Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Pabianice  www.pabianice.gmina.pl
Dane
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Organy
Wójt Gminy
Zastępca Wójta Gminy
Przewodniczący Rady
Rada Gminy
Komisje - kadencja 2002 - 2006
Komisje - kadencja 2006 - 2010
Urząd Gminy
Informacje bieżące
° Porządek sesji Rady Gminy w 2003 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2004 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2005 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2006 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2007 r.
° Porządek sesji Rady Gminy w 2008 r.
°  Porządek sesji Rady Gminy w 2009 r.
° Ogłoszenia
- Archiwum
° Wybory 2005
Wybory Samorządowe 2006
Wybory parlamentarne 2007
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2009 r.
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statut i Regulaminy Urzędu
Sesje Rady - Kadencja 2002 - 2006
Sesje Rady - Kadencja 2006 - 2010
Uchwały Rady kadencja 2002 - 2006
Uchwały Rady kadencja 2006 - 2010
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Plan Rozwoju Lokalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Gminny Plan Gospodarki Odpadami
Program ochrony środowiska Gminy Pabianice
Regulamin utrzymania czystości
Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków
Decyzje Środowiskowe
***
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Budżet
Finanse
Przetargi
Oferty inwestycyjne
Sprawozdania
Oświadczenia za 2002 r.
Oświadczenia za 2003 r.
Oświadczenia za 2004 r.
Oświadczenia za 2005 r.
Oświadczenia za 2006 r.
Oświadczenia za 2007 r.
Oświadczenia za 2008 r.
Wolne stanowiska pracy
Informacje nieudostępnione
Kontrole
Kontrole zewnętrzne
Kontrole wewnętrzne
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje bieżące > Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia
 
Urząd Gminy w Pabianicach planuje budowę wodociągu we wsi Hermanów na działkach nr. ew. 174/22 i 169/1 długości 188,6 m.
W załączeniu przedmiar robót oraz oferta na wykonanie tej inwestycji.
Zainteresowani Wykonawcy mogą złożyć oferty do tutejszego Urzędu w terminie do 24 lipca br.
Termin wykonania inwestycji jest do 15.09 .2009 r.
Załączniki do pobrania  
Data wprowadzenia informacji 2009-07-20 12:38:30, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Informacja Wójta Gminy Pabianice z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2009.

W Urzędzie Gminy w Pabianicach złożonych zostało 10 ofert przez następujące podmioty :

 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” Petrykozy
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Piątkowisku
 3. Szkoła Podstawowa w Bychlewie (kolonie)
 4. Szkoła Podstawowa w Bychlewie (półkolonie)
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „Victoria”
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
 8. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach
 9. Gimnazjum w Piątkowisku
 10.  Stowarzyszenie Wspólnie Razem „Ziomale”

Oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „Victoria” została odrzucona z powodu nie spełnienia warunku wykazania przez oferenta finansowego wkładu własnego w wys. co najmniej 25% wartości zadania.

Przy rozpatrywaniu ofert Wójt dokonał oceny możliwości realizacji zadania przez jednostki organizacyjne, oceny przedstawionej kalkulacji kosztów, a także uwzględnił wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel. Przystępujący do otwartego konkursu ofert spełnili kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert, tj.:

 • przedstawili najbardziej atrakcyjną ofertę programową dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice,
 • organizują co najmniej 6 dniowy wypoczynek,
 • wykazali zaangażowanie co najmniej 25 % środków własnych w realizację zadania.

Wójt dokonał podziału środków finansowych w wysokości 65.000 złotych na organizacje wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85412 kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku i przyznał określone kwoty dla poszczególnych podmiotów biorących udział w/w konkursie:

 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sprawni” Petrykozy 10 271,70 zł.
 2. Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Piątkowisku 6 847,80 zł.
 3. Szkoła Podstawowa w Bychlewie (kolonie) 8 559,75 zł.
 4. Szkoła Podstawowa w Bychlewie (półkolonie) 2 000 zł.
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach 6 163,26 zł.
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku 6 847,80 zł.
 7. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach 6 847,80 zł.
 8. Gimnazjum w Piątkowisku 11 983,65 zł.
 9. Stowarzyszenie Wspólnie Razem „Ziomale” 5 478,24 zł.

Łącznie 214 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pabianice skorzysta z różnych form wypoczynku, jak: obozy wypoczynkowe, szkoleniowe, sportowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze i półkolonie.

Ww. organizacje zobowiązane zostały do podpisania umowy na realizację zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2009. Rozliczenie zadania nastąpi w formie sprawozdania końcowego przedłożonego przez jednostki organizacyjne w terminie określonym w umowie , z zachowaniem wymogów nakreślonych w sprawozdaniu (wg wzoru).

Wójt Gminy Pabianice Henryk Gajda

 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-27 22:34:42, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
INFORMACJA
WÓJTA GMINY PABIANICE
 1. Wójta Gminy Pabianice informuje o udzieleniu dotacji dla Spółki Wodnej w Rydzynach , Rydzyny 39 działającej na terenie wsi Rydzyny na prowadzenie bieżącej konserwacji rowów oraz na utrzymanie urządzeń gospodarki wodnej.
 2. Środki przewidziane w budżecie gminy w 2009 roku na wyżej wymienione zadanie wynoszą 55.000 zł.
Pabianice, dnia 06 kwiecień 2009 r.  
Data wprowadzenia informacji 2009-04-07 07:49:21, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Ogłoszenie o podziale środków na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Pabianice w roku 2009

Na wsparcie rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Pabianice w roku 2009 przeznaczono środków wysokości 51.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Do dnia 31 marca 2009 roku wpłynęły 3 oferty:

 1. GLKS "Burza" Pawlikowice (33500 zł)
 2. LKS "Jutrzenka" Bychlew (26120 zł)
 3. LKS "Orzeł" Piątkowisko (18000 zł)

Komisja w składzie: Henryk Kalinowski - Przedstawiciel Rady Gminy Pabianice Andrzej Jurga - Przewodniczący Gminnej Rady Sportu, Jadwiga Słubik - Sekretarz Gminy, Marcin Wieczorek - przedstawiciel Urzędu Gminy Pabianice, otworzyła oferty 1 kwietnia 2009 o godz. 9.00. Po analizie formalnej, komisja przyjęła wszystkie oferty.

