Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
° Porządek sesji Rady Gminy w 2003 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2004 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2005 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2006 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2007 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2008 r.
°  Porządek sesji Rady Gminy w 2009 r.
° Ogłoszenia
° Wybory 2005
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące > Porządek sesji Rady Gminy w 2005 r. strona główna 

Porządek sesji Rady Gminy w 2005 r.
 

Informacja o XL sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XL (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 15 grudnia 2005 r. o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach .
 1. Otwarcie obrad XL sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. udzielenia pomocy finansowej dla miasta Pabianic
  2. miany uchwały Nr XXXIX/235/2005 Rady Gminy Pabianice z dnia 30 listopada 2005 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru
  3. zmian w budżecie gminy Pabianice
 5. Wolne wnioski i sprawy różne
 6. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

Informacja o XXXIX sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 30 listopada 2005 r. o godz. 11,00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XXXIX sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami i harmonogramem zabezpieczenia gminy na okres zimy 2005/2006.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pabianice porównawczo za III kwartały 2004 i 2005 r. łącznie z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 8. Ocena realizacji inwestycji, modernizacji i remontów wynikających z planu budżetowego na 2005 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. nieodpłatnego przekazania Gminie Miasta Pabianice części sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej służącej do odprowadzania ścieków z terenu Gminy Pabianice,
  2. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006,
  3. określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok,
  4. ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2006 rok,
  5. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia terminu płatności i sposobu jej poboru,
  6. określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2006 r.
  7. ustalenia na rok 2006 “ Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.”
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.


Informacja o XXXV sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XXXV sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 29 czerwca 2005 r. o godz. 11,00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XXXV sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Stan działań w zakresie ekologii w Gminie Pabianice, jego postęp w rozwoju na tle wykonawstwa Funduszu Ochrony Środowiska.
 8. Informacja o stanie organizacyjnym placówek oświatowych w Gminie Pabianice w roku szkolnym 2005/2006.
 9. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo- wychowawczych do wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2005.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2005 r. /dwa projekty uchwał /,
  • zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XXVIII /178/2004 z 29 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2005 w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
  • zmiany Uchwały Nr XXXIII/210/2005 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 maja w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XXVIII/178/2004 z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2005 r w zakresie planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
  • zmiany do Uchwały Nr XXXIII/209/2005 Rady Gminy Pabianice z dnia 25 maja w sprawie zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2005 r.,
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zamknięcie obrad sesji.


Informacja o XXXIII sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 25 maja 2005 r. o godz. 11,00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XXXIII sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Ocena stanu opieki społecznej na tle realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pabianice
 8. Samorządność w Gminie Pabianice na tle działań Rad Sołeckich i przebiegu zebrań informacyjno-sprawozdawczych w sołectwach Gminy Pabianice.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach :
  1. zmian w budżecie gminy Pabianice na 2005 r.
  2. zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XXVIII/178/2004 r. z 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2005 r. w zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Informacja o XXXII sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 27 kwietnia 2005 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XXXII sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za rok 2004.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004r.
 9. Ocena stanu działalności organizacyjnej, profilaktycznej i bojowej Zarządu Oddziału Gminnego i OSP w Gminie Pabianice za rok 2004.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pabianice za 2004 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pabianice,
  2. zmiany Uchwały Rady Gminy Pabianice Nr XXVIII/178/2004 z 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pabianice na 2005 r. W zakresie zmiany planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
  3. zmian w budżecie gminy Pabianice,
  4. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Pabianice nieruchomości położonej we wsi Piątkowisko,
  5. wysokości stawki procentowej opłaty adjacenckiej,
  6. przyjęcia darowizny,
  7. zmiany uchwały Nr XXVIII/184/2004 w sprawie ustalenia “Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania”.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Informacja o XXXI sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 30 marca 2005 r. O godz. 11:00 w Urzedzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XXXI sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczacego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Rolnictwo Gminy Pabianice , jego stan i perspektywy rozwoju na tle aktualnej sytuacji ekonomicznej i możliwosci rozwojowych Gminy.
 8. Informacja Wójta Gminy Pabianice o stanie realizacji zadań socjalno-bytowych i urlopowych wśród pracowników Urzędu Gminy Pabianice za 2004r.
  Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice,
  2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
  3. zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach,
  4. ustalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice,
  5. trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania podmiotom realizujacym zadania publiczne gminy.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Odczytanie i przyjęcie wniosków złozonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Informacja o XXX sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 23 luty 2005 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XXX sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XXIX sesji Rady Gminy.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Stan opieki zdrowotnej w Gminie Pabianice na tle aktualnej struktury organizacyjnej i przyjęcie docelowego harmonogramu rozwiązywania problemów opieki zdrowotnej.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchylenia uchwały Nr XXXIII/303/2002 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 lutego 2002 r.
  2. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2005 r.
  3. zmian w budżecie Gminy Pabianice na 2005 r. w związku z określeniem ostatecznych kwot subwencji, dotacji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu państwa.
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Pabianice

Proponowany porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Pabianice w dniu 26 stycznia 2005 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Pabianicach.
 1. Otwarcie obrad XXIX sesji
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami oraz pracy Urzędu Gminy Pabianice za rok 2004.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
 7. Zapoznanie Rady z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 19 stycznia 2005 r.
 8. Przyjęcie harmonogramu inwestycji modernizacji i remontów w Gminie Pabianice na rok 2005 r.
 9. Przyjęcie harmonogramu zebrań informacyjno - sprawozdawczych za rok 2004 w sołectwach Gminy Pabianice.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • nadania Szkole Podstawowej w Bychlewie imienia "Kornela Makuszyńskiego"
  • zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/180/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia druków informacji i deklaracji podatkowych
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Odczytanie i przyjęcie wniosków złożonych do Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-06-20 13:41:05 Informację zaktualizowano 2005-12-14 10:50:52, wprowadzający: Anna Chodasewicz
wersja do druku