI/B/2008 
  3. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 rok – Uchwała Nr XXI/C/2008
  4. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 rok – Uchwała Nr XXI/D/2008
  5. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 rok – Uchwała Nr XXI/E/2008
  6. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 rok – Uchwała Nr XXI/F/2008 
  7. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 rok – Uchwała Nr XXI/G/2008
  8. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Pabianice – Uchwała Nr XXI/H/2008
  9. udzielenia dotacji dla Powiatu Pabianickiego – Uchwała Nr XX/I/2008
  10. zmian w budżecie gminy na 2008 r. – Uchwała Nr XXI/ J/2008
  11. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy – Uchwała Nr XXI/K/2008
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-05-27 10:24:22 Informację zaktualizowano 2008-05-27 10:27:14, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Anna Chodasewicz
 

Proponowany porządek obrad XX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 30 kwietnia 2008 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

 1. Otwarcie obrad XX sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pabianice za rok 2007.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice – Uchwała Nr XX /A/2008
  2. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. – Uchwała NR XX/B/2008
  3. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. – Uchwała Nr XX/C/2008
  4. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. – Uchwała Nr XX/D/2008 
  5. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. – Uchwała Nr XX/E/2008
  6. realizacji z gminami ościennymi wspólnego projektu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – Uchwała Nr XX/F/2008
  7. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. – Uchwała Nr XX/G/2008
  8. o zaopiniowaniu projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia „ Tuszyńsko–Dłutowsko-Grabiańskiego” Obszaru Chronionego Krajobrazu - Uchwała Nr XX/H/2008 
  9. o zaopiniowaniu projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu ”Dolina Neru”- Uchwała Nr XX/I /2008
  10. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. – Uchwała Nr XX/J/2008 11.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne. 
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-22 12:19:41 Informację zaktualizowano 2008-04-22 12:20:00, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Anna Chodasewicz
 

Proponowany porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 31 marca 2008 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

 1. Otwarcie obrad XIX sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju opieki zdrowotnej w gminie Pabianice z uwzględnieniem funkcjonowania opieki zdrowotnej w szkołach.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia na rok 2008 „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania ”. – Uchwała Nr XIX/A/ 2008
  2. o zaopiniowaniu projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „ Dolina Neru ” i Tuszyńsko-Dłutowsko- Grabiańskiego – Uchwała Nr XIX/B/2008 i Uchwała Nr XIX/B - 1 / 2008 
  3. nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Pabianice ” – uchwała Nr XI/ C /2008
  4. zmian w budżecie gminy na 2008 r. – Uchwała Nr XIX/ D / 2008
  5. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. – Uchwała Nr XIX/E/2008
  6. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. w związku z określeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej – Uchwała Nr XIX/F/2008
  7. zmian w budżecie gminy na 2008 r. – Uchwała Nr XIX/G/2008 r.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 08:38:18 Informację zaktualizowano 2008-03-31 08:40:23, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Anna Chodasewicz
 
Proponowany porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 27 lutego 2008 r. o godz. 10:00 w Ludowym Klubie Sportowym Orzeł w Piątkowisku
 1. Otwarcie obrad XVIII sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami oraz o stanie realizacji wniosków z zebrań sprawozdawczo – wyborczych samorządów wiejskich odbytych w I kwartale 2007 r.
 7. Podsumowanie działalności i osiągnięć w 2007 roku oraz perspektywy rozwoju Ludowych Klubów Sportowych w gminie Pabianice.
 8. Przedłożenie sprawozdania z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za rok 2007.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. planu kontroli Komisji Rewizyjnej – Uchwała Nr XVIII/A/2008
  2. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach – Uchwała Nr XVIII/B/2008
  3. określenia zasad wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową , będących w zakresie zadań własnych Gminy – Uchwała Nr XVIII/C/2008
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-20 13:41:51 Informację zaktualizowano 2008-02-20 13:42:45, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Anna Chodasewicz
 
Proponowany porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Pabianice
w dniu 30 stycznia 2008 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XVII sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta o pracy Urzędu Gminy za rok 2007.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami i przedłożenie planów pracy na rok 2008.
 7. Przedłożenie projektu budżetu gminy Pabianice na 2008 rok.
 8. Dyskusja.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenie budżetu gminy Pabianice na 2008 rok – uchwała Nr XVII/A/2008
  2. planu pracy Rady Gminy Pabianice na rok 2008 – uchwała Nr XVII/B/2008
  3. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice rok 2008 – uchwała Nr XVII /C/2008
  4. zmiany Uchwały Nr XIV/89/ 2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. – Uchwała Nr XVII/ D/ 2007
  5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 – uchwała Nr XVII/E/2007
  6. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 r
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-30 08:05:05 Informację zaktualizowano 2008-12-30 08:07:46, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Anna Chodasewicz
wersja do druku