Komisja biorąc pod uwagę:

 1. ilość uczestników objętych realizacją zadania ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży biorących udział w rozgrywkach sportowych;
 2. zasoby kadry szkoleniowej;
 3. rodzaj działalności sportowej;
 4. kalkulację kosztów realizacji zadania oraz oczekiwaną wysokość dotacji;
 5. dotychczasową współpracę klubu sportowego z Gminą, w tym staranne i terminowe wywiązywanie się z zawartych umów.

zaproponowała podział środków, który Wójt Gminy Pabianice zaakceptował bez zastrzeżeń i ostatecznie podzielił środki w następujący sposób:

 1. GLKS "Burza" Pawlikowice - 20500 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset złotych - w tym: sekcja tenisa stołowego 8500 zł, sekcja piłki nożnej 12000 zł)
 2. LKS "Jutrzenka" Bychlew - 18500 zł (osiemnaście tysięcy pięćset złotych - w tym: sekcja tenisa stołowego 6500 zł, sekcja piłki nożnej 12000 zł)
 3. LKS "Orzeł" Piątkowisko - 12000 zł (dwanaście tysięcy złotych - w tym: sekcja piłki nożnej 12000 zł)
 
Data wprowadzenia informacji 2009-04-03 13:17:02, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2009 przeznaczono środki w wysokości 39.000 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Do dnia 12 marca 2009 roku do godz. 14.00 wpłynęły 4 oferty:

 1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Pabianicach
 2. LKS „Jutrzenka” Bychlew
 3. UKS „Junior” Piątkowisko
 4. LUKS „Sprawni” Petrykozy
Komisja w składzie: Henryk Gajda - Wójt Gminy Pabianice, Andrzej Jurga - Przewodniczący Gminnej Rady Sportu, Jadwiga Słubik - Sekretarz Gminy, Marcin Wieczorek - otworzyła oferty 12 marca 2009 o godz. 14:30.
Po analizie formalnej, komisja przyjęła wszystkie oferty.W dniu 18 marca, Komisja, na czele z Wójtem Gminy Pabianice, biorąc pod uwagę:
 • zawartość merytoryczną ofert
 • dotychczasowe doświadczenie oferentów we współpracy z Gminą, w tym staranne i terminowe wywiązywanie się z zawartych umów
 • kalkulację kosztów realizacji zadania oraz oczekiwaną wysokość dotacji
podzieliła środki w następujący sposób:
 1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu w Pabianicach - 2.000 zł. (dwa tysiące złotych)
 2. LKS „Jutrzenka” Bychlew - 9.000 zł. (dziewięć tysięcy złotych)
 3. UKS „Junior” Piątkowisko - 14.000 zł. (czternaście tysięcy złotych)
 4. LUKS „Sprawni” Petrykozy - 14.000 zł. (czternaście tysięcy złotych)
 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-23 09:47:39, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Wójt Gminy Pabianice
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2009.

1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:

 1. organizacje pozarządowe,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2. Rodzaj zadania.

 • kolonie,
 • obozy wypoczynkowe i szkoleniowe,
 • obozy zdrowotne,
 • wycieczki

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 • 65.000 złotych (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji.

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ),
 • uchwały Nr XXIX/201/2009 Rady Gminy Pabianice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia "Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009".

4. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie wakacji letnich: od dnia 20 czerwca do dnia 31 sierpnia 2009. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.

5. Termin składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2009 r. do godz.14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul.Torowa 21.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs".
 3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz.2207).

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2009 r. o godz.14.30.
 2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Przy wyborze ofert brana będzie pod uwagę:
  1. zawartość merytoryczna oferty; przystępujący do konkursu powinni:
   • posiadać atrakcyjną ofertę programową dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice,
   • zorganizować co najmniej 6 dniowy wypoczynek,
   • wykazać zaangażowanie co najmniej 25 % środków własnych w realizację zadania;
  2. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych;
  3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2009 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

7. Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi.

W roku 2008 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczono kwotę w wysokości 60.000 złotych, z której skorzystało 201 dzieci z terenu gminy Pabianice.

8. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pokój nr 4, parter.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (042) 213 96 60, 213 96 76, w. 124.

Wójt Gminy Pabianice Henryk Gajda

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-18 08:21:14, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2009

 1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić: "organizacje pozarządowe", osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, " jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Rodzaj zadania. "organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych", organizowanie szkoleń dzieci i młodzieży, " organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, " rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej, " promocja turystyki, krajoznawstwa i aktywnych form wypoczynku
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania . " 39.000 złotych / trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/
 4. Zasady przyznawania dotacji. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy: - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami / , - ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych / Dz. U Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami/, - uchwały Nr XIX/201/2009 Rady Gminy Pabianice z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia "Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009"
 5. Termin i warunki realizacji zadania. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2009 roku. Szczegółowe warunku realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.
 6. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 12 marca 2009 roku do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21 .
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem " Konkurs"
  3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. Nr 264 , poz.2207/
 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 marca 2009 roku o godz.14,30 .
  2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert .
  3. Przy wyborze ofert brana będzie pod uwagę:
   1. zwartość merytoryczna oferty,
   2. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zdań zleconych,
   3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2009 r. na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
 8. Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi. W roku 2008 na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej przeznaczono kwotę 86.000 złotych z których skorzystały 4 organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 213 96 60, 213 96 76, 213 9508. u Sekretarza Gminy - Jadwigi Słubik lub inspektora Marcina Wieczorka
 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-10 12:44:27 Informację zaktualizowano 2009-02-10 12:58:16, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zatwierdzona Uchwałą Nr XXI/136/2008 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 maja 2008 r.
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz określa warunkiich stosowania obowiązujące na terenie gminy Pabianice na okres 12 miesięcy: od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-02 12:17:58 Informację zaktualizowano 2008-06-02 12:18:11, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Anna Chodasewicz
 
 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-10 08:37:50 Informację zaktualizowano 2008-03-10 08:42:59, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski
 

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2008.

