Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
° Porządek sesji Rady Gminy w 2003 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2004 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2005 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2006 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2007 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2008 r.
°  Porządek sesji Rady Gminy w 2009 r.
° Ogłoszenia
° Wybory 2005
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące > Porządek sesji Rady Gminy w 2004 r. strona główna 

Porządek sesji Rady Gminy w 2004 r.
 

Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 1 grudnia 2004 r. o godz. 11.00 w Gimnazjum w Piątkowisku.
 1. Otwarcie obrad XXVII sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XXV sesji Rady Gminy.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Ocena stanu rozwoju kultury na tle realizacji przyjętego przez Radę Gminy w 2003 r. Programu Rozwoju Kultury w Gminie Pabianice do 2006 r.
 8. Stan czytelnictwa w Gminie Pabianice na tle posiadanej bazy bibliotekarskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Gimnazjum w Piątkowisku imienia "Adama Mickiewicza"
 10. Wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w gminie Pabianice.
 11. Okolicznościowe występy młodzieży szkolnej z okazji nadania imienia Gimnazjum.
 12. Przerwa
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r.
  2. określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 r.
  3. ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2005 r.
  4. określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2005 rok
  5. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 rok.
  6. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach
  7. zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny zastępstw, zasady podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i gimnazjum prowadzonych przez gminę Pabianice.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Informacja o XXVI sesji Rady Gminy Pabianice z okazji Święta Niepodległości RP

która odbędzie się w dniu 11 listopada 2004 roku
w Szkole Podstawowej w Pawlikowicach

Program:

 1. Msza święta dziękczynna za Ojczyznę i Gminę Pabianice w kościele św. Józefa w Dąbrowie-Pawlikowicach (godz. 11:00)
 2. Otwarcie Uroczystej Sesji - powitanie gości (godz. 12:00)
 3. Wystąpienie okoliczniościowe z okazji Święta Niepodległości - rys historyczny (godz. 12:15)
 4. Wręczenie medali i innych wyróżnień oraz wystąpienia gości (godz. 12:40)
 5. Zamknięcie Uroczystej Sesji (godz. 13:00)
 6. Program artystyczny (godz. 13:10)

Informacja o XXV sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 27 października 2004 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21.

1. Otwarcie obrad XXV sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXIV sesji Rady Gminy.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego wraz z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Gminie Pabianice w latach 2003 –2004 porównawczo za III kwartały
8. Przyjęcie podstawowych wskaźników do opracowania budżetu Gminy Pabianice na 2005 r.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia składu osobowego,
b) powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej,
c) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pabianice,

11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Zamknięcie obrad sesji.


Informacja o XXIV sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 29 września

2004 r. o godz. 11.00 w Ludowym Klubie Sportowym w Piątkowisku .

1. Otwarcie obrad XXIV sesji .

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z XXIII sesji Rady Gminy.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków .

5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

7. Stan rozwoju sportu i rekreacji w Gminie Pabianice na tle bazy sportowej działalności klubów, współpracy ze szkołami i osiąganych wyników.

8. Przedłożenie Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów społecznych.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.

10 . Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

b/ zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice na XVII/123/2004 z 28 stycznia 2004 r w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 w zakresie zmiany planu wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,

c/ zmian w budżecie gminy Pabianice na 2004 r.

11. Interpelacje i zapytania .

12. Wolne wnioski i sprawy różne.

13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Zamknięcie obrad sesji.


Informacja o XXIII sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 27 sierpnia

2004 r.o godz. 11,00 w Zespole szkolno- Przedszkolnym w Piątkowisku – Filia Żytowice.

 1. Otwarcie obrad XXIII sesji .
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XXII sesji Rady Gminy.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 1. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 r.

 1. Ocena stanu przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego 2004/05 wraz ze zmianami strukturalno-organizacyjnymi wynikającymi z wniosków Rady i aktualnych potrzeb wynikających z przepisów oświatowych.

 1. Przyjęcie programu ochrony środowiska Gminy Pabianice.

9. Przyjęcie planu gospodarki odpadami Gminy Pabianice.

10. Zapoznanie Rady Gminy z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Gminy.

11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia gminnego programu ochrony środowiska i gminnego planu gospodarki

odpadami – uchwała Nr XXIII/150/2004

b/ upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia dotyczącego odbioru

ścieków komunalnych z terenu wsi Piątkowisko do kanalizacji Gminy Miejskiej Pabianice

uchwała Nr XXIII/151/2004,

c/ upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia z Gminą Pabianice

dotyczącego powierzenia zadań z zakresu oświaty – uchwała Nr XXIII/152/ 2004,

d/ ustalenia granic obwodów 2 szkół na terenie gminy Pabianice – uchwała

Nr XXIII/153/2004,

e/ zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagradzania za godziny ponad wymiarowe i godziny zastępstw, zasady podziału specjalnego funduszu nagród oraz wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pabianice – uchwała Nr XXIII/154/2004

f/ zmiany uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/123/2004 z 28 stycznia 2004 w sprawie

uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 r. w zakresie zmiany planu wydatków

gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - uchwała Nr XXIII/155/2004,

g/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r – uchwała Nr XXIII/156/2004,

h/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r. – uchwała Nr XXIII/157/2004

13. Interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i sprawy różne.

15. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.

16. Zamknięcie obrad sesji.


Informacja o XXII sesji Rady Gminy Pabianice


Proponowany porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 30 czerwca 2004 r.
o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Pabianice.


