Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
° Porządek sesji Rady Gminy w 2003 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2004 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2005 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2006 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2007 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2008 r.
°  Porządek sesji Rady Gminy w 2009 r.
° Ogłoszenia
° Wybory 2005
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące > Porządek sesji Rady Gminy w 2007 r. strona główna 

Porządek sesji Rady Gminy w 2007 r.
 
Proponowany porządek obrad XII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 29 sierpnia 2007 r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Petrykozach.
 1. Otwarcie obrad XII sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 2007/2008 oraz ocena przebiegu prac remontowych i inwestycyjnych w szkołach.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powołania zespołu do opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników do sądów powszechnych – uchwała Nr XII/A/2007
  2. wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej – Uchwała Nr XII/B/2007
  3. upoważnienia Wójta Gminy Pabianice do zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Pabianice dotyczącego powierzenia zadań z zakresu oświaty – uchwała Nr XII/C/ 2007
  4. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r. – uchwała Nr XII / D /2007
  5. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r. – uchwała Nr XII/E/2007
  6. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r. – uchwała Nr XII/F/2007
  7. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r. – uchwała Nr XII/G/2007
  8. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r. – uchwala Nr XII/H/2007
  9. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r. – uchwala Nr XII/I/2007
  10. rozwiązania doraźnej Komisji Rady Gminy Pabianice – uchwala Nr XII/J/2007
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-08-28 13:51:31, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 26 września 2007 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XIII sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.
 8. Informacja o działalności klubów sportowych w Gminie Pabianice
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Pabianicach na lata 2008 -2011 – Uchwała Nr XIII/A/2-007/
  2. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi na lata 2008 – 2011- Uchwała Nr XIII/B/2007
  3. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r. Uchwała Nr XIII/C/2007
  4. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej – Uchwała Nr XIII/D/2007
  5. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2007 r. – Uchwała Nr XIII/E/2007
  6. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2007 r. – Uchwała NR XIII/ F/ 2007 r.
  7. zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr V/23/2007 z dnia 13 lutego 2007 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2007 w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – Uchwała NR XIII/G/2007
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-09-25 14:57:32, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Proponowany porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 29 października 2007 r. o godz. 10,00 w Domu Ludowym w Bychlewie.
 1. Otwarcie obrad XIV sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Przedłożenie Planu Rozwoju Gminy Pabianice na lata 2007 – 2013.
 8. Stan rozwoju kultury i bibliotekarstwa w Gminie Pabianice oraz przyjęcie informacji na temat działalności organizacji kobiecych w Gminie Pabianice.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pabianice na lata 2007-2013- Uchwała Nr XIV/A/2007
  2. Ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok – Uchwała Nr XIV/B/2007
  3. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok – Uchwała Nr XIV/C/2007
  4. Ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru – Uchwała Nr XIV/D/2007
  5. Opłaty od posiadania psów na 2008 rok – Uchwała Nr XIV/E/2007
  6. Określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2008 rok – Uchwała Nr XIV/F/2007
  7. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r. – Uchwała Nr XIV/G/2007
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-24 08:30:41, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Proponowany porządek obrad XV sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 28 listopada 2007 r. o godz. 10,00 w sali OSP w Piątkowisku.
 1. Otwarcie obrad XV sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pabianice porównawczo za III kwartał 2006 i 2007 roku z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 8. Działalność profilaktyczna i bojowa OSP Gminy Pabianice, oraz stan wyposażenia jednostek.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. powiadomienia Sekretarza Gminy Pabianice o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Pabianice oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. – Uchwała Nr XV/A/2007
  2. powiadomienia Skarbnika Gminy Pabianice o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Pabianice oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. – Uchwała Nr XV/B/2007
  3. zmiany uchwały Nr XIV//89/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 r. – Uchwała Nr XV/C/2007
  4. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 r. polegających na włączeniu do budżetu subwencji ogólnej – Uchwała Nr XV/ D / 2007
  5. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2007 – Uchwała Nr XV/E/ 2007 r.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-26 13:19:23, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 20 grudnia 2007 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XVI sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Pabianice.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia „ Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008” – Uchwała Nr XVI /A / 2007
  2. dokonania darowizny rzeczowej Uchwała Nr XVI/ B/2007
  3. przekazania przez Gminę na własność jednostkom ochotniczych straży pożarnych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez gminę Pabianice w związku z modernizacją budynku OSP oraz zakupionego wyposażenia – Uchwała Nr XVI/C/2007
  4. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2007 – Uchwała Nr XV/D/2007
 9. Odpowiedzi na interpelacje.
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 12. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-12-18 14:47:33 Informację zaktualizowano 2007-12-18 14:48:29, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
wersja do druku