 1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić :
  1. organizacje pozarządowe,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów
  3. i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Rodzaj zadania.
  • kolonie,
  • obozy wypoczynkowe i szkoleniowe,
  • obozy zdrowotne,
  • wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  - 60.000 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 4. Zasady przyznawania dotacji. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
  • uchwały Nr XVI/99/2007 Rady Gminy Pabianice z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia „Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”.
 5. Termin i warunki realizacji zadania. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie wakacji letnich : od dnia 21 czerwca do dnia 31 sierpnia 2008. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.
 6. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 27 marca 2008 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul.Torowa 21.
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs”.
  3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 193, poz.1891).
 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2008 r. o godz. 14:30.
  2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  3. Przy wyborze ofert brana będzie pod uwagę:
   1. zawartość merytoryczna oferty;
    przystępujący do konkursu powinni:
    • posiadać atrakcyjną ofertę programową dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice,
    • zorganizować co najmniej 6 dniowy wypoczynek,
    • wykazać zaangażowanie co najmniej 25 % środków własnych w realizację zadania;
   2. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych;
   3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2008 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 8. Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi. W roku 2007 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczono kwotę w wysokości 50.000 złotych, z której skorzystało 179 dzieci z terenu gminy Pabianice.
 9. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pokój nr 4, parter. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (042) 213 96 60, 213 96 76, w. 124.
Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda
 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-26 11:53:58 Informację zaktualizowano 2008-02-26 13:55:19, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Apolonia Roszko
 

Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2008 roku został przedłużony "Program rekultywacji gleb zakwaszonych, poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych, dlatego też w związku z powyższym rolnik spełniający wymagania określone w poprzednim roku może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu wapna. Zainteresowanych prosimy o kontakt z właściwymi terytorialnie Biurami Powiatowymi Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Umowy z rolnikiem będą zawierane do dnia 30 marca 2008r.

Z poważaniem
Andrzej Górczyński
Prezes Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 09:32:29 Informację zaktualizowano 2008-02-01 09:39:28, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Jolanta Wojtaszczyk
 
Wójt Gminy Pabianice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2008


 1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Rodzaj zadania.
  • organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych,
  • organizowanie szkoleń dzieci i młodzieży,
  • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej,
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  - 86.000 zł osiemdziesiąt sześć tysiące złotych/
 4. Zasady przyznawania dotacji.
  Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami),
  • uchwały Nr XVI/99/2007 Rady Gminy Pabianice z dnia 2o grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia „Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008”
 5. Termin i warunki realizacji zadania.
  Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2008 roku. Szczegółowe warunku realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.
 6. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 29 lutego 2008 roku do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs”
  3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207)
 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lutego 2008 roku o godz. 14,30.
  2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  3. Przy wyborze ofert brana będzie pod uwagę:
   1. zwartość merytoryczna oferty,
   2. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zdań zleconych,
   3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2008 r. na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
 8. Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi.
  W roku 2007 na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej przeznaczono kwotę 84.000 złotych z których skorzystały 4 organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 213 96 60, 213 96 76, 213 9508. u Sekretarza Gminy – Jadwigi Słubik.
 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-01 09:31:27 Informację zaktualizowano 2008-02-01 09:39:44, wprowadzający: Mariusz Rzepkowski, autor: Jadwiga Słubik
 

Pabianice, dnia 14 czerwca 2007 r.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Pabianicach.

Informuję , iż w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Gminy w Pabianicach naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – zatrudniony został

Pan Zbigniew Urbański zam. Porszewice

Uzasadnienie:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne, wykazał się wiedzą z zakresu zadań , które będą powierzone do wykonywania na stanowisku młodszego referenta.

Wójt Gminy Pabianice
inż. Henryk Gajda
 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-14 16:50:49, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Pabianice, dnia 16 maja 2007 r.

WYKAZ KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKRESLOBNE W OGLOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

młodszy referent w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Imię i nazwisko kandydataMiejsce zamieszkania*
1.Zbigniew UrbańskiPorszewice
2.Wojciech MakowskiKsawerów

* w rozumieniu przepisów art. 25 kodeksu cywilnego, t.j. miejscowości w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu

.  
Data wprowadzenia informacji 2007-05-16 11:04:31, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 1. Urząd Gminy w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
  - młodszy referent w referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 2. Podstawa prawna zatrudnienia, wymiar czasu pracy:
  Umowa o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony, pełny wymiar czasu pracy
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:
  • dokonywanie w okresach kwartalnych odczytów wodomierzy u wszystkich odbiorców wody, dla których Gmina Pabianice jest usługodawcą oraz rozliczanie ilości odprowadzonych ścieków,
  • pobieranie opłat od w/w odbiorców oraz finansowe rozliczanie się z Referatem Finansowym Urzędu Gminy w Pabianicach wg odrębnych harmonogramów,
  • nadzór nad legalnością wodomierzy oraz prawidłową ich eksploatacją,
  • zapobieganie oraz eliminowanie nielegalnych poborów wody,
  • sporządzanie protokołów odbioru przyłączy oraz sieci wodociągowych,
  • zgłaszanie do Kierownika Referatu awarii przyłączy oraz sieci wodociągowych.
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
  • obywatelstwo polskie,
  • ukończony 18 rok życia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • wykształcenie minimum średnie (wskazane wyższe, w trakcie studiów na kierunku administracja lub techniczne o kierunku rolnym),
  • co najmniej odbyty staż w zakresie gospodarki komunalnej,
  • obsługa komputera i programów: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny,
  • umiejętność posługiwania się internetem,
  • nie wymagany staż pracy.
 5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:
  • obsługa komputera przenośnego PSION,
  • umiejętność posługiwania się programem INKASENT - woda,
  • posiadanie prawa jazdy kategorii B i samochodu ułatwiającego pracę w terenie,
  • pozwolenie na posiadanie broni gazowej.
 6. Preferowane cechy osobowe kandydata:
  • umiejętność komunikacji z petentem.
 7. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys,
  • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i staż pracy,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
  • podpisana klauzula o treści "wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami/"
 8. Termin składania dokumentów:
  • do dnia 15 maja 2007 r. do godziny 14:00
 9. Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Gminy w Pabianicach
  Sekretariat
  95-200 Pabianice
  ul. Torowa 21
  z dopiskiem "Oferta pracy na stanowisko młodszy referent"
 10. Urząd Gminy odpowie na wybrane oferty.
 11. Informacje dodatkowe o naborze:
  1. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej z podaniem imion i nazwisk kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów art. 25 Kodeksu cywilnego tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem pobytu stałego.
  2. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w ogłoszeniu o naborze.
  3. Wyłonieni kandydaci (nie więcej niż pięciu) na jedno stanowisko urzędnicze zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.
  4. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem miejsca rozmowy, daty i godziny.
  5. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
  6. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Pabianicach przez okres 3 miesięcy.
  7. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciąg 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru.
  8. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostają zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje się w kadrach Urzędu Gminy w Pabianicach sporządzając protokół zniszczenia.
Wójt Gminy Pabianice
inż. Henryk Gajda
 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-18 10:30:55, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Informacja
Wójta Gminy Pabianice z dnia 26.03.2007 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2007.

W Urzędzie Gminy w Pabianicach złożonych zostało 7 ofert przez poszczególne jednostki organizacyjne:

 1. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Sprawni" Petrykozy
 2. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku
 5. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Burza" w Pawlikowicach
 6. Gimnazjum w Piątkowisku
 7. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach

Przy rozpatrywaniu ofert Wójt dokonał oceny możliwości realizacji zadania przez jednostki organizacyjne, oceny przedstawionej kalkulacji kosztów, a także uwzględnił wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel.

Przystępujący do otwartego konkursu ofert spełnili kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert, tj. :

 • przedstawili najbardziej atrakcyjną ofertę programową dla dzieci
 • i młodzieży z terenu gminy Pabianice,
 • organizują co najmniej 6 dniowy wypoczynek,
 • wykazali zaangażowanie co najmniej 25% środków własnych w realizację zadania.

Wójt dokonał podziału środków finansowych w wysokości 50.000 złotych na organizacje wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85412 kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku i przyznał określone kwoty dla poszczególnych jednostek organizacyjnych biorących udział w/w konkursie:

 1. LUKS "Sprawni" Petrykozy - dotacja w wys. 7457,11 zł
 2. Szkoła Podstawowa w Bychlewie - środki w wys. 9945,11 zł
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku - dotacja w wys. 6765,11 zł
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku - środki w wys. 6945,11 zł
 5. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Burza" Pawlikowice - dotacja w wys. 5945,11 zł
 6. Gimnazjum w Piątkowisku - środki w wys. 6945,11 zł
 7. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach -środki w wys. 5979,36 zł

Łącznie 170 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pabianice skorzysta z różnych form wypoczynku, jak: obozy wypoczynkowe, szkoleniowe, sportowe, wycieczki turystyczno- krajoznawcze.

Ww. organizacje zobowiązane zostały do podpisania umowy na realizację Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2007.

Rozliczenie zadania nastąpi w formie sprawozdania końcowego przedłożonego przez jednostki organizacyjne w terminie określonym w umowie, z zachowaniem wymogów nakreślonych w sprawozdaniu (wg wzoru).

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-08 12:25:24, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007


Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2007 przeznaczono środki w wysokości 84.000 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

Do dnia 15 marca 2007 roku do godz. 14.00 wpłynęły 4 oferty.

Komisja w składzie: Henryk Gajda – Wójt Gminy Pabianice, Jadwiga Słubik – Sekretarz Gminy, Marcin Wieczorek – inspektor ds. kultury i sportu i Aneta Kobylarczyk – inspektor księgowości budżetowej, otworzyła oferty 15 marca o godz. 14.30. Po analizie, komisja przyjęła wszystkie oferty. Komisja, na czele z Wójtem Henrykiem Gajdą, podzieliła środki w następujący sposób:

 1. LKS „Jutrzenka” Bychlew – 22.000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych)
 2. GLKS „Burza” Pawlikowice – 26.000 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych)
 3. LKS „Orzeł” Piątkowisko – 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych)
 4. LUKS „Sprawni” Petrykozy – 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych)

 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-25 16:52:55, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2007.

 1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
  1. organizacje pozarządowe,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów
  3. i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Rodzaj zadania.
  • kolonie,
  • obozy wypoczynkowe i szkoleniowe,
  • obozy zdrowotne,
  • wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  - 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 4. Zasady przyznawania dotacji.
  Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
  • uchwały Nr IV/16/2006 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia "Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007".
 5. Termin i warunki realizacji zadania.
  Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie wakacji letnich: od dnia 24 czerwca do dnia 31 sierpnia 2007. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.
 6. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 21 marca 2007 r. do godz.14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs".
  3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 264, poz. 2207).
 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 marca 2007 r. o godz. 14:30.
  2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  3. Przy wyborze ofert brana będzie pod uwagę:
   1. zawartość merytoryczna oferty;
    przystępujący do konkursu powinni:
    • posiadać atrakcyjną ofertę programową dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice,
    • zorganizować co najmniej 6 dniowy wypoczynek,
    • wykazać zaangażowanie co najmniej 25 % środków własnych w realizację zadania;
   2. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych;
   3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2007 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 8. Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi. W roku 2005 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczono kwotę w wysokości 50.000 złotych, z której skorzystało 242 dzieci z terenu gminy Pabianice.
 9. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pokój nr 4, parter. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (042) 213 96 60, (042) 213 96 76, w. 124.
Wójt Gminy Pabianice