1. Otwarcie obrad XXII sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z XXI sesji Rady Gminy.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

6. Organizacja opieki zdrowotnej w Gminie Pabianice ze szczególnym uwzględnieniem opieki wśród dzieci i młodzieży.

7. Działalność organizacji kobiecych na terenie Gminy Pabianice na tle działalności
samorządowej i związkowej .

8. Zajęcie stanowiska w sprawie uruchomienia przedszkoli 9 godzinnych w roku
szkolnym 2004/2005 w Gminie Pabianice.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r. / uchwały 3 uchwały /
b/ zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XII/123/2004 z 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
c/ zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/123/2004 r. z 28 stycznia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice w zakresie zmiany planu inwestycji wieloletnich.
d/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r. polegających na włączeniu do budżetu darowizn.

11. Interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i sprawy różne.

13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Zamknięcie obrad sesji.


Informacja o XXI sesji Rady Gminy Pabianice


Proponowany porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 26.05.2004 r.
o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Pabianice.


1. Otwarcie obrad XXI sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z XX sesji Rady Gminy.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

6. Rolnictwo Gminy Pabianice, jego stan i perspektywy rozwoju na tle wymogów
związanych z wstąpieniem do Unii Europejskiej.

7.Stan działań w zakresie ekologii w Gminie Pabianice ze szczególnym uwzględnieniem
celowości wykonawstwa funduszu ochrony środowiska

8. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Wójta Gminy Pabianice z dnia 10.05.2004 r.
w kwestii nie przeprowadzania konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
b/ zmiany uchwały Nr XX/136/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2004 r.
c/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r.

11. Interpelacje i zapytania .

12. Wolne wnioski i sprawy różne.

13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Zamknięcie obrad sesji.


Informacja o XX sesji Rady Gminy Pabianice


Proponowany porządek obrad XX sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 28.04.2004 r.
o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Pabianice.


1. Otwarcie obrad XX sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z XIX sesji Rady Gminy.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2003 r.

7.Opinia Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2003

8. Ocena stanu działalności organizacyjnej, profilaktycznej i bojowej Zarządu Oddziału
Gminnego i OSP wynikająca z zebrań sprawozdawczych za rok 2003

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
b/ zmiany uchwały Nr XX/136/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 kwietnia 2004 r.
c/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r.

10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za rok 2003
i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice,

b/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice,

c/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r. / 2 uchwały/

d/ zmiany uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/123/2004 z dnia 28 stycznia 2004
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 r. w zakresie zmiany
planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

e/ ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski i sprawy różne.

14. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zamknięcie obrad sesji.


Informacja o XIX sesji Rady Gminy Pabianice


Proponowany porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 31.03.2004 r.
o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Pabianice.


1. Otwarcie obrad XIX sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z XVIII sesji Rady Gminy.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

6. Samorządność w Gminie na tle działań Rad Sołeckich i przebiegu zebrań wiejskich.

Ocena przebiegu konkursu gminnego pod nazwą " Nasza wieś samorządna
w działaniach" - ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów.

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/zatwierdzenia Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza
Gminnej Rady Sportu,

b/uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

c/ zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2004 r. w związku z ustaleniem ostatecznych kwot dotacji i subwencji z budżetu Państwa,

d/ zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XVII/123/2004 z 28 stycznia 2004 r. w
sprawie uchwalenia budżetu budżetu Gminy Pabianice na 2004 r. w zakresie
zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

10. Interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski i sprawy różne.

11. Wolne wnioski i sprawy różne.

12. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Zamknięcie obrad sesji.


Informacja o XVIII sesji Rady Gminy Pabianice


Proponowany porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 25 lutego 2004 r.
o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Pabianice.


1. Otwarcie obrad XVIII sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z XVII sesji Rady Gminy.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

6. Ocena realizacji planu opieki społecznej i programu profilaktycznego za 2003 r.

7. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
alkoholowych na 2004 r.
- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ oddania w drodze bez przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Piątkowisko.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i sprawy różne.

12. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Zamknięcie obrad sesji.


Informacja o XVII sesji Rady Gminy Pabianice


Proponowany porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 28 stycznia 2004r.
o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Pabianice.


1. Otwarcie obrad XVII sesji.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokółu z XVI sesji Rady Gminy.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.

6. Przedłożenie budżetu Gminy Pabianice na rok 2004.

7. Zatwierdzenie inwestycji , modernizacji i remontów na 2004 r. wynikających
z kierunków działania i strategii rozwoju Gminy.

8. Informacja Komisji Rewizyjnej o celowości wykorzystania środków budżetowych na cele
kultury w Gminie Pabianice.

9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.

10. Podjęcie uchwał w sprawach :

a/ uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2004 r.
b/ zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny,
c/ powołania Gminnej Rady sportu , ustalenia zasad powoływania jej członków oraz
ustalenia Regulaminu jej działania.
d/ d/ ustalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
w 2004 r.
e/ powołania składu Gminnej Rady Sportu.

11. Interpelacje i zapytania .

12. Wolne wnioski i sprawy różne.

13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Zamknięcie obrad sesji.


 
Data wprowadzenia informacji 2004-05-21 03:34:40 Informację zaktualizowano 2004-11-23 09:58:35, wprowadzający: Anna Chodasewicz, autor: Administrator zewnętrzny z upoważnienia Anny Chodasewicz
wersja do druku