/-/ Henryk Gajda
 
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 12:21:58, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2007
 1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Rodzaj zadania.
  • organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych,
  • organizowanie szkoleń dzieci i młodzieży,
  • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej,
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  - 84.000 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)
 4. Zasady przyznawania dotacji.
  Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami),
  • uchwały Nr IV/16/2006 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia „Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007”
 5. Termin i warunki realizacji zadania. Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2007 roku. Szczegółowe warunku realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.
 6. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 15 marca 2007 r. do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs”
  3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207)
 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 marca 2007 r. o godz. 14:30.
  2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  3. Przy wyborze ofert brana będzie pod uwagę:
   • zwartość merytoryczna oferty,
   • dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zdań zleconych,
   • wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2007 r. na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
 8. Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi.
  W roku 2006 na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej przeznaczono kwotę 82.400 złotych z których skorzystały 4 organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 042 213 96 60, 042 213 96 76, 042 213 95 08.
  u Sekretarza Gminy – Jadwigi Słubik.
 
Data wprowadzenia informacji 2007-02-15 12:06:15, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

OBWIESZCZENIE
Znak 7625 –10 / 06Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 r. Nr. 62 poz.627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98 ,poz. 1071 – z póź. zm. ) , podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :-Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko w ul. Stadionowej


Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17. 
Data wprowadzenia informacji 2006-11-28 14:20:37, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Znak spr. 7625-10/06

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na.: Budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Piątkowisko w ul. Stadionowej.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 29.11.2006r. do dnia 19.12.2006r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15) .

Pabianice 18.11.2006r.
W Ó J T

inż. Henryk Gajda
 
Data wprowadzenia informacji 2006-11-28 14:17:17 Informację zaktualizowano 2006-11-28 14:18:21, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Znak 7625 –7 / 06


ObwieszczenieDziałając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr. 62 poz.627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98 ,poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :- Rozbudowie sieci wodociągowej we wsi Rydzyny na Dz. Nr 61/3 ; 61/2 ; 61/25.


Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.


 
Data wprowadzenia informacji 2006-09-06 13:16:26, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Znak spr. 7625-7/06

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art.32 ust.1 pkt 1oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na .: Rozbudowie sieci wodociągowej we wsi Rydzyny na Dz. Nr 61/3 ; 61/2 ; 61/25.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 04.09.2006r. do dnia 25.09.2006r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15).

Pabianice 04.09.2006 r.

W Ó J T
inż. Henryk Gajda
 
Data wprowadzenia informacji 2006-09-06 13:14:48, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Bychlewie

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

W Szkole Podstawowej w Bychlewie

DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO:
 • prowadzenie rachunkowości;
 • prowadzenie gospodarki finansowej ;
 • opracowywanie preliminarzy budżetowych i planów finansowych;
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz;
 • sporządzanie miesięcznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych w formie elektronicznej;
 • dokonywanie obliczeń comiesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na fundusz pracy i sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych i przelewów;
 • sporządzanie umów – zleceń i umów o dzieło na usługi wykonywane na rzecz szkoły oraz dokonywanie wyliczeń podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;
 • współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach zasiłków oraz w sprawach emerytalno - rentowych pracowników szkoły;
 • współpraca z urzędami skarbowymi w sprawach podatkowych pracowników;
 • współpraca z urzędem pracy w sprawach prac interwencyjnych;
 • prowadzenie księgi głównej handlowej;
 • analiza syntetyczna i analityczna kont bilansowych i pozabilansowych;
 • sporządzanie miesięczne sald i obrotów na poszczególnych kontach;
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 14:38:15 Informację zaktualizowano 2006-07-04 14:48:29, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Znak 7625–6/06

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt19, art. 31, art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na.:
Rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Tytanowej we wsi Piątkowisko.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 04.07.2006 r. do dnia 24.07.2006 r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15). 
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 14:26:57, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Znak 7625–6/06

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr. 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr. 98, poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :- Rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Tytanowej we wsi Piątkowisko.

Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-07-04 14:24:52 Informację zaktualizowano 2006-07-04 14:45:55, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Informacja Wójta Gminy Pabianice
w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
w roku 2006.

W Urzędzie Gminy w Pabianicach złożonych zostało 7 ofert przez poszczególne jednostki organizacyjne pozarządowe:
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pawlikowicach
 3. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku
 5. Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Piątkowisku.
 6. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach
Przy rozpatrywaniu ofert Wójt dokonał oceny możliwości realizacji zadania przez ww. organizacje pozarządowe, oceny przedstawionej kalkulacji kosztów, a także uwzględnił wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel. Przystępujący do otwartego konkursu ofert spełnili kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert, tj.:
- przedstawili najbardziej atrakcyjną ofertę programową dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice,
- organizują co najmniej 6 dniowy wypoczynek,
- wykazali zaangażowanie co najmniej 25% środków własnych w realizację zadania. Łączna wartość ofert złożonych na ww. konkurs wyniosła 85.060 zł.

Wójt Gminy Pabianice, przyjmując kwotę 206,61 zł. na każde dziecko, dokonał podziału środków finansowych w wysokości 50.000 zł. w następujący sposób:
 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /91 dzieci/ - środki w wys. 18..800 zł
 2. GLKS „Burza” Pawlikowice /25 dzieci/ - środki w wys. 5.150 zł
 3. Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach /14 dzieci/ - środki w wys. 2.900 zł
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku /14 dzieci/ - środki w wys. 2.900 zł
 5. LKS „Orzeł” Piątkowisko /35 dzieci/ - środki w wys. 7.230 zł.
 6. Szkoła Podstawowa w Bychlewie /45 dzieci/ -środki w wys. 9.300 zł
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach /18 dzieci/ - środki w wys. 3.720 zł
Łącznie 242 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pabianice skorzysta z różnych form wypoczynku , jak: obozy wypoczynkowe, szkoleniowe, sportowe, wycieczki turystyczno- krajoznawcze.
Ww. organizacje pozarządowe zobowiązane zostały do podpisania umowy na realizację zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2006.
Rozliczenie zadania nastąpi w formie sprawozdania końcowego przedłożonego przez jednostki organizacyjne w terminie określonym w umowie , z zachowaniem wymogów nakreślonych w sprawozdaniu /wg wzoru/.
Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda
Pabianice, dnia 6 czerwca 2006 roku.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-06-12 10:56:53, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Pabianice dnia 07.06.2006 r.

OBWIESZCZENIE

Znak spr. 7625-5/06

Działając zgodnie z art. 3 pkt 19, art. 31, art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji odbioru i oczyszczania osadów z wpustów ulicznych, zlokalizowanej na GOŚ ŁAM w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 66
Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 08.06.2006 r. do dnia 28.06.2006 r. w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, pok. nr 17 (w godz. 7.15 – 15.15).

W Ó J T
inż. Henryk Gajda
 
Data wprowadzenia informacji 2006-06-08 20:03:52, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Pabianice dnia 07.06.2006 r.

OBWIESZCZENIE

Znak 7625–5/06

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr. 62 poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 – z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
- Budowie stacji odbioru i oczyszczania osadów z wpustów ulicznych, zlokalizowanej na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi.
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.

 
Data wprowadzenia informacji 2006-06-08 19:57:39 Informację zaktualizowano 2006-06-08 19:58:58, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2006 r.
 1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
  1. organizacje pozarządowe,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Rodzaj zadania.
  • kolonie,
  • obozy wypoczynkowe i szkoleniowe,
  • obozy zdrowotne,
  • wycieczki
  dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  - 50.000 złotych / pięćdziesiąt tysięcy złotych/.
 4. Zasady przyznawania dotacji.
  Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
  2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
  3. uchwały Nr XLI/242/2005 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia "Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006".
 5. Termin i warunki realizacji zadania.
  Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie wakacji letnich: od dnia 24 czerwca do dnia 31 sierpnia 2006. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.
 6. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 31 maja 2006 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul.Torowa 21.
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs".
  3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.Nr 193, poz.1891).
 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2006 r. o godz. 14:30.
  2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  3. Przy wyborze ofert brana będzie pod uwagę:
   1. zawartość merytoryczna oferty;
    przystępujący do konkursu powinni:
    • posiadać atrakcyjną ofertę programową dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice,
    • zorganizować co najmniej 6 dniowy wypoczynek,
    • wykazać zaangażowanie co najmniej 25 % środków własnych w realizację zadania;
   2. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych;
   3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2006 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 8. Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi.
  W roku 2005 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczono kwotę w wysokości 46.000 złotych, z której skorzystało 221 dzieci z terenu gminy Pabianice.
 9. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pokój nr 4, parter.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (042) 213 96 60, 213 96 76, w. 124.
Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda
 
Data wprowadzenia informacji 2006-04-28 11:57:56, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Znak spr. 7625-1/06

WÓJT GMINY PABIANICE

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pktl9. art. 31. art.32 ust. l pkt l oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62. póz 627 z póz. zm.). podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wody technologicznej GOŚ LAM w Lodzi przy ul. Sanitariuszek 66 Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 29.03.2006r. do dnia 19.04.2006r. w Referacie Gospodarki Gruntami. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21. pok. nr 17 (w godz. 7.15 - 15.15). Pabianice 29.03.2006r.
Wójt
inż. Henryk Gajda
 
Data wprowadzenia informacji 2006-03-30 09:24:47, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w roku 2006

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2006 przeznaczono środki w wysokości 82.400 zł. (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych).

Do dnia 31 stycznia 2006 roku do godz. 14.00 wpłynęły 4 oferty.

Komisja w składzie: Henryk Gajda – Wójt Gminy Pabianice, Jadwiga Słubik – Sekretarz Gminy i Marcin Wieczorek – inspektor ds. kultury i sportu otworzyła oferty 1 lutego o godz. 14.30. Po analizie komisja przyjęła wszystkie oferty. Komisja, na czele z Wójtem Henrykiem Gajdą, podzieliła środki w następujący sposób:
 1. LKS „Jutrzenka” Bychlew – 19.800 zł. /dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych/
 2. GLKS „Burza” Pawlikowice – 25.800 zł. /dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych/
 3. LKS „Orzeł” Piątkowisko – 24.800 zł. /dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych/
 4. LUKS „Sprawni” Petrykozy – 12.000 zł. /dwanaście tysięcy złotych/
 
Data wprowadzenia informacji 2006-02-06 12:01:06, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

WÓJT GMINY PABIANICE

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt 19, art. 31, art. 32 ust. l pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62. poz. 627 z poz. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego.: kontraktu Nr 4 „Gospodarka Osadowa na GOŚ LAM" realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Lodzi (Faza I) mieszczącej się na terenie Gminy Pabianice.
Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 03.02.2006 r. do dnia 24.02.2006 r. w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21. I p. pok. nr 17 (w godz. 7.15 - 15.15).
Pabianice 03.02.2006r.


Wójt Gminy Pabianice
/ - / inż. Henryk Gajda
raport do wglądu
 
Data wprowadzenia informacji 2006-02-03 12:28:41, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice dnia 19.01.2006r.

OBWIESZCZENIE

Znak 7625 –2 / 06

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 r. Nr. 62 poz.627 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity – Dz. U. z 2000r. Nr.98 ,poz. 1071 – z póź. zm. ) , podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :- Budowie wytwórni mas bitumicznych, napowietrznego przyłącza energetycznego , stacji transformatorowej wraz z przyłączem i instalacją wewnętrzną , adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na pomieszczenia socjalne oraz utwardzenie i odwodnienie terenu wytwórni we wsi Porszewice na dz. Nr 132,133,134,245/1,138/2,139.
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-20 09:43:50, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice dnia 09.01.2006r.

O B W I E S Z C Z E N I EZnak 7625-1/06

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 98 ,poz. 1071 - z póz. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wody technologicznej na terenie GOŚ ŁAM mieszczącej się na terenie Gminy Pabianice i Miasta Łodzi.
Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-10 14:33:28 Informację zaktualizowano 2006-01-10 14:40:16, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2006

 1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Rodzaj zadania.
  • organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych,
  • organizowanie szkoleń dzieci i młodzieży,
  • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej,
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  - 82.400 zł osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych/
 4. Zasady przyznawania dotacji.
  Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
  • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami / ,
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych / Dz. U Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami/,
  • uchwały Nr XLI/242/2005 Rady Gminy Pabianice z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia „Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2006”
 5. Termin i warunki realizacji zadania.
  Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2006 roku. Szczegółowe warunku realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.
 6. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia31 stycznia 2006 r. do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem „ Konkurs”
  3. złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U. Nr 193 , poz.1891/
 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu31 stycznia 2006 r. o godz.14,30.
  2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert .
  3. Przy wyborze ofert brana będzie pod uwagę:
   1. zwartość merytoryczna oferty,
   2. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zdań zleconych,
   3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2006 r. na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
 8. Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi. W roku 2005 na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej przeznaczono kwotę 80.000 złotych z których skorzystały 4 organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 213 96 60, 213 96 76, 213 9508. u Sekretarza Gminy – Jadwigi Słubik.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-12-29 12:23:39, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice dnia 2005.12.12

O B W I E S Z C Z E N I EZnak 7625-3/05

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 - z póz. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej we wsi Rydzyny w działce Nr 8.

Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-12-13 12:29:05, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice dnia 2005.12.12

O B W I E S Z C Z E N I EZnak 7625-4 l 05

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 - z póz. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej w Piątkowisku w działkach Nr 609/198, 609/194, 608/9

Z aktami sprawy można się zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-12-13 12:27:43, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 
Pabianice dnia 2005.09.26

O B W I E S Z C Z E N I EZnak 7625 -2 /05

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 - z póz. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej we wsi Kudrowice od nr l do nr 38.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami, 0chrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Pabianice ul. Torowa 21 pok. 17.
 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-18 11:39:29, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

WÓJT GMINY PABIANICE

O B W I E S Z C Z E N I EDziałając zgodnie z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z póź.zm.) oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 – z póź.zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 11.10.2005 r. na rzecz Gminy Miejskiej Pabianice decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wypełnieniu zlewni kolektora sanitarnego Pabianice GOŚ ŁAM – modernizacji i rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej miasta.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w terminie od 12 października 2005r. do 25 października 2005 r., w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul.Torowa 21, I p. pok. nr 17 (w godz. 7.15- 15.15).
 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 12:33:20, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

WÓJT GMINY PABIANICE

O B W I E S Z C Z E N I EDziałając zgodnie z art. 3 pkt 19, art.31, art.32 ust.2 i 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz.627 z póź.zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wypełnieniu zlewni kolektora sanitarnego Pabianice GOŚ ŁAM – modernizacji i rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej miasta.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w od 12 października 2005r. do 2 listopada 2005r., w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pabianice, ul.Torowa 21, I p. pok. nr 17 (w godz. 7.15- 15.15).
 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-11 12:31:39, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt 19, art 31, art 32 ust 1 pkt 1 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz 627 z póź. zm.), podaje sie do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wypełnieniu zlewni kolektora sanitanego Pabianice GOŚ ŁAM - modernizacji i rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej miasta.

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie w terminie od dnia 16 września 2005 r. do dnia 6 października 2005 r. w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzedu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, Ip, pok. nr 17 (w godz. 7.15 - 15.15) lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Św. Jana 4, IIp, pok. 21 (w godz. 8.00 - 16.00)
Wójt inż. Henryk Gajda
 
Data wprowadzenia informacji 2005-09-15 08:50:43, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 - z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wypełnieniu zlewni kolektora sanitarnego Pabianice GOŚ ŁAM - modernizacji i rozbudowie systemu kanalizacji sanitarnej miasta.

Z aktami sprawy strony moga zapoznać się w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzedu Gminy Pabianice, ul. Torowa 21, I p. pok. nr 17 (w godz. 7.15 - 15.15).
Wójt inż. Henryk Gajda
 
Data wprowadzenia informacji 2005-09-08 08:33:24 Informację zaktualizowano 2005-09-08 08:38:36, wprowadzający: Anna Chodasewicz
 

Informacja Wójta Gminy Pabianice
z dnia 06.06.2005 r.w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2005.

W Urzędzie Gminy w Pabianicach złożonych zostało 6 ofert przez poszczególne jednostki organizacyjne:
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku
 5. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Burza" w Pawlikowicach
 6. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Piątkowisku.

Przy rozpatrywaniu ofert Wójt dokonał oceny możliwości realizacji zadania przez jednostki organizacyjne, oceny przedstawionej kalkulacji kosztów, a także uwzględnił wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel.
Przystępujący do otwartego konkursu ofert spełnili kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert, tj.:
- przedstawili najbardziej atrakcyjną ofertę programową dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice,
- organizują co najmniej 6 dniowy wypoczynek,
- wykazali zaangażowanie co najmniej 25 % środków własnych w realizację zadania.
Wójt dokonał podziału środków finansowych w wysokości 46.000 złotych na organizacje wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z działu 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85412 kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku i przyznał określone kwoty dla poszczególnych jednostek organizacyjnych biorących udział w/w konkursie:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - środki w wys. 10.000 zł
2. Szkoła Podstawowa w Bychlewie - środki w wys. 10.000 zł
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku - środki w wys. 3.600 zł
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Piątkowisku - środki w wys. 2.000 zł
5. Gminny Ludowy Klub Sportowy "Burza" Pawlikowice - środki w wys. 6.000 zł
6. Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Piątkowisko - środki w wys. 14.400 zł

Łącznie 231 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pabianice skorzysta z różnych form wypoczynku, jak: obozy wypoczynkowe, szkoleniowe, sportowe, wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
Jednostki organizacyjne zobowiązane zostały do podpisania umowy na realizację Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2005.
Rozliczenie zadania nastąpi w formie sprawozdania końcowego przedłożonego przez jednostki organizacyjne w terminie określonym w umowie , z zachowaniem wymogów
nakreślonych w sprawozdaniu /wg wzoru/ .


Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w roku 2005.

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
 1. organizacje pozarządowe,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 1. Rodzaj zadania.
  • kolonie,
  • obozy wypoczynkowe i szkoleniowe,
  • obozy zdrowotne,
  • wycieczki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  - 46.000 złotych (czterdzieści sześć tysięcy złotych).
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy : - ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami - ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami /, - uchwały Nr XXVIII/181/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia „Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”.
 4. Termin i warunki realizacji zadania.
  Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta w okresie wakacji letnich : od dnia 25 czerwca do dnia 31 sierpnia 2005.Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.
 5. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 30 maja 2005 r. do godz.14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach, ul.Torowa 21.
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs”
  3. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz.U.Nr 193, poz.1891/.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2005 r. o godz.14.30.
  2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  3. Przy wyborze ofert brana będzie pod uwagę:
   1. zawartość merytoryczna oferty;
    przystępujący do konkursu powinni:
    - posiadać atrakcyjną ofertę programową dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pabianice,
    - zorganizować co najmniej 6 dniowy wypoczynek,
    - wykazać zaangażowanie co najmniej 25 % środków własnych w realizację zadania;
   2. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych;
   3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2005 r. na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
 7. Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi. W roku 2004 na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej przeznaczono kwotę w wysokości 42.000 złotych, z której skorzystało 261 dzieci z terenu gminy Pabianice.
 8. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21, pokój nr 4, parter.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 213 96 60, 213 96 76, w. 124.

Stosownie do art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy Pabianice sporządza wykaz podatników będących przedsiębiorstwami, którym umorzył zaległości podatkowe z tytułu i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzyli zaległości podatku w kwocie wyższej niż 100 zł.

Wysokość umorzeń za I kwartał 2005 r.
01.01.2005 do 31.03.2005 roku

L.P. Imię i nazwisko Kwota umorzenia Kryterium Uzasadnienie
1. Marcinkowski Maciej 478,30 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
2. Jędrak Bogusław 616,00 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
3. Oleśko Andrzej 129,60 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
Razem: 1223,90

Wójt Gminy Pabianice

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2005

 1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
  • organizacje pozarządowe,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w RP, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Rodzaj zadania.
  • organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych,
  • organizowanie szkoleń dzieci i młodzieży,
  • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej,
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  • 80.000 zł osiemdziesiąt tysięcy złotych
 4. Zasady przyznawania dotacji.
  Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U .z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami
  • Uchwały Nr XXVIII/181/2004 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia "Programu współpracy Gminy Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005"
 5. Termin i warunki realizacji zadania.
  Zadanie ma być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2005 roku. Szczegółowe warunku realizacji zadania określone będą w odpowiednich umowach.
 6. Termin składania ofert.
  1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 1 lutego 2005 r. do godz. 14,00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Pabianicach ul. Torowa 21
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs"
  3. Złożna oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz.U. Nr 193 , poz.1891/
 7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 lutego 2005 r. o godz.14,30.
  2. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  3. Przy wyborze ofert brana będzie pod uwagę:
   1. zwartość merytoryczna oferty,
   2. dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zdań zleconych,
   3. wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Radę Gminy Pabianice w budżecie 2005 r. na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
 8. Informacja o zrealizowanych przez gminę zadaniach w tym zakresie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanymi.
  W roku 2003 na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej przeznaczono kwotę 74.000 złotych z których skorzystało 6 organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Formularze ofert można pobierać w Urzędzie Gminy w Pabianicach, ul. Torowa 21.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 213 96 60, 213 96 76, 213 95 08. u Sekretarza Gminy - Jadwigi Słubik.

Stosownie do art. 16a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Wójt Gminy Pabianice sporządza wykaz podatników będących przedsiębiorstwami, którym umorzył zaległości podatkowe z tytułu i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzyli zaległości podatku w kwocie wyższej niż 100 zł.

Wysokość umorzeń za I, II, III i IV kwartał 2004 r.
01.01.2004 do 31.12.2004 roku

L.P. Imię i nazwisko Kwota umorzenia Kryterium Uzasadnienie
1 Muszyński Eligiusz 559,30 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
2 Sukiennik Jerzy 246,50 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
3 Trzeszczak Irena 238,20 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
4 Kowalczyk Jerzy 242,70 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
5 Muszyński Eligiusz 630,25 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
6 Fisiak Grzegorz 209,50 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
7 Bal Helena 102,50 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
8 Kania Władysław 492,20 Klęska żywiołowa Ważny interes podatnika
9 Pietrasiak Kazimiera 107,00 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
10 Furtak Anna 100,30 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
11 Stawiak Karol 340,00 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
12 Domański Ryszard 230,85 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
13 Karpińska Aldona 271,40 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
14 Ścieszko Piotr 222,20 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
13 Karpińska Aldona 271,40 Opinia Opieki Społecznej Ważny interes podatnika
Razem: 3.992,90
15 GS "SCH" Pabianice 4.101,37 Ważny interes publiczny
16 SPZOD Ośrodek Zdrowia Petrykozy 2.970,40 Ważny interes publiczny
Razem: 11.064,67
 
Data wprowadzenia informacji 2005-01-25 10:10:25 Informację zaktualizowano 2005-06-20 11:18:48, wprowadzający: Anna Chodasewicz

Zobacz:
 Archiwum . 
wersja